ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 690 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Достатъчно ли е наличието единствено на плащания по банков път, за да може НАП да докаже извършването на облагаеми доставки?

Фактическа Обстановка

По банковата сметка на ЕТ постъпват суми във връзка с договори за поръчка и покупка на МПС от различни лица. Няма издадени фактури и не са отразявани операции в Дневника за продажбите на ЕТ. При ревизия данъчните приемат, че сумите са му превеждани – с оглед на осъществени доставки на МПС и услуги по договорите. Те издават ревизионен акт, чрез който начисляват дължимия ДДС. Лицето обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 78 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА

при секретар и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от съдията РОСИЦА ДРАГАНОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба от П. С. А., чрез упълномощения адв. И. И., срещу Решение № 3955 от 13.06.2018 г., постановено по адм. д. № 1705/2017 г. по описа на Административен съд София-град (АССГ), в частта, с която е отхвърлена жалбата му срещу ревизионен акт (РА) № Р-22220215008071-091-001/15.09.2016 г., поправен с РАПРА № П-22220216173622-003-001/03.10.2016 г., издадени от органи по приходите при ТД на НАП - София, мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция "ОДОП" - гр. София при ЦУ на НАП.

Касаторът поддържа, че решението в обжалваната част е неправилно, като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, необоснованост и в противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Сочи, че процесният РА не е произвел правно действие, тъй като не е подписан. Излага подробни доводи и за липса на положен валиден квалифициран електронен подпис от лицата, посочени като издатели на заповедите за възлагане на ревизия. По същество излага подробни доводи, че неправилно съдът е споделил изводите на органите по приходите, че постъпилите плащания по банковата му сметка с основание вноски по фактури, представляват плащания във връзка с извършени реални доставки, тъй като не са събрани други доказателства за наличие на такива доставки - прехвърляне на право на собственост върху стока или извършване на услуга от ЕТ "ИЗАБЕЛ - 2002 - Петър Александров". Във връзка с тези неправилни изводи, неправилно на основание чл. 26 ЗДДФЛ от ревизиращите е била формирана нова данъчна основа за доходите от дейността като едноличен търговец. Иска се отмяната на първоинстанционното решение и постановяване на друго, с което РА № Р-22220215008071-091-001/15.09.2016 г. да бъде отменен.

Постъпила е и частна жалба от П. С. А., чрез адв. Иванов, срещу определение № 4166/03.07.2018 г. на АССГ по същото дело, с което е осъден да заплати сумата от 150 лв. - депозит за изготвянето на допълнителна съдебно-техническа експертиза. Счита, че определеният депозит е прекомерно висок, с оглед извършената работа от вещото лице.

Ответникът - Директор на Дирекция "ОДОП" - София при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител в съдебното заседание пред касационната инстанция оспорва касационната жалба и частната жалба. Претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 972 лв.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на Осмо отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на производството пред Административен съд София - град е законосъобразността на РА № Р-22220215008071-091-001/15.09.2016 г., поправен с РАПРА № П-22220216173622-003-001/03.10.2016 г., издадени от органи по приходите при ТД на НАП - София, мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция "ОДОП" - София при ЦУ на НАП, с който на П. С. А. са определени задължения по ЗДДС за периодите 01.01.2014 г. - 31.08.2015 г. и по ЗДДФЛ за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

В хода на ревизионното производство е установено, че през изследвания период по банковите сметки на ЕТ "ИЗАБЕЛ - 2002 - Петър Александров" са превеждани от "ТМ-АУТО" ЕООД и внасяни суми в брой от различни физически лица, с посочено основание договор за поръчка и покупка на МПС, за които не са издадени фактури, съответно няма включени такива в дневника за продажба за съответния период. Органите по приходите са приели, че тези суми са преведени във връзка с извършени от ревизираното лице облагаеми доставки на услуги и на МПС, за които не са издадени фактури, поради което на основание чл. 86, ал. 2 ЗДДС е определен дължимият данък и лихви за забава. На това основание е извършена и промяна на годишния облагаем доход по ЗДДФЛ за 2014 г., като декларираният доход на лицето е увеличен с доходите, получени по банков път и неосчетоводени като приход. Направена е съпоставка на получените доходи и извършените разходи от лицето за ревизирания период, приключила с констатация за липса на данни за несъответствие между имущественото и финансовото състояние на ревизираното лице. На основание чл. 34 ЗДДФЛ е формирана и годишна данъчна основа от доходи от продажба на пътни превозни средства в размер на 20 500,00 лв. (като разлика от придобивната и продажната цена на МПС) и на основание чл. 48 ЗДДФЛ е установен данък за внасяне в размер на 2 050,00 лв.

скрито платено съдържание: 1846 думи;