АС Силистра - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****

чака актуализация 11 май 2020 390 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Какво трябва да се обсъди на консултации с представителите на работниците във връзка с масови уволнения?

Фактическа Обстановка

Дружество, собственик на два магазина, решава да закрие търговските обекти и да уволни всички служители в тях. На 03.12.2012 г. Дружеството организира среща с работниците, на която ги уведомява за това свое решение. На срещата Дружеството представя информация на работниците за тяхната възможност да се регистрират в Бюрото по труда след прекратяване на трудовите им договори, както и за възможните обезщетения. Агенцията по труда извършва проверка и издава наказателно постановление на 14.01.2013 г. с мотива, че Дружеството не е изпълнило законовото изискване да проведе консултации с работниците най-малко 45 дни преди датата на масовото уволнение. Работодателят обжалва наказателното постановление.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 94 думи;

АС Силистра - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****

РЕШЕНИЕ № 183

гр. Силистра, **.**.**** година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Административният съд гр. Силистра, в публично заседание на девети октомври през две хиляди и тринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. С.

ЧЛЕНОВЕ: П. Г.

В. Р.

при секретаря Р. П., с участието на прокурор при ОП-Силистра ***, като разгледа докладваното от съдия М. С. КАНД № 187 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

С Решение № ***/19.06.12 г., постановено по АНД № ***/2013 г., Силистренският районен съд е потвърдил Наказателно постановление №***31.01.2013 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Русе, с което на основание чл. 414, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, на "*** " ЕООД гр. София, е било наложено административно наказание по вид "имуществена санкция", в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл. 130а ал. 1 от КТ.

Производството е образувано по касационна жалба на "***" гр. София, подадена от представител по пълномощие адв.***, с искане да бъде отменено обжалваното решение на СРС, като не е заявено становище относно това - какво да стане с първоначално оспореното НП, ако касационната инстанция се произнесе по съществото на административнонаказателния спор при условията на чл. 222, ал. 1 АПК. Може да се извлече от обстоятелствената част на жалбата обаче, че се иска и неговата отмяна, което е в съгласие със защитавания работодателски интерес в случая. Поддържа се наличие на касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК, като се твърди, че неправилно е бил приложен материалния закон от съда, поради което се настоява за отмяна на атакувания акт.

Ответникът по касация - Дирекция "Инспекция по труда" гр. Русе, чрез упълномощен представител ст.юрисконсулт ***, изразява становище за неоснователност на касационното оспорване. Счита, че изводите на съда са съответни на закона и установените по делото факти, поради което моли за оставяне на касационната жалба без последици и, за потвърждаване на съдебното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура намира обжалваното решение за законосъобразно. Дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт и отхвърляне на касационното оспорване.

Производството е по реда на Глава ХІІ /чл. 208 и сл./ АПК, вр.с чл. 63, ал. 1 ЗАНН. Силистренският административен съд, след обсъждане на жалбата, доказателствата по делото и становищата на страните, прие следното: Касационното основание, което е заявено и поддържано пред настоящата инстанция се свежда до твърдение за неправилно приложение на закона /чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК, вр.с чл. 63, ал. 1 ЗАНН/. Акцентът в касационната жалба е поставен върху довод, че районният съд неправилно бил приел, че щом на проведеното общо събрание с работниците и служителите от двата филиала в града, не е имало представители на синдикални организации, то е бил нарушен закона, като се твърди, че и в двата филиала работниците не са избирали свои представители по реда на чл. 7, ал. 2 КТ и не са налице такива на синдикати. Оттук се извежда довод, че щом приложената разпоредба на чл. 130а КТ изисква извършването на консултации с нормативно определени субекти, каквито няма в предприятието, то няма как да бъде нарушена. Втората доминанта в касационната жалба е поставена върху възражение, че съдът неправилно бил приел, че поради липса на доказателства за проведен диалог с работниците, такъв е нямало, от което извел извод за осъществен съществен елемент от фактическия състав на нарушението. Това решаващо съображение, като не можело да се свърже с нормативно изискване да се съставят писмени доказателства за действията по чл. 130а КТ, сочело на нарушение на закона. Още повече, че СРС бил приел за безспорно установено, че Общо събрание с работниците и служителите от двата филиала е било проведено на 03.12.12 г., като касаторът бил представил и декларация, подписана от всички тях и удостоверяваща, че точно по описания в нея начин, се е провела релевираната "среща". С оглед на така формираните две групи оплаквания се счита, че въпреки липсата на нарушение на трудовото законодателство, дружеството-касатор било санкционирано без нормативна основа. Проверката на обжалвания съдебен акт следва да се извърши на терена на касационните оплаквания и в параметрите, зададени с разпоредбата на чл. 218, ал. 2 от АПК.

скрито платено съдържание: 1388 думи;