ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 2158 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се доказва, че хранителни стоки са бракувани поради изтекъл срок на годност, за да не е необходима корекция на приспаднат ДДС?

Фактическа Обстановка

Търговец на хранителни стоки ползва данъчен кредит за закупуването на редица продукти по фактури, издадени от доставчици през 2008 г. През 2012 г. дружеството бракува част от стоките заради изтекъл срок. С ревизионен акт от НАП му начисляват ДДС за внасяне, тъй като в протоколите за бракуване липсват данни за срок на годност, посочен от производителя, както и за това какви са конкретните норми на брак. Търговецът се позовава на вътрешнофирмени стандарти, според които всички хранителни продукти имат едногодишен срок на годност. НАП не приема аргумента за вътрешнофирмените стандарти, тъй като това означава стоките да са бракувани още през 2009 г. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 76 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Акаунт Сървисиз" ЕООД - гр. София чрез процесуалния представител адв. Т. Д. срещу решение № 133/07.01.2014 г., постановено по адм. д. № 5632/2013 г. по описа на Административен съд, София-град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против РА № 2061203371/10.09.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. София, потвърден с решение № 454/08.03.2013 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. София при ЦУ на НАП за установени задължения за ДДС на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС чрез корекция на ползван данъчен кредит в размер на 6 677,17 лв. за данъчен период на месец декември 2012 г. и лихви в размер на 1 218,83 лв. Релевират се оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, представляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът излага оплаквания, че неправилно съдът е приел, че не са представени достатъчно доказателства, удостоверяващи правото на дружеството да бракува процесните стоки. В тази връзка се твърди в касационната жалба, че стоките са бракувани правомерно след извършена инвентаризация, която надлежно е документирала, че те са с изтекъл срок на годност. Касаторът изразява несъгласие с мотивите на съда, че за да се признае бракуването на стоките, дружеството е следвало да представи сертификат за качество и произход на стоките и фактури, в които е отразена партидата за всеки вид стоки. Според касатора подобни изисквания няма нито в Закона за счетоводството (ЗСч), нито в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), нито в Закона за храните (ЗХр). Излага доводи, че при определяне на храната като негодна за консумация се взема предвид информацията, предоставена на потребителите, включително информацията на етикета (§ 1, т. 67, б. "б" ЗХр). Иска отмяна на обжалваното решение и отмяна на ревизионния акт.

Ответникът по касационната жалба директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. София при ЦУ на НАП чрез процесуалния си представител юриск. Бонев я оспорва с искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, І отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежно легитимирана страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

скрито платено съдържание: 1094 думи;