АС Русе - Решение № от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****

чака актуализация 11 май 2020 590 уникалност: 96.4%

Правен Въпрос

Как се доказва проведена консултация с представители на работниците при масови уволнения?

Фактическа Обстановка

Дружество издава заповед за уволнение на 33 лица на 03.12.2012 г., без да проведе предварителни консултации с представителите на работниците и синдикалните организации. На 06.12.2012 г. Дружеството уведомява Агенцията по заетостта за предстоящото закриване на магазина, в който работят 33 лица, и за масовото уволнение. Инспекцията по труда извършва проверка и издава наказателно постановление на Дружеството, с което му налага санкция в размер на 1 500 лв. Мотивът на Инспекцията е, че Дружеството е нарушило законодателството, като е взело решение да затвори магазина, без преди това да е провело консултации с работниците. Дружеството обжалва наказателното постановление.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 175 думи;

АС Русе - Решение № от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****

РЕШЕНИЕ

гр. Русе, **.**.**** г.

Административен съд - Русе, в публично заседание на 27 ноември две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИНА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

СИБИЛА СИМЕОНОВА

ДИАН ВАСИЛЕВ

при секретаря НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА и с участието на прокурора ИВА ХРИСТОВА като разгледа докладваното от съдия СИМЕОНОВА КАН дело № 52 5 по описа за 20 13 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН вр. чл. 208 и сл. от АПК.

Постъпила е касационна жалба от "БИЛЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД против Решение № 653/28.06.2013 г., постановено по НАХД № 1152/2013 г. по описа на РРС, с което е потвърденоНП № 18/1803339/18.03.2013 г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Русе, с което за допуснато от дружеството - жалбоподател нарушение на чл. 130а, ал. 1 от КТ на основание чл. 414, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) му е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. Развити са оплаквания, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон. Претендира се обжалваното решение да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което да се отмени издаденото наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - Дирекция "Инспекция по труда" - Русе, чрез процесуален представител, счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Представителят на Прокуратурата дава заключение, че касационната жалба е неоснователна.

Съдът, като съобрази изложените в жалбата касационни основания, становищата на страните и събраните по делото доказателства, като извърши касационна проверка на обжалваното решение по чл. 218, ал. 2 от АПК, прие за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е в срок от надлежна страна, атакува невлязъл в сила съдебен акт на районен съд, постановен в производството по Глава трета Раздел V на ЗАНН и подлежи на разглеждане.

По същество жалбата е неоснователна.

Районният съд е обсъдил събраните по делото доказателства и е установил следната фактическа обстановка:

На 03.12.2012 г. "БИЛЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, в качеството му на работодател, издал заповед № 1927/03.12.2012 г. за това, че считано от 15.01.2013 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл.1 от КТ ще се премахнат 33 щатни бройки от всички филиали на територията на гр. Русе, без да бъдат проведени предварителни консултации с представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ и представители на синдикалните организации. На 06.12.2012 г. дружеството - работодател уведомило Агенцията по заетостта за предстоящото масово уволнение и за взетото решение за закриване на Билла маркет - филиал 602 в гр. Русе.

При тези фактически констатации, съдът е приел от правна страна, че несъмнено санкционираното лице е осъществило от обективна страна състава на вмененото му нарушение, за което му било наложено минимално по размер наказание. Счел е още, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. С тези мотиви, съдът е потвърдил наказателното постановление като законосъобразно и обосновано.

Решението на РРС е правилно, постановено при правилно приложение на материалния закон. Неоснователни са касационните оплаквания за противното.

скрито платено съдържание: 1117 думи;