ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 15 май 2020 1154 уникалност: 97.3%

Правен Въпрос

Какъв период от време преди ревизиран период трябва да се анализира, за да се установи началното салдо, с което едно лице разполага?

Фактическа Обстановка

Физическо лице подава ГДД за 2011 г., в която декларира получени доходи от възнаграждения по договор за управление на стойност 23 000 лв. За 2012 г. лицето подава ГДД с нулев резултат. НАП извършва ревизия и издава ревизионен акт на лицето, с който му определя задължения за 2011 г. в размер на 3 800 лв. и за 2012 г. в размер на 600 лв. – поради надвишаване на разходите на лицето спрямо доходите му за посочения период. Ревизираното лице обжалва акта с мотива, че НАП не е взел предвид доходите и разходите му в периода 1996-2006 г., а е анализирал само периода 2007-2010 г. при определянето на началното салдо. Лицето твърди също, че НАП не е взел предвид някои доходи, които е декларирало през ревизирания период.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 212 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на седми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от съдията ВЕСЕЛА ПАВЛОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на Ф. К. Ч., чрез адв. Г. А. срещу Решение № 998 от 28.04.2016 г., поправено с Решение № 1210 от 05.07.2017 г., постановени по адм. д. № 2889/2015 г. по описа на Административен съд /АС/ Варна, ІV състав в частта, в която е отхвърлена жалбата му срещу Ревизионен акт № Р-03000314002552-091-001 от 03.06.2015 г., издаден от началник сектор, възложил ревизията и старши инспектор по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 409 от 24.08.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - гр. Варна относно задължение за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2011 г. в размер на 480,12 лева и лихви в размер на 151,34 лева.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Касаторът поддържа, че при неправилна преценка на събраните по делото доказателства съдът е приел РА за законосъобразен относно определеното задължение за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ в размер на 480,12 лева и лихви в размер на 151,34 лева. Твърди, че необосновано ревизиращите органи и съдът не са взели предвид съответните приходи и разходи на лицето за периодите от 1996 г. до 2006 г., а са отчели само периодите от 2007 г. до 2010 г. включително, за да определят начално салдо към 01.01.2011 г. С касационната жалба посочва, че неправилно от съда не са отчетени определени суми в паричните потоци за съответните години. Иска отмяната на решението в обжалваната му част и постановяване на друго, с което РА да се отмени в тази част.

Ответната страна - директорът на дирекция "ОДОП" - гр. Варна при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител юрк. М. К. оспорва касационната жалба. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и за правилност на решението в обжалваната му част.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, като взе предвид становищата на страните и извърши проверка на решението в обжалваната му част на наведените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК. Разгледана по същество е и основателна.

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност пред АС Варна е бил Ревизионен акт № Р-03000314002552-091-001 от 03.06.2015 г., издаден от началник сектор, възложил ревизията и старши инспектор по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 409 от 24.08.2015 г. на директора на дирекция "ОДОП" - гр. Варна. С процесния РА на Ф. К. Ч. са установени задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2011 г. в размер на 2820,95 лева и лихви в размер на 889,18 лева и за 2012 г. в размер на 428,71 лева и лихви в размер на 91,17 лева.

В хода на ревизията е констатирано, че Чарчиев е местно физическо лице по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ.

За 2011 г. лицето е подало ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която е декларирало ДО от получени доходи от възнаграждения по договор за управление и контрол- 22 489,17 лева, данък върху общата годишна ДО - 2248,92 лева, авансово удържан данък - 2227,60 лева и дължим данък за довнасяне - 21,00 лева с 5 % отстъпка - 1,05 лева. Дължимият данък, намален с отстъпката в размер на 19,95 лева е внесен по банков път на 17.04.2012 г.

За 2012 г. Чарчиев е подал ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с нулев резултат.

Установено е, че за 2011 г. лицето е получавало възнаграждения от "Строителен технически флот" АД; освен това е било изпълнителен член на Съвета на директорите на същото дружество до 02.07.2011 г.; лицето е декларирало притежаването и продажбата на финансови активи, съучастия, вкл. парични и непарични вноски, дялове в търговски дружества, ценни книжа и др. за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2012 г. /табличен вид на стр. 5 - 6 от РД/; изследвани са фактури за покупки от различни лица.

скрито платено съдържание: 1808 думи;