ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 352 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие да бъде оттеглено, ако вече е пристигнало при получателя?

Фактическа Обстановка

Служителка по безсрочно правоотношение в община е отправила до работодателя си предложение трудовият ѝ договор да бъде прекратен в 3-дневен срок. На същия ден работодателят ѝ се съгласява писмено. Отново на същия ден тя подава втора молба, с която оттегля предложението си за прекратяване на договора. След два дни работодателят ѝ връчва заповед за прекратяване на трудовия договор. Служителката твърди, че е уволнена незаконосъобразно, и иска да бъде върната на работа. Също така твърди, че предложението, което е отправила, въобще не поражда правно действие, защото в него не е посочено законовото основание за прекратяване.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 107 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Ц.

ЧЛЕНОВЕ: А. Б.

Б. Ц.

при секретаря С. Т., изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 1383 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 592 от 07.05.2013 година е допуснатокасационно обжалване на решение № 190 от 13.09.2012 година по гр. д. № 374/2012 година на Видински окръжен съд, с което са отхвърлени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ, предявени от Д. М. Й. от [населено място] против [община] за отмяна на уволнение, извършено със заповед № 10 от 30.12.2011 г. и възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност.

Касационно обжалване на решението е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите допустимо ли е оттеглянето на предложението за прекратяване на трудовия договор преди насрещната страна да е уведомила предложителя за приемането; как следва да бъде обективирано съгласието на работодателя за прекратяване на трудовия договор и следва ли в предложението да се посочи изрично основанието за прекратяване на трудовия договор, явяващи се от значение за точното приложение на чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ.

По повдигнатите въпроси по приложението на чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, съставът на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд намира следното:

В чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ е уредена възможността за прекратяване на трудовия договор без предизвестие по взаимно, писмено изразено съгласие на страните по договора. Предложението за прекратяване на договора се счита за прието, когато страната, към която е отправено е изразила съгласието си в седемдневен срок от получаването му, за което е уведомила насрещната страна. Страната, отправила предложението се счита обвързана от него до изтичане на установения в закона седмодневен срок, освен в случаите, когато волеизявлението за оттегляне на предложението е достигнало до насрещната страна преди или най-късно едновременно с предложението - чл. 13, ал. 2 ЗЗД. Оттеглянето на предложението за прекратяване на трудовия договор от заявилата го страна след достигането му до насрещната страна по трудовия договор не поражда правни последици, тъй като до изтичане на установения в закона седемдневен срок предложителят е обвързан от предложението си (чл. 13, ал. 1 ЗЗД), а насрещната страна разполага с възможността да изрази съгласие за приемането му.

скрито платено съдържание: 869 думи;