ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 3 ноември 2020 727 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Искането за ползване на отпуск смята ли се за постъпване на работа след сключване на трудовия договор?

Фактическа Обстановка

На 14 септември 2009 г. служителка е назначена по срочен трудов договор. На следващия ден ѝ е разрешено да ползва отпуск поради бременност и раждане, а след изтичането му ѝ е разрешено да ползва отпуск за отглеждане на малко дете за периода от 19 април 2010 г. до 24 април 2011 г. На 15 септември 2010 г. обаче договорът ѝ е прекратен на основание изтичане на уговорения срок. Служителката иска уволнението да бъде признато за незаконно, да бъде възстановена на работа и да ѝ се плати обезщетение. Второинстанционният съд е приел, че тя не е започнала да изпълнява трудовите си задължения, поради което трудовият договор не е възникнал – следователно тя не може да бъде възстановена на работа. Служителката обжалва съдебното решение пред трета инстанция.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 121 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Ц.

ЧЛЕНОВЕ: А. Б.

Б. Ц.

при секретаря С. Т., като изслуша докладвано от съдията А. Б. гр. дело № 1491/2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от Е. С. И. чрез адв. Д. Г. от АК - Х. срещу въззивно решение № 197/29.06.2011 г. на Старозагорския окръжен съд, постановено по гр. д. № 232/2011 г.

Касационно обжалване е допуснато от състава на Върховния касационен съд с определение № 669/04.06.2012 г. по въпроса за приложението на чл. 63, ал. 3 КТ, когато в срока за постъпване на работа работникът или служителят излезе в отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ.

Съставът на Върховния касационен съд намира, че работникът или служителят, след сключване на трудов договор, е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 ГПК, заверено от съответната ТД НАП. Този срок може да бъде и с друга продължителност по взаимна уговорка между страните. Под постъпване на работа по смисъла, вложен от законодателя, следва да се имат предвид всички проявни форми, свързани с правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение. Следователно, действията, могат да са не само по фактическото престиране на труд от работника или служителя, но също така и всякакви правни действия във връзка с трудовото правоотношение, включително искане до работодателя и получаване на съгласие от него в предвидената форма за ползване на отпуск по КТ.

По касационните оплаквания:

К. излага съображения за неправилност поради противоречие с материалния закон и необоснованост. Иска отмяна на въззивното решение и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се уважат исковете й.

Насрещната страна Ц. д.г. "С." № 17, [населено място] е отговорила в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че жалбата е неоснователна.

Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:

Е. С. И. чрез адв. Д.Г. е предявила против Ц. д.г. "С." № 17, [населено място] иск за отмяна на заповед за уволнение, за възстановяване на заеманата длъжност и заплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ.

Твърди, че на 23.06.2008 г. сключила трудов договор по чл. 68, ал. 1 КТ с детската градина за длъжността "завеждащ административна служба", който бил прекратен на 11.09.2009 г. поради връщане на титуляра. На 14.09.2009 г. сключила срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1 КТ за срок от една година за същата длъжност, въпреки, че тя била незаета, а от друга страна не е за дейност, попадаща в изключението по § 1, т. 8 ДР КТ.

скрито платено съдържание: 1008 думи;