ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 649 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Към кой момент следва да е налице знание у получател, че доставчик няма да внесе ДДС, за да носи солидарна отговорност за невнесения данък?

Фактическа Обстановка

След покупка на недвижим имот купувачът се възползва от правото си на данъчен кредит. След извършена проверка от НАП установяват, че дружеството носи солидарна отговорност, тъй като доставчикът не е внесъл начисления и деклариран от него ДДС по доставката. Данъчните приемат, че е логично купувачът да е знаел, че данъкът няма да бъде внесен, след като липсва плащане по фактурата. Купувачът обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 49 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на десети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. А. изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА по адм. д. № 6006/2014

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директор на дирекция "ОДОП" София против решение № 1764/19.03.2014 г., постановено по адм. д. № 1088/2013 г. по описа на Административен съд София-град, с което е отменен е по жалба на "Пипо 69" ЕООД Ревизионен акт (РА) № 2101202850/16.08.2012 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП София, потвърден с решение № 2775/26.11.2012 г. на директора на Дирекция "ОУИ" София, в частта на установената солидарна отговорност на основание чл. 177 ЗДДС за заплащане на ДДС в размер на 63 537.82 лв. по фактура № 6/17.03.2010 г., издадена от "ВАМАРК БЪЛГАРИЯ 2007" ЕООД с правоприемник "ВАНИКА 2010" ЕООД. В полза на "Пипо 69" ЕООД са присъдени разноски в размер на 2 170 лева.

В жалбата се сочи касационно основание, регламентирано в чл. 209, т. 3 АПК, съставляващо неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Развива подробни съображения за наличие на предпоставките по чл. 177 ЗДДС за ангажиране отговорността на ревизираното лице. Касаторът моли за отмяна на решението и за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което да се отхвърли изцяло жалбата срещу ревизионния акт. Касаторът моли за отмяна на решението и присъждане на направените по делото разноски в двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - "Пипо 69" ЕООД я е оспорил с доводи, изложени в подробни писмени бележки от юрисконсулт Пеевски и поддържани в съдебно заседание. Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба, тъй като не са изпълнени кумулативно двете условия по чл. 177, ал. 3, т. 2 ЗДДС (дължимия данък да не е внесен от ДЗЛ за данъчния период и облагаемата доставка да е на цена, която значително се отличава от пазарната цена), за ангажиране солидарната отговорност на "Пипо 69" ЕООД.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, преценявайки допустимостта на жалбата, правилността на решението на релевираното касационно основание и след служебна проверка, по чл. 218, ал. 2 АПК прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Предмет на съдебна проверка за законосъобразност пред Административен съд София- град е бил РА № 2101202850/16.08.2012 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП София, потвърден с решение № 2775/26.11.2012 г. на директора на Дирекция "ОУИ" София.

Съдът е констатирал, че с издадения ревизионен акт, проверяващите са намерили, че на дружеството следва да бъде начислен на основание чл. 177 ЗДДС допълнителен ДДС в размер на 63 537.82 лв., за периода м. 03.2010 г., по фактура № 6/17.03.2010 г., издадена от "ВАМАРК БЪЛГАРИЯ 2007" ЕООД с правоприемник "ВАНИКА 2010" ЕООД, с данъчна основа от 317 689.09 лв. лв. Предмет на доставката е покупка на недвижим имот, находящ се в сграда административно-търговски комплекс, съгласно нот. акт № 22, том І, рег. № 876, дело № 21 от 17.03.2010 г.

скрито платено съдържание: 1266 думи;