ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 1081 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е да се приложи данъчна ставка от 9%, когато са предоставяни услуги за настаняване в хотел без удостоверение за категоризация и регистър за настанени туристи?

Фактическа Обстановка

Дружество осъществява услуги по настаняване на туристи в хотел. При ревизия данъчните издават ревизионен акт, в който определят, че дружеството неправилно е начислявало ДДС със ставка от 9%. От НАП твърдят, че не са представени удостоверение за категоризация на хотела и регистър за настанените туристи, които са задължителни условия, за да бъде използвана по-ниската ставка. Според дружеството, за да се ползва ставката от 9%, е достатъчно характерът на предоставените услуги да е настаняване в туристическия обект, поради което обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 86 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Г. Х. изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на "ИТ къмпани" ЕООД, ЕИК: 201147667, представлявано от управителя М. К., чрез адв. Великова, против решение № 3210/16.05.2018 г. на Административен съд - София-град, постановено по адм. д. № 676/2018 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт /РА/ №Р-22002216007103-091-001/02.06.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с решение № 1973/14.12.2017 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП, с който са му определени допълнително данъчни задължения по ЗДДС общо в размер на 21 687,14 лв., ведно с лихви за забава в размер на 6 342,80 лв.

От съдържанието на касационната жалба може да се извлече основание по чл. 209, т. 3 АПК - неправилност на първоинстанционното решение поради противоречие с материалния закон и необоснованост. По подробни изложени в жалбата съображения касаторът моли да се отмени обжалваното решение и да му се присъдят сторените разноски в производството.

Ответникът по касационната жалба - директор на дирекция "ОДОП" - София при ЦУ на НАП не е изразил становище по касационната жалба в предвидения в закона срок.

Представителят на ВАП дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, преценявайки допустимостта на касационната жалба, валидността и правилността на обжалваното решение на посочените касационни основания, и след служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК приема за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна по делото, в срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна.

За да постанови процесното решение съдът е счел за установено следното: предмет на обжалване е ревизионен акт /РА/ № Р-22002216007103-091-001/02.06.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с решение № 1973/14.12.2017 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП, с който са му определени допълнително данъчни задължения по ЗДДС общо в размер на 21 687,14 лв., ведно с лихви за забава в размер на 6342,80 лв.

скрито платено съдържание: 912 думи;