ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № */****

актуално 30 октомври 2020 1420 уникалност: 95.1%

Правен Въпрос

Кога инспекцията по труда може да обяви, че лице, назначено по граждански договор, всъщност се намира в трудово правоотношение?

Фактическа Обстановка

Инспекцията по труда установява, че лицето X работи на граждански договор в дружество (като майстор). По време на работа е носило жилетка с надпис с името на фирмата на работодателя. Лицето работи по 8 часа на ден, 5 дни в седмицата, с почивка от 12:00 до 13:00 ч. Възнаграждението му е 360 лв. Инспекцията издава предписание на работодателя – да предложи на лицето X сключване на трудов договор. Ако той не направи това, договорът му ще се замести с трудов, при 5-дневна работна седмица, с 8-часов работен ден. Работодателят обжалва предписанието на инспекцията.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 103 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № */****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ по адм. д. № */****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК .

Образувано е по касационна жалба на "ВИАГРУП" ЕООД, ЕИК 114684488, седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. "Българска авиация" № 55, представлявано от управителя И. К., подадена чрез пълномощника адвокат В. И., срещу решение № 505/13.11.2015 г. по адм. д. № 477/2015 г. на Административен съд Плевен, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Предписание № ИЗХ 172891/28.05.2015 г. на Главен инспектор при Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Ловеч, издадено на основание чл. 405а, ал. 4 от Кодекса на труда, с което е разпоредено на дружеството, в качеството му на работодател да предложи сключване на трудов договор на Б. В. Г., и са присъдени разноски.

В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост-касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК . Поддържа се, че съдът не е кредитирал събраните по делото гласни доказателства. Иска се отмяна на решението и отмяна на оспорения административен акт.

Ответникът - Дирекция "Инспекция по труда" - Ловеч не е изразил становище по касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Върховният административен съд, шесто отделение, намира касационната жалба за подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК , поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение административният съд е отхвърлил жалбата на "ВИАГРУП" ЕООД срещу Предписание № ИЗХ 172891/28.05.2015 г. на Главен инспектор при Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Ловеч, издадено на основание чл. 405а, ал. 4 от Кодекса на труда, с което е разпоредено на дружеството, в качеството му на работодател да предложи сключване на трудов договор на Б. В. Г., за извършване на работа като "пътен работник" в експлоатирания от дружеството обект "Рехабилитация на общински път Градежница - Глогово, община Тетевен от км 0+000 до км 10+531,39", считано от 15.04.2015 г. - датата на възникване на трудовото правоотношение, съгласно Постановление изх. № ИЗХ172552/28.05.2015 г. За да постанови решението си в този смисъл, административният съд е приел, че е установено предоставяне на работна сила в нарушение на чл. 1, ал. 2 КТ , както и че са налице всички елементи на трудовото правоотношение, поради което е направил извода, че на основание чл. 405а, ал. 1 КТ правилно е издадено обжалваното постановление.

скрито платено съдържание: 984 думи;