ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

чака актуализация 11 март 2020 327 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е новият работодател да сключи трудов договор с изпитателен срок със служител, който вече е заемал тази длъжност при стария работодател, когато новият е правоприемник на предприятието на стария?

Фактическа Обстановка

Служителка заема длъжността „Главен юрисконсулт“ в Дружество 1 до 17.04.2006 г., когато е преназначена на длъжност „Старши юрисконсулт“. На следващата година, чрез отделяне от Дружество 1, се създава Дружество 2, към което въпросната служителка преминава. Съгласно споразумение от 28.06.2010 г. тя заема длъжността „Главен юрисконсулт“, с 6-месечен изпитателен срок. Със заповед от 27.10.2010 г. се прекратява трудовото ѝ правоотношение в Дружество 2, в рамките на изпитателния срок. Служителката оспорва уволнението, като посочва, че уговореният срок за изпитване е недействителен, тъй като е заемала длъжността „Главен юрисконсулт“ при стария работодател до 17.04.2006 г. и е незаконосъобразно сключването на клауза за срок за изпитване при повторно заемане на същата длъжност.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 106 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С. Ц.

ЧЛЕНОВЕ:

А. Б.

Б. Ц.

при секретаря С. Т., изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 795 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 172 от 06.02.2013 година е допуснато касационно обжалване на решение от 04.04.2012 година по гр. д. № 16320/2011 година на Софийски градски съд, с което са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 74, ал. 4 КТ и чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, предявени от Т. Б. Б. от София против [фирма], [населено място].

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато при условията на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по обуславящия изхода на делото материалноправен въпрос по приложението на чл. 70, ал. 1 и ал. 5 КТ вр. с чл. 123 КТ относно забраната за повторна проверка годността на работника да изпълнява определена работа при смяна на работодателя при условията на чл. 123 КТ.

По въпросът по приложението на чл. 70, ал. 5 КТ вр. с чл. 123, ал. 1 КТ, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира следното:

Съгласно чл. 123, ал. 1 КТ, при промяна на работодателя в резултат на сливане на предприятия; вливане на едно предприятие в друго; разпределяне дейността на едно предприятие между две други или повече, преминаване на обособена част или при промяна на правноорганизационната форма; при смяна на собственика или прехвърляне дейност или материални активи, трудовото правоотношение с работниците не се прекратява. То продължава с новия работодател в същия вид и основни характеристики, като правата и задълженията на работодателя прехвърлител по трудовото правоотношение се прехвърлят на работодателя приобретател - чл. 123, ал. 2 КТ.

Работодателят приобретател, явяващ се частен правоприемник на прехвърлителя, не може да разполага с повече или различни права по трудовия договор от праводателя си. Когато трудовият договор е сключен със срок за изпитване при условията на чл. 70, ал. 1 КТ, този срок продължава да тече независимо от преминаването на трудовото правоотношение към новия работодател. Новият работодател разполага с правото да прекрати трудовия договор на основание чл. 71 КТ в срока, започнал да тече със сключване на договора при работодателя прехвърлител.

скрито платено съдържание: 653 думи;