ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 10 април 2020 1786 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е получен инфаркт в работно време да се смята за трудова злополука?

Фактическа Обстановка

Физическо лице, работещо като шофьор на товарен автомобил с ремарке, паркира автомобила след авария. След установяване на проблема лицето ляга под полуремаркето, за да отстрани повредата. В този момент част от ремаркето пада върху работника и го затиска в областта на гърдите, което причинява смъртта му. При първоначалната аутопсия като причина за смъртта е посочен „остър инфаркт на миокарда“, което е причина НОИ да откаже да признае злополуката за трудова, с мотива, че смъртта е естествена. Национална експертна лекарска комисия ( НЕЛК) отменя решението на НОИ и издава ново, с което допълва, че причината за инфаркта е тежката гръдна травма, която е причинена от падането на полуремаркето върху лицето. Решението на НЕЛК е обжалвано.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 101 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на трети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ "Биби - Бец Бисер Страхилов" - Б. Г. С., от с. Мърчаево, област София против решение № 968/20.02.2017 г. по адм. д. № 8430/2016 г. на Административен съд София - град. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон във връзка с прилагането на чл. 73, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), чл. 55 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Ответниците по касационната жалба - И. Й. П., М. Г. П. и Н. Г. П., чрез адвокат Ц. П. изразяват становище за неоснователност на същата. Представят подробни писмени бележки, с които молят първоинстанционното съдебно решение да бъде оставено в сила като валидно, допустимо и правилно. Претендират разноски за касационната инстанция.

Националната експертна лекарска комисия ( НЕЛК) - не изразява становище.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение, намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК е неоснователна.

С решение № 968/20.02.2017 г. по адм. д. № 8430/2016 г. Административен съд София - град е отхвърлил жалбата на ЕТ "Биби - Бец Бисер Страхилов" - Б. Г. С., от с. Мърчаево, област София срещу експертно решение (ЕР) № 0589 от зас. № 116/06.07.2016 г. на Националната експертна лекарска комисия - първи специализиран състав по сърдечно-съдови заболявания. Присъдил е разноски.

Решението е правилно.

По делото е установено, че на 31.01.2015 г. около 12.30 часа във връзка с възникналата техническа неизправност при осъществяваната трудова дейност по превоз на товари Г. М. П. е паркирал товарен автомобил с полуремарке, собственост на жалбоподателя, на паркинга на бензиностанция "Еко" във Върчин на магистралата, в посока Белград. Многократно повдигал и спускал камиона и полуремаркето с помощта на въздушните възглавници, като е използвал командното табло в кабината на водача, като в 14.10 часа отишъл от дясната страна и легнал между т.нар. "лапи" на полуремаркето, за да отстрани повреда. Предпазните "лапи" са изпуснали и част от ремаркето е паднала върху водача в областта на гръдния му кош, след което е настъпила смъртта. Около 16.16 часа водачи на камиони са забелязали безжизненото тяло на Г. П. и са информирали служителите на бензиностанцията. Дирекция на полицията - МВР на Република Сърбия е изготвила доклад и рапорт по случая, а в удостоверението за смъртта от 03.02.2015 г. на Института по съдебна медицина, Белград като причина е приет "остър трансмурален инфаркт на миокарда". Подобно отбелязване е налице и в съобщението за смърт, като в протокола за аутопсията е вписано, че "смъртта е естествена и е настъпила в резултат на рязко нарушаване на захранването на сърдечния мускул". В протокол от експертиза № 234 - 1339/2015 г. експертите маш. инж. Миладин Илич и маш. инж. Миломил Йеротиевич са направили заключение, че "водачът на камион Г. П. с подаване на команди от кабината е повдигнал превозното средство, а след това се е пъхнал под задната му част и с ръка е откачил - свалил конектора от сензора за височина, което е довело до моментално спускане на задната част на камиона върху тялото на водача и е предизвикало смъртта му". В аутопсионния протокол е описана подробно тежка гръдна травма с множество фрактури на ребра двустранно, в резултат на които обстоятелства - притискане от част от ремаркето в областта на гръдния кош е починало лицето.

скрито платено съдържание: 568 думи;