ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 30 октомври 2020 729 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кога трябва да се откаже данъчен кредит за доставки по фактури с непълноти и разминавания?

Фактическа Обстановка

НАП отказва на дружество приспадането на ДДС по две фактури – за доставка и монтаж на вентилационна система и за кристална захар. Първоинстанционният съд е приел, че доставките не са реално осъществени. Според съда от първата фактура не може да се установи дали доставката е за стока, или за услуга. За втората доставка е установено, че във фактурата и приемо-предавателния протокол се съдържа една дата, а в складова разписка и товарителница – датата е от следващия ден. Изтъква се, че дружеството не е подписало протокола, а превозвачът отрича да е транспортирал стоката.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 115 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от съдията АГЛИКА АДАМОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "Кармела-2000" ООД, гр. Велико Търново, срещу решение № 11 от 01.02.2017 г., постановено по адм. д. № 522/2016 г., по описа на Административен съд - Велико Търново (АСВТ), с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт (РА) № Р-04000415006224-091-001 от 10.05.2016 г., издаден от органи по приходите при Териториалната дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) - Велико Търново, потвърден в обжалваната част с решение № 223 от 26.07.2016 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) - Велико Търново при Централното управление (ЦУ) на НАП, в частта, в която на дружеството е отказан данъчен кредит за данъчни периоди м.08, м.10 и м.11.2012 г. в общ размер на 8891.88 лв. по фактури издадени от "Климавент" ЕООД и "Захарна Индустрия" ЕООД и дружеството е осъдено да заплати на Дирекция "ОДОП" - Велико Търново при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 887.44 лв.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на съдебното решение, като необосновано, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно прилагане на материалния закон - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът счита, че съдът е игнорирал факти и обстоятелства от съществено значение за правилното решаване на правния спор, изопачил е събраните по делото доказателства и не е обсъдил всички наведени доводи от страна на ревизираното лице по същество на спора. Твърди, че по делото са представени достатъчно доказателства, въз основа на които се доказва реалност на доставките. По отношение на доставките от "Климавент" ЕООД в касационната жалба са изложени твърдения, че няма данни за други монтирани климатични системи, освен процесните; вещото лице по Съдебно-техническата експертиза (СТЕ) е извършило оглед на място и е констатирало, че спорната инсталация е налице и е въведена в експлоатация; инсталацията е заприходена като актив в счетоводството на ревизираното лице, за който се начисляват съответните амортизации. В касационната жалба е посочено, че между ревизираното лице и "Захарна Индустрия" ЕООД има трайни търговски взаимоотношения, като всички са с предмет на доставка "захар", която е основна суровина, влагана в производството на дружеството. Изтъква се, че процесната доставка е с предмет "захар", а не "транспортна услуга", поради което липсата или нередовностите на транспортните документи не следва да се вменяват в тежест на задълженото лице. Поради изложеното касаторът моли да бъде отменено изцяло решението на АСВТ и да се постанови решение по съществото на спора, като се отмени РА. Претендира разноски, съобразно представен списък по чл. 80 ГПК.

Ответникът - директорът на Дирекция "ОДОП" - Велико Търново при ЦУ на НАП, оспорва касационната жалба. Претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 889 лв.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд - Осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК, а по същество за частично основателна.

С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на ревизираното лице против процесния РА в обжалваната част и дружеството е осъдено да заплати на Дирекция "ОДОП" - Велико Търново при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение за първоинстанционното производство. Административният съд е приел, че изводите на органите по приходите се подкрепят от събраните по делото доказателства. Приобщени са всички доказателства, събрани при ревизията, приети са и допълнителни доказателства в хода на съдебния процес, изслушано е и е обсъдено експертно заключение по СТЕ.

Административният съд е установил, че за данъчни периоди м.8, м.10, м.11.2012 г. на ревизираното лице е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 8 891.88 лв. по 3 броя фактури, издадени от "Климавент" ЕООД, с предмет "доставка и монтаж на вентилационна система" и 1 брой фактура, издадена от "Захарна Индустрия" ЕООД, с предмет на доставка "захар кристална". По време на ревизията във връзка с издадените фактури от "Климавент" ЕООД са представени единствено процесните фактури. По доставката от "Захарна Индустрия" ЕООД се представени фактура № 0000000504 от 19.11.2012 г., КИ № 0000000509 от 20.11.2012 г., складова разписка от 20.11.2012 г., товарителница от 20.11.2012 г. и приемо-предавателен протокол от 19.11.2012 г.

скрито платено съдържание: 1722 думи;