ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 май 2020 986 уникалност: 95.2%

Правен Въпрос

Кога се смята за изтекъл давностен срок за публични задължения на лице, което не е подавало годишни данъчни декларации и не се е регистрирало като самоосигуряващо се?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е съдружник в Дружество по ЗДД, където има участие 99%, а баща му – 1%. Дружеството извършва търговия на дрехи на сергия на Общински пазар. Съгласно дружествения договор лицето управлява и представлява Дружеството, но при направена ревизия е установено, че то няма сключен Договор за управление. В Дружествения договор обаче е предоставена компетенция на лицето да представлява Дружеството. Лицето няма деклариран договор и не подава Годишни данъчни декларации за доходите си, не се е регистрирало като самоосигуряващо се лице и не е посочило вид осигуряване. Направени са две ревизии на физическото лице, като първата е възложена със заповед от 17.07.2013 г. и обхваща периоди от 01.01.2007 – 31.12.2012 г., а втората – на 15.08.2014 г. и е удължен срокът на ревизирания период до 2014 г. Издаден е ревизионен акт и са установени задължения за осигурителни вноски. Физическото лице твърди, че са погасени по давност задълженията за 2007, 2008 и 2009 г. и обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 104 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АТАНАСКА ДИШЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от съдията ДИМАНА ЙОСИФОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив при ЦУ на НАП, против решение № 176/28.01.2016 г., постановено по адм. д. №. 855/2015 г. по описа на Административен съд - гр. Пловдив, с което е: - отменил частично ревизионен акт № Р-26-1401923-091-01/11.12.2014 г., издаден от С. А. Г., на длъжност началник сектор, възложил ревизията и К. П. Я. - главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, потвърден с решение № 183 от 06.03.2015 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му за установени задължения за ДОО и ДЗПО-УПФ за периода 01.01.2007 г. - 31.06.2008 г., ведно с прилежащите им лихви, както и в частта, с която са определени задължения за Здравно осигуряване за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. вкл., ведно с прилежащите им лихви на данъчно задълженото лице С. Г. Г.;

- отхвърлил е жалбата на С. Г. Г. в останалата й част;

- осъдил е Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на С. Г. сумата от 235.92 лв. разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата и

- осъдил е С. Г. да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата в размер на 650.20 лв. за осъществената юрисконсултска защита, съобразно уважената част от жалбата.

В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно като постановено при нарушение на материалния закон, представляващо касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. По съображения, изложени в жалбата, касаторът моли решението на бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде оставен в сила обжалвания ревизионен акт. Претендира присъждане на направените разноски.

Ответникът по касационната жалба - С. Г. Г. - не ангажира становище.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение, като взе предвид доказателствата по делото и доводите в касационната жалба, намира следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно.

С обжалваното решение на Административен съд гр. Пловдив е отменен частично ревизионен акт № Р-26-1401923-091-01/11.12.2014 г., издаден от С. А. Г., на длъжност началник сектор, възложил ревизията и К. П. Я. - главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, потвърден с решение № 183 от 06.03.2015 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му за установени задължения за ДОО и ДЗПО-УПФ за периода 01.01.2007 г. - 31.06.2008 г., ведно с прилежащите им лихви, както и в частта, с която са определени задължения за 30 за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г., ведно с прилежащите им лихви;

За да постанови това решение съдът е приел, че изводите на органа по приходите относно вноските за ДОО и ДЗПО за УПФ за ревизирания период са правилни, а размерът на дължимите ЗО за периода от 2007 г. до 2009 г., вкл. са определени в противоречие с приложимата материално-правна разпоредба. Относно направеното от Гочева възражение за изтекъл срок по чл. 109, ал. 1 ДОПК съдът е изложил мотиви, че месечните вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО нямат характер на авансово плащане. Според съда, същите по своя правен характер се явявали периодични помесечни плащания с падеж 10-то число на месеца следващ този, за който се дължат. С мотиви за недължимост по арг. от чл. 40, ал. 4 и ал. 5 ЗЗО и за изтекла давност, съдът е отменил ревизионния акт в посочените по-горе части.

В хода на съдебно-административното производство пред първата инстанция правилно е била изяснена фактическата обстановка.

Процесният ревизионен акт № Р-26-1401923-091-01/11.12.2014 г., е издаден в хода на ревизионно производство, което се явява повторно по отношение на задължения за задължителни осигурителни вноски/ЗОВ/ по КСО и ЗЗО за периода от 01.01.2007 г.-31.12.2012 г., доколкото с Решение № 359/17.04.2014 г., на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - Пловдив, е отменен първият ревизионен акт № 261305409/17.01.2014 г., изготвен на основание заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1303443/17.07.2013 г.

От 15.11.2005 г. С. Г. е съдружник в Дружество регистрирано по ЗЗД /ДЗЗД "Десислава"/ в което дружество нейното дялово участие е 99% и 1% е дяловото участие на нейният баща. Съгласно Дружественият договор тя управлява и представлява дружество пред трети лица. Ревизията установява, че за ревизирания период С. Г. няма изрично сключен Договор за възлагане на управлението. Няма сключен и деклариран никакъв друг договор, няма подадени ГДД по реда на чл. 50 ЗДДФЛ. Установено е, че през проверяваните периоди ДЗЗД "Десислава" е извършило търговия на дрехи на наети сергии на Общински пазар "СПИОПТ" гр. Димитровград.

От дружествения договор е видно, че ревизираното лице е член и е упълномощена да управлява и представлява дружеството пред трети лица без уговорено възнаграждение и без договор по чл. 141 ТЗ за възлагане и управление. Съгласно подадените ГДД, подписани от С. Г. в качеството й на ръководител на дружеството, са установени реализирани приходи, както следва: за 2007 г. - 4515.23 лева, за 2008 г. - 4916.20 лева, за 2009 г. - 5086.40 лева, за 2010 г. - 8060.00 лева, за 2011 г. - 4591.00 лева, за 2012 г. - 1655.35 лева. В този период в дружеството е нямало назначени работници.

По делото е установено, че ревизията, по която е издаден обжалваният пред съда ревизионен акт е повторна, възложена със заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1401923/30.04.2014 г., издадена от С. А. Г. - началник сектор "Ревизии" в Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив, с обхват: вноски за ДОО за самоосигуряващите се лица за периода 01.01.2007 г.- 31.12.2012 г., вноски за ЗО за самоосигуряващите се лица за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2012 г., вноски за ДЗПО за УПФ за самоосигуряващите се лица за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2012 г., с определен срок до 3 месеца от дата на връчване. Със следваща ЗВР № 1403798/15.08.2014 г. срокът на ревизионното производство е удължен до 15.10.2014 г.

За ревизирания период с цел проверка и установяване на факти и обстоятелства в дейността на ДЗЗД "Десислава", е съставен протокол № П-13-1427860-073-01/12.09.2014 г.; ревизионен доклад /РД/ № Р-26-1401923-092-01/28.10.2014 г. и процесния ревизионен акт № Р-26-1401923-092-01/11.12.2014 г.

скрито платено съдържание: 2507 думи;