ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 1022 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Какво означава независимата икономическа дейност да се извършва редовно, по смисъла на ЗДДС?

Фактическа Обстановка

Физическо лице и съпругът ѝ учредяват право на строеж върху техен общ имот на строително дружество – с цел изграждане на жилищна кооперация, която се състои от няколко апартамента, паркоместа, мазета и гаражи. След завършването на сградата физическото лице и съпругът ѝ, в режим на СИО, продават почти всички самостоятелни имоти от нея. НАП прави ревизия на физическото лице и посочва, че направените продажби влизат в обхвата на независимата икономическа дейност по ЗДДС. С ревизионен акт данъчните начисляват на физическото лице дължимия ДДС. Ревизионният акт е оспорен по съдебен ред, като физическото лице твърди, че липсва намерение за осъществяване на независима икономическа дейност.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 80 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Т. М. изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационната жалба на Д. Н. М.-И. от гр. София чрез адвокат Р. В. против Решение № 444/18.01.2019 г., постановено от Административен съд София град /АССГ/ по дело № 10587/2018 г., с което е отхвърлена жалбата й против Ревизионен акт /РА/ № Р-22221017009054-092-001/16.05.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София в обжалваната част, потвърдена с Решение № 1198 от 10.08.2018 г. на директора на дирекция ОДОП при ЦУ на НАП. От изложените в касационната жалба доводи може да се обоснове, че касаторът твърди неправилност на обжалваното решение като постановено в противоречие с материалния закон, съставляващо отменително касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Претендира се отмяна на решението и присъждане на направените разноски.

Ответникът по касационната жалба - директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. София при ЦУ на НАП чрез юрк. Горанов, в съдебно заседание, изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, осмо отделение, след като прецени наведените в касационната жалба доводи, валидността, допустимостта, съответствието на решението с материалния закон в изпълнение изискването на чл. 218 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, от надлежна страна, против неблагоприятен за нея подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, поради което е допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Предмет на съдебен контрол в производството пред АССГ е бил РА Р-22221017009054-092-001/16.05.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, в обжалваната част, потвърдена с Решение № 1198 от 10.08.2018 г. на директора на дирекция ОДОП при ЦУ на НАП, с която на ревизираното лице Д. Н. М.-И. са установени задължения за данък върху добавената стойност по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) за данъчни периоди м. 06.2015 г., м. 08.2015 г., и от м. 03.2016 г. до м. 06.2016 г. общо в размер на 77 184,32 лв., ведно с начислените лихви в размер на 17 812,22 лв.

С РА, в частта предмет на контрол пред административния съд, на ревизирания субект - физическо лице - е извършена ревизия по приложението на ЗДДС, за периода 29.05.2015 г. - 30.06.2016 г. В хода на ревизията е установено, че съпругът на ревизираното лице е придобил през 2010 г., вследствие на покупко-продажба, недвижими имоти, находящи се в гр. София, на ул. "Св. Наум" 51. С НА от 2012 г. за делба и учредяване право на строеж срещу задължение за строителство, ревизираното лице и съпругът й получават в дял и стават изключителни собственици, в режим на СИО, на правото на строеж за построяване на 7 бр. паркоместа и 4 бр. гаражи на посочения по-горе адрес, описани в НА. Установено е, че Д. Н. М.-И. и съпругът й П. П. И. и "Авалон Груп" ЕООД, представлявано от едноличния собственик на капитала П. П. И. са учредили на строителна фирма право на строеж срещу задължение за строителство за построяване на жилищна сграда върху собствения им УПИ, находящ се на същия адрес в гр. София, ул. "Св. Наум" 51. Срещу така учреденото право на строеж строителят e построил и предал с удостоверение за въвеждане в експлоатация обектите описани в раздел III от НА: за Д. Н. М.-И. и съпругът й П. П. И., а именно - 6 бр. апартамента, 6 бр. мазета, 2 бр. паркоместа и 4 бр. гаража. Установено е, че с нотариални актове № 35/30.04.2015 г., № 80/30.06.2015 г., № 91/10.08.2015, НА от 25.03.2016, НА от 19.04.2016 г., НА от 31.05.2016 г. и НА от 13.06.2016 г. Д. Н. М.-И. и съпругът й са извършили продажби на почти всички от посочените по-горе апартаменти, паркоместа и гаражи, както и на продобито чрез замяна по НА от 19.04.2019 г. паркомясто № 2, находящи се в една и съща жилищна сграда в гр. София ул. "Св. Наум" 51.

скрито платено съдържание: 1444 думи;