ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 1067 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Клон на чуждестранно дружество разглежда ли се като данъчно задължено лице, отделно от централата?

Фактическа Обстановка

Испанско дружество има регистриран клон на територията на България. Предметът на дейност на дружеството е извършване на автомобилен превоз на товари, а клонът в България се занимава с набиране и подбор на персонал за целите на централата. При ревизия се установява, че клонът в България е декларирал доставки на услуги, получени от доставчици, регистрирани по ЗДДС в страната, и е упражнил данъчен кредит по тях. НАП не признава право на приспадане на данъчния кредит. Актът на НАП е оспорен от дружеството.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 72 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на петнадесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА

при секретар и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от съдията КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА по адм. д. № 2050/2019

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Образувано е по касационна жалба на "Сан Хосе Лопес-Клон България" КЧТ, срещу решение № 7383/06.12.2018 г., постановено по адм. д. № 10575/18 г., по описа на Административен съд-София град.

Касаторът твърди, че решението е неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуален закон- отменителни основания по чл. 309, т. 3 от АПК. Изложени са подробни съображения. Претендира разноски.

Ответната страна - директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) гр. София, при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, юрк. Апостолов, в съдебно заседание оспорва жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение, че касационната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Предмет на обжалване пред АССГ е бил Ревизионен акт (РА) № Р-22221017006888-091-001 от 06.06.2018 г. на орган по приходите при ТД на НАП-София, потвърден с решение № 1271 от 29.08.2018 г. на директора на дирекция ОДОП-София при ЦУ на НАП, в частта, в която на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 18 390,99 лв., по фактури и протоколи по чл. 117 от ЗДДС.В хода на ревизията е установено, че дружеството е регистрирано, като клон на чуждестранно лице с предмет на дейност извършване на международен превоз на товари и всичко свързано с тази дейност. Констатирано е, че дружеството не е извършвало дейност за ревизирания период. Регистрацията по ЗДДС е по избор, независимо от облагаемия оборот на 16.07.2012 г. Съгласно дадени писмени обяснения, основната дейност на дружеството е предоставяне на услуги на принципала "Сан Хосе Лопес" С.А, който е със седалище и адрес на управление в Испания. През ревизирания период клонът не е извършвал доставки на други контрагенти. Услугите са свързани с административното управление на клона и с набиране и подбор на качествени превозвачи. За целта Сан Хосе Лопес Клон България използва безвъзмездно активи, лицензии и разрешителни, собственост на принципала. Предметът на дейност на дружеството е извършване на вътрешен и автомобилен превоз на товари и всичко свързано с тази дейността. Мястото на извършване на дейността е на територията на ЕС, в зависимост от поръчките, които получава чуждестранното юридическо лице.

скрито платено съдържание: 677 думи;