ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 854 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Изплащането на дружествен дял в натура представлява ли облагаема доставка?

Фактическа Обстановка

Съдружник прекратява участието си в дружество, като делът му се изплаща в натура, вместо в пари. НАП приема, че в случаите на напускане на съдружник, при които той получава в натура своя дял от общата собственост, е налице възмездна доставка на стока, като дружеството следва да начисли ДДС. Дружеството обжалва ревизионния акт, с който се приравнява изплащането на равностойността на дяловото участие в капитала на дружеството на напускащ съдружник като продажба на стоки по смисъла на ЗДДС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесети септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора В. Й. изслуша докладваното от съдията АГЛИКА АДАМОВА по адм. д. № 7713/2016

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" срещу решение № 983 от 16.05.2016 г., постановено по адм. д. № 3014/2015 г. по описа на Административeн съд - гр. Пловдив, с която е отменен, по жалба на "Мавър инвест" ООД, ревизионен акт /РА/ № Р-16001614003335-091-001/14.08.2015 г. в частта, в която е потвърден с Решение № 836/28.10.2015 г. на директора на дирекция "ОДОП" относно допълнително начислен ДДС за данъчен период м.07.2011 г на стойност 24 679,00 лв., ведно с лихви в размер на 10 089,43 лв.

В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно, поради нарушения, които съдът квалифицира като касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК - нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения. Касаторът счита, че решението е немотивирано и че съдът неправилно не е приложил чл. 6, ал. 3, т. 1 ЗДДС, а вместо това е счел, че изплащането на дружествен дял в натура не съставлява облагаема доставка. Поради това касаторът моли решението да бъде отменено, а жалбата на "Мавър инвест" ООД - отхвърлена изцяло. Претендира разноски за двете инстанции.

Ответникът - "Мавър инвест" ООД чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалба, като твърди, че същата е неоснователна. Претендира разноски за касационната инстанция.

скрито платено съдържание: 653 думи;