ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 599 уникалност: 96.2%

Правен Въпрос

Допустимо ли е служител да иска от съда да измени преценката на работодателя за това дали за дадена длъжност е необходима промяна в образователните изисквания?

Фактическа Обстановка

Хирург е уволнен, след като в болницата, в която работи, за длъжността му е въведено допълнително образователно изискване – да има сертификат по лапароскопия, какъвто той не е притежавал. Хирургът оспорва уволнението като незаконосъобразно, твърдейки, че работодателят е извършил злоупотреба с право. Изискването е било въведено с оглед изменение на нормативен акт, в който не е било предвидено задължението всички хирурзи, работещи в болници, да притежават такъв сертификат.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 92 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети май през две хиляди и петнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. С.

ЧЛЕНОВЕ: М. Ф.

В. П.

при секретаря Ц. Н., като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр. д. № 5903 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на К. Д. М. от [населено място], чрез процесуалния му представител адв. А. Р., против въззивното решение № 86 от 17 юли 2014 г., постановено по в.гр. д. № 161 по описа на окръжния съд в [населено място] за 2014 г., с което е потвърдено решение № 287 от 5 юни 2014 г., постановено по гр. д. № 361 по описа на районния съд в [населено място] за 2014 г. за отхвърляне на предявените от М. против [фирма] Т. искове за признаване на уволнението му за незаконно и за възстановяването му на заеманата преди уволнението длъжност.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 352 от 12 март 2015 г. поради значението за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото на въпроса необходимо ли е било за работата въвеждането на новото изискване за квалификация по лапароскопска хирургия за всички лекари хирурзи. Въпросът е обуславящ изхода на спора предвид направеното в исковата молба оплакване срещу уволнението при липса на установени с нормативните актове изисквания за длъжността "лекар-хирург", заявено от ищеца като злоупотреба с право от страна на работодателя.

В обжалваното решение въззивният съд приема за недоказано твърдението на ищеца за осъществена злоупотреба с право при уволнението му, тъй като не е оборена презумпцията за добросъвестно действие от страна на работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение - новите длъжностни характеристики са изготвени във връзка с приемането на новия Н. 2014 г., по стандарт лекарят-хирург извършва хирургично лечение на органите в коремната кухина и той следва да има и квалификация за лапароскопска хирургия, както изискват новите стандарти за извършване на хирургично лечение на органите в коремната кухина.

К. съд намира, че липсва основание да се приеме, че е било нормативно наложено въвеждането на изискване за квалификация по лапароскопска хирургия за всички лекари хирурзи при работодателя. Според разпоредбите на Наредба № 20 от 23.06.2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия (действала към момента на процесното уволнение), вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение не могат да съдържат разпоредби, определящи по-ниско качество на осъществяваните дейности по изрично посочените направления от установеното с наредбата. Като област на хирургична дейност в наредбата се определя и лапароскопската хирургия (Раздел първи, І, 14.3). Сертификат за лапароскопия изрично се посочва като необходим в дейността по специалността "Детска хирургия" в самостоятелна болнична структура - клиника или отделение в болница за активно лечение във ІІ и ІІІ ниво на компетентност, и то за определена част от лекарите детски хирурзи в клиниката или отделението. Стандартът в ІІІ, 4.3.2.1 допуска в хирургично отделение да работят лекари със или без придобита специалност с хирургична насоченост, при съотношение в полза на хирурзите с придобита специалност. Следователно изискването всички лекари хирурзи при ответника да притежават сертификат за лапароскопия не е основано на нормативно правило, нито пък непритежаването на такъв сертификат от някои от хирурзите създава основание да се наруши общото правило на наредбата за недопускане на по-ниско качество на осъществяваните дейности от установеното с наредбата.

скрито платено съдържание: 654 думи;