РС Враца - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****

чака актуализация 10 април 2020 390 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Какъв трябва да бъде броят на съкратените лица, за да може да се докаже масово уволнение?

Фактическа Обстановка

Дружество работодател има утвърдени 27 щата. На 11.02.2013 г. Дружеството намалява щатната си бройка на 21, като намалява общата администрация с 9 щата и увеличава специализараната администрация с 3 щата. Поради намаляването на 9 щата на Дружеството се налага да съкрати част от работниците си. То отправя искане до синдикалните организации за разрешение. Съкратените служители се регистрират в Бюрото по труда и Инспекция по труда прави проверка на Дружеството. Представителят на Инспекция по труда стига до извода, че в конкретния случай става дума за масови уволнения (на 10 или повече души), а Дружеството не е уведомило Агенция по заетостта, което означава, че е нарушено законово изискване. Представителят на Инспекция по труда издава акт за установяване на административно нарушение ( АУАН), въз основа на което е издадено и наказателно постановление, с което на Дружеството е наложена глоба от 1500 лв. Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 185 думи;

РС Враца - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****

РЕШЕНИЕ

гр. Враца, **.**.**** г.

ВРАЧАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, НО, I -ви състав, в публично заседание на шестнадесети юли две хиляди и тринадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕРОНИКА БОЗОВА

при участието на секретаря Б. С.

като разгледа докладваното от съдията

н.а.х.д. № ***/**** г. по описа на ВрРС

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

Образувано е по жалба на Дом за младежи с увреждания, с. Три кладенци, срещу Наказателно постановление (НП) № 06-0602173/21.05.2013 г., издадено от директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Враца, с което на основание чл. 415а КТ за нарушение по чл. 130а, ал. 3 КТ на жалбоподателя е наложена "имуществена санкция" в размер на 1500,00 лв.

В жалбата се твърди, че атакуваното НП е неправилно и незаконосъобразно и без да се излагат конкретни съображения в тази насока се моли за отмяна на НП.

В с.з. жалбоподателя се представлява от адв. С. - ВрАК, който поддържа жалбата и изтъквайки, че са допуснати нарушения на чл. 42, т. 3 и чл. 57, а.1, т. 5 ЗАНН, както и нарушение на чл. 52, ал. 4 ЗАНН, а също така поддържайки тезата, че не е налице нарушение на чл. 130а, ал. 3 КТ поради това, че не е извършено масово уволнение, моли за отмяна на НП.

Въззиваемата страна - Д "ИТ" - Враца се представлява от юрк. Кирилова, която поддържа тезата за неоснователност на жалбата и изтъквайки, че НП е правилно и законосъобразно, моли същото да бъде потвърдено.

Пред първоинстанционния съд са събрани нови доказателства -разпитани са свидетелите Т. И. и К. П., приложена е справка от НАП относно сключените, изменените и прекратени трудови правоотношения през м. Март 2013 г. в ДМУ Три кладенци, както и са приложени 2 бр. поименни щатни разписания на ДМУ Три кладенци.

Врачански районен съд, като прецени събраните по делото доказателства и наведените доводи, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

Преди 11.02.2013 г. жалбоподателят ДМУ Три кладенци имал утвърдено щатно разписание с численост от 27 щата и разпределение както следва: 1 щат за директор, 3,5 щата за обща администрация, 9,5 щата за специализирана администрация и 13 щата за други служители - 8 санитари, 2 пазачи, 1 перач, 1 готвач и 1 помощник готвач. Към 11.02.2013 г. е утвърдено ново щатно, в което щатната численост на работещите в ДМУ Три Кладенци е намалена от 27 щата на 21,5 щата с посочване, че общата администрация е намалена от 3,5 на 1,5 щата, специализираната администрация е увеличена от 9,5 на 14 броя, а другите щатове от 13 броя са намалени на 5 броя. В щатното разписание обаче реалното разпределение на длъжностите е както следва: за общата администрация /обозначена с "Б"/ 3 щата - 1 щат за домакин, 1 щат за работник поддръжка и по половин щат за касиер и шофьор; за специализираната администрация /обозначена с "В"/ 13,5 щата, а за други служители /обозначени с "Г"/ 4 щата - 1 щат за готвач, 1 щат за помощник готвач и 2 щата за санитар.

Поради намаляването на щатната численост на ДМУ Три кладенци от 27 на 21,5 щата и съгласно реално утвърдените в щатното разписание длъжности, се налагало съкращаването на половин щат от заеманата от лицето *************** "********* и съкращаването изцяло на 9 заети щата от категория "други" /обозначена с "Г"/, а именно на 6 щата санитар, 1 щат перач и 2 щата пазач. С оглед предстоящите съкращения, директорът на ДМУ Три кладенци отправил икане до председателя на синдикалната организация за даване на разрешение за съкращаването на 6 от санитарите ***************. Въз основа на искането е дадено разрешение за съкращаване на 9-те лица, които били съкратени в периода от 15.03.2013 г. до 18.03.2013 г. Съкратена била и ? от заеманата от лицето И. З. И. длъжност "шофрьор", по повод на което на 11.02.2013 г. между него и ДМУ Три кладенци било сключено допълнително споразумение към трудов договор. На 15.03.2013 г. обаче правоотношението на лицето И. З. И. било прекратено, като в същото време били прекратени и трудовите правоотношения на заемащите длъжност "медицинска сестра" Даниела И. С. и К. Л. К..

Осем от съкратените служители при ДМУ Три Кладенци и лицето И. З. И. се регистрирали в "БТ" Враца. По повод на това, с писмо с изх. №ОПУ-169/15.04.2013 г. Агенция по заетостта уведомила Дирекция "Инспекция по труда" - Враца, че за периода 01.03.2013 г.-31.03.2013 г. работодателят ДМУ Три Кладенци е освободил девет лица, а именно: ********************************. Въз основа на така полученото писмо, на 08.05.2013 г. св. Т. И. извършила проверка в ДМУ Три кладнеци, в хода на която проверка, след запознаването единствено с искането до председателя на синдикалната организация и даденото от същия разрешение, св. Т. И. установила, че на 11.02.2013 г. работодателят е предоставил информация на представителите на работниците и служителите и на представителите на синдикалните организации за предстоящите уволнения и че същите са извършени. Св. Т. И. възприела, че се касае за масови уволнения, при което счела, че работодателят е следвало да уведоми за уволненията и Агенция по заетостта. Директорът на ДМУ Три кладенци не предоставил доказателства за това да е уведомил Агенция по заетостта за уволненията, при което св. Т. И. приела, че е налице нарушение на трудовото законодателство и с директора се договорили на 15.05.2013 г. в Дирекция "Инспекция по труда" - Враца да се яви представител на ДМУ Три кладенци за оформянето на протокол за извършена проверка и за съставянето на АУАН.

На 15.05.2013 г. директорът на ДМУ Три кладенци се явил в Дирекция "Инспекция по труда" - Враца и в негово присъствие, позовавайки се на установеното при проверката на 08.05.2013 г. и без да извършва допълнителна проверка, св. Т. И. съставила протокол за извършена проверка. В протоколът обаче св. Т. И. вписала, че проверката на ДМУ Три кладенци е извършена освен на 08.05.2013 г. и на 15.05.2013 г., както и вписала, че проверката е извършена от нея и от св. К. П.. Въпреки, че св. К. П. не присъствала на извършването на проверката и не се била запознала с документацията, както и не била провела разговор с представителя на ДМУ Три Кладенци, тя положила в протокола за проверка подписа си в графа "извършил проверката".

След като бил съставен протокола за проверка, св. Т. И. пристъпила към съставянето на АУАН. В АУАН св. Т. И. вписала, че при извършена на 08.05.2013 г. и 15.05.2013 г. проверка на ДМУ Три кладенци се установило, че на 11.02.2013 г. работодателят е предоставил информация на представителите на работниците и служителите и на представителите на синдикалните организации за предстоящото масово уволнение в дома, но не е изпратил копие от тази информация в 3-дневен срок в Д "БТ" - Враца, а именно в срок до 15.02.2013 г. С това в АУАН е отразено, че е извършено нарушение по чл. 130а, ал. 3 КТ. АУАН е оформен като съставен на 08.05.2013 г. и като връчен на представителя на ДМУ Три кладенци на 15.05.2013 г.

скрито платено съдържание: 2591 думи;