ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 3 ноември 2020 358 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кога е налице съкращаване на щата?

Фактическа Обстановка

В предприятие има две щатни бройки за длъжността „главен специалист“. Едната щатна бройка е променена на „главен експерт“ и служителката, която е заемала длъжността, е уволнена на основание „закриване на щата“. Тя оспорва уволнението като незаконосъобразно.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 119 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на шести април две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

ЧЛЕНОВЕ: В. И.

З. А.

при секретаря А. Д. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията С. С. гр. дело № 7170/2014 година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано по касационна жалба, вх. № 29271/22.10.2014 г., подадена от Й. Г. К. от [населено място], област П., приподписана от адв. И. П., против въззивно решение № 1626/23.9.2014 г. по гр. д. № 2406/2014 г. по описа на Пловдивския окръжен съд, въззивно гражданско отделение, Х-ти състав, с което е отменено изцяло решение № 2338/04.8.2014 г. по гр. д. № 18806/2013 г. по описа на Пловдивския районен съд, І-ви граждански състав, с което за уважени предявените от Й. Г. К. от [населено място], област П., против [община], област П., обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т.т. 1 - 3 КТ, и посочените искове са отхвърлени.

Въззивната инстанция е приела, че уволнението на ищцата е законно, тъй като новата длъжност е с по-голям предмет и повече трудови задължения и функции, предвижда се заемането й по служебно правоотношение, като служителят трябва да е с висше образование - бакалавър, каквото образование ищцата няма, като по делото не се спори тя да е със средно образование. Прието е също така, че след като длъжността вече не съществува - към момента на възстановяване на работа на служителя, то е налице основание за неговото уволнение и това основание е именно соченото такова от работодателя - "съкращаване в щата".

Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по материалноправния въпрос - "За наличието на идентичност на длъжността по старото щатно разписание и тази по новото, щом тя е с друго наименование и към съществуващите трудови функции са възложени допълнителни ?".

Макар обжалваното решение да не е допуснато касационно обжалване и по втория материалноправен въпрос, а именно за разграничението между основанията по чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, отговорът на допуснатия въпрос е свързан с отговор и на този въпрос.

Върховният касационен съд, състав на ІV за да се произнесе по поставения въпрос намира следното:

По въпроса е налице практика на ВКС по чл. 290 ГПК, опредметена в решение № 168/10.6.2014 г. по гр. д. № 5342/2013 г. по описа на ВКС, ІV г.о., с което е прието, че "не е налице съкращаване на щата, а трансформация, щом съществените за длъжността трудови функции са запазени в новата длъжност, независимо, че има предвидени и допълнителни трудови задължения, щом те не са определящи са характера и съдържанието на работата. В продължение на мотивите си решаващия съдебен състав е стигнал до извод, че за характера и същността на длъжността от значение е не нейното наименование, а правата и задълженията на работника или служителя, определящи съдържанието на трудовите му функции. Възможно е работодателят да разпредели трудовите функции, по съществувала длъжност, за изпълнение между други служители, чийто трудови функции са съществено различни; трудовите задължения на няколко различни длъжности да бъдат обединени в една нова длъжност; на мястото на една длъжност да се създаде друга с частично променени функции и задължения, включително и чрез прибавяне на нови функции и задължения. За преценката дали между стара и нова длъжност има съвпадение, без значение от наименованието им, е естеството на възложената работа, същностите, определящите я трудови функции. Ако между тях има съвпадение, тогава и между старата и нова длъжност по щата няма същностна разлика. Разминаването в несъщинските и несъществени функции не е определящо и в подобен случай няма съкращаване на щата. Налице е реално съкращаване при наличието на трансформация, при която трудовата функция на съкратената длъжност се прехвърля на друга длъжност със съществено различаваща се трудова функция, както и когато тя се преразпределя между други длъжности, със съществено различаващи се трудови функции. Изводът за идентичност не може да се изведе нито само от наименованието на длъжността, нито от механично сравнение на трудовите задължения по длъжностна характеристика. Една и съща длъжност, в зависимост от предмета на дейност на работодателя може да има различни трудови функции. Едни и същи трудови задължения по длъжностна характеристика могат да съдържат същностни различия в зависимост от съответната длъжност, от йерархичното и място в структурата на предприятието, от предмета на дейност и организацията на предприятието. При преценката за идентичност на трудовите задължения следва да се изхожда от естеството на работата, от свойствените задължения за длъжността - от това има ли съществена разлика в трудовите функции с оглед характера и естеството на възложената работа за длъжността.".

скрито платено съдържание: 867 думи;