ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 30 октомври 2020 726 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кога се приема, че доставка на услуга за подготовка на документи за обществена поръчка е действително извършена, ако няма данни за материалната и техническа обезпеченост на доставчика?

Фактическа Обстановка

На дружество е отказано възстановяването на ДДС по фактури за услуги, свързани с подготовка на документация за участие в търг за обществена поръчка. Според НАП и първоинстанционния съд действителното извършване на услугите не е доказано. Изтъква се, че лицето, което е подготвяло документацията, не е наемало служители по трудов договор. Освен това доставчикът е бил търсен на декларирания от него адрес, но не е бил открит. Дружеството обжалва ревизионния акт на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 101 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОНКА ЧАКЪРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИРА РАЙЧЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията ВЕСЕЛА ПАВЛОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на "Рожен пласт" ЕООД срещу Решение № 3328 от 17.05.2013 г. по адм. д. № 11412/2012 г. по описа на Административен съд София град, I отделение, 5 състав, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт № 2101114023 от 09.05.2012 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП София, потвърден с Решение № 1923 от 07.08.2012 г. на директора на дирекция "ОУИ" - гр. София при ЦУ на НАП, както и "Рожен пласт" ЕООД е осъден да заплати на дирекция "ОДОП" - гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 593 лева.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, неправилно прилагане на материалния закон и необоснованост - отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Поддържа се, че съдът е неправил неправилна и необоснована преценка на събрания доказателствен материал и е формирал неправилен краен извод за законосъобразност на оспорения РА както в частта по ЗДДС, така и в частта по ЗКПО. Иска се отмяната на обжалвания съдебен акт и да се постанови друг, с който да се отмени РА. Претендират се направените разноски за двете съдебни инстанции.

Ответната страна - директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. София при ЦУ на НАП, представлявана от юрк. Зарева изразява становище за неоснователност на касационната жалба и за правилност на обжалваното решение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е частично основателна по следните съображения:

Предмет на оспорване пред АССГ е законосъобразността на РА № 2101114023 от 09.05.2012 г., издаден от Д. Н. К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП София, с който на "Рожен пласт" ЕООД е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 26 680,72 лева по фактури, издадени от "С-Билдинг" ЕООД, "Тери Консулт" ЕООД и "Синтонекс" ЕООД и е определен допълнително корпоративен данък за 2008 г. и 2009 г.ведно с начислени лихви за просрочие в размер на 16 499,34 лева, включително и лихви за невнесени авансови вноски.

За да отхвърли жалбата на дружеството срещу РА, първоинстанционният съд е приел, че не е доказано реалното извършване на доставките по фактурите, издадени от "С-Билдинг" ЕООД, "Тери Консулт" ЕООД и "Синтонекс" ЕООД и отказът за признаване правото на приспадане на данъчен кредит по тях се явява законосъобразен. По отношение на установените задължения по ЗКПО съдът е приел за законосъобразно увеличението на финансовия резултат за 2008 г. със стойността на фактурите, издадени от посочените доставчици, доколкото е доказана липсата на осъществяване на доставките и сделките се явяват сключени с цел отклонение от данъчното облагане по смисъла на чл. 16, ал. 2, т. 4 от ЗДДС. Според съда законосъобразно е увеличението на ФР за 2008 г. и 2009 г. със сумата от 6510,00 лева на основание чл. 16, ал. 1 вр. чл. 16, ал. 2, т. 4 от ЗКПО.

Настоящата касационна инстанция на Върховен административен съд, осмо отделение намира, че решението в частта относно отказаното право на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от "С Билдинг" ЕООД /с изключение на три бр. фактури с № 194 от 29.08.2008 г., № 195 от 30.08.2008 г. и № 209 от 28.11.2008 г./ се явява необосновано и постановено при неправилно прилагане на материалния закон. По отношение на потвърдения РА относно отказа на органите по приходите за признаване правото на приспадане на данъчен кредит по фактури № 194 от 29.08.2008 г., № 195 от 30.08.2008 г. и № 209 от 28.11.2008 г., издадени от "С-Билдинг" ЕООД с предмет - рекламни материали, решението се явява правилно. В останалата си обжалвана част решението се явява издадено при съществено нарушение на процесуалните правила.

На първо място, относно извода на АССГ, 5 състав за законосъобразност на РА в частта по отказаното право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 19 541,48 лева по 22 бр. фактури, издадени от "С- Билдинг" ЕООД. В хода на ревизията съгласно ПИНП № 2200-17-111-4023-02 от 06.02.2012 г. доставчикът не е открит на декларирания адрес, като връчване на ИПДПОЗЛ е извършено по реда на чл. 32 от ДОПК. Установено е, че доставчикът е дерегистран на 05.01.2009 г., както и не е спорно обстоятелството, че процесните фактури са отразени в дневниците за продажби и са включени в СД за съответните данъчни периоди. Установено е плащане на ДО и ДДС по всяка една от фактурите, за което са приложени копия от фискални бонове и банкови извлечения.

Предмет на фактурите са "изготвяне на тръжна документация", "транспортни услуги" и "изработване на рекламни материали".

С ИПДПОЗЛ изх. № 1724-00 -2896-2 от 12.01.2012 г. от ревизираното лице са изискани всички документи и писмени обяснения, отнасящи се до фактурираните доставки от "Синтонекс", "С-Билдинг" ЕООД и "Тери Консулт" ЕООД, като копия от фактурите и документи за разплащания; копия от договори и съпътстващи документи; счетоводни справки за водена счетоводна отчетност на ревизирания субект, писмени обяснения относно последващи облагаеми доставки. С допълнително ИДПЗОЛ изх. № 1724-00-2896-3 от 23.01.2012 г. от "Рожен пласт" ЕООД е изискано копие от изготвената от "С - Билдинг" ЕООД документация във връзка с извършеното маркетингово проучване - какво е представено, плащане, осчетоводяване.

В изпълнение на връчените ИПДПОЗЛ е депозирано писмено обяснение от управителя на Рожен пласт с вх. № 12-0137 от 24.01.2012 г. Според отразеното в него изработените рекламни материали и каталози са раздадени на гостите в щанда, който дружеството има изграден на М. П. панаир, както и на свои клиенти и доставчици.

скрито платено съдържание: 2257 думи;