ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 688 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Придобиване на имущество на цена, значително под пазарната, основание ли е за увеличение на счетоводния финансов резултат?

Фактическа Обстановка

Дружество придобива имущество от физическо лице на цена, която е значително по-ниска от пазарно установената. НАП извършва ревизия и увеличава финансовия резултат на Дружеството, тъй като смята, че с придобиването на актив под пазарната стойност, то получава финансови изгоди. Данъчните издават ревизионен акт, който се обжалва и делото достига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 77 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

АГЛИКА АДАМОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК вр. с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано по касационна жалба на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив при ЦУ на НАП, против Решение № 2661 от 30.12.2015 г. на Пловдивски административен съд по адм. д. № 1892 по описа за 2015 г., с което по жалба на "Лудвиг Проджект" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. "Хъшовска", № 5, ет. 3, представлявано от управителя Х. А., е отменен Ревизионен акт/РА № Р-16001614001769-091-001/12.05.2015 г. на органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 520/29.06.2015 г. на директора на Д "ОДОП" - Пловдив, с който на ревизираното дружество допълнително са установени задължения за корпоративен данък за 2013 г. в размер на 129 379 лв. главница и 14 658,24 лв. лихви.

В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно като постановено при необоснованост и в противоречие с материалния закон - пороци по чл. 209, т. 3 АПК, изразяващи се в неправилни изводи на първоинстанционния съд, че за решаването на спора не е приложим СС18 Приходи, при положение, че ревизираното дружество е придобило финансов актив под формата на дълготрайни материални активи, представляващ "Други приходи" по смисъла на счетоводния стандарт /Приложение към СС 18, раздел "Г", т. 3/, на значителна стойност, като само една малка част от нея е осчетоводена като приход. Налице е хипотеза на чл. 78 ЗКПО за корекция на счетоводния финансов резултат с този неотчетен приход. Прехвърлянето на недвижимите имоти и движимите вещи от името на адвокат Кръстев на РЛ не представлява покупко-продажба, а изпълнение на договорно задължение по договора от 18.12.2012 г. между физическото лице, собственик на 100 % от капитала на ревизираното дружество и въпросния адвокат за събиране на вземане на физическото лице по запис на заповед. Под привидната продажба на активи /приета за реализирана от съда/ е прикрито прехвърляне на вземането на собственика на РЛ, произтичащо от правата му по записа на заповед и договора за събиране на вземането по него. Нарушени са основни счетоводни принципи по чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за счетоводството - за предимство на съдържанието пред формата и за текущо начисляване.

Иска се отмяна на съдебното решение и постановяване на ново, с което жалбата против РА бъде отхвърлена, както и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба "Лудвиг Проджект" ЕООД, чрез адв. И. Д., оспорва жалбата по съображения в писмен отговор. Изтъква, че доколкото ревизията е проведена по общия ред, в тежест на органите по приходите е установяването на фактическите основания за данъчното облагане. Тезата на приходните органи за прикрит договор за цесия на вземане с договори за покупко-продажба не е доказана, поради липса на установено изпълнение на изискванията на чл. 99, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗД; не са изискани писмени обяснения и от едноличния собственик на капитала на ревизираното дружество за установяване на действителните отношения между страните по договорите за покупко-продажба и този от 18.12.2012 г. за събиране на вземане. Удовлетворено вземане не може да бъде прехвърлено чрез цесия. Неприложим е Счетоводен стандарт /СС/ 32 Финансови инструменти, нито е доказана "справедливата стойност" на активите, предмет на продажбите. Счетоводната отчетност на ревизираното дружество е основана на редовни документи. Иска се оставяне в сила на съдебното решение и присъждане на разноски за касационната инстанция.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба в подробно становище по съществото на делото.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, намира жалбата процесуално допустима, а по съществото й съобрази следното:

Пред първоинстанционния съд не е имало спор по фактите и те са установени както следва:

Предмет на съдебен контрол пред АС е бил цитираният РА, с който на ревизираното дружество, след ревизия по общия ред, са установени задължения за корпоративен данък в посочените размери главница и лихви, на осн. чл. 78 от ЗКПО за данъчен период 2013 г.

Едноличен собственик на капитала на "Лудвик Проджект" ЕООД е Лудвиг Брамл-Гмах, гражданин на Германия, роден на 26.04.1959 г.

С договор от 18.12.2012 г. г-н Лудвиг Брамл възлага на адвокат Г. Н. К. събиране на вземането му от "Хайдушки поляни" ООД, ЕИК 120512678 по запис на заповед, издаден за сумата от 1 300 100,00 евра (един милион, триста хиляди и сто); физическото лице се задължава да джироса в полза на адвоката правата по записа на заповед; всички разноски по събиране на вземането са за сметка на възложителя; след като вземането бъде събрано и предадено на възложителя, същият дължи на адвоката възнаграждение в размер на 0,1 % от размера на събраното вземане. В изпълнение на посочения договор, възложителят джиросва в полза на адвоката записа на заповед. Издаден е изпълнителен лист в полза на адвоката, въз основа на полицата. Образувано е изпълнително дело № 110 по описа на Съдебно изпълнителна служба (СИС) при Районен съд - Смолян за 2013 г., с взискател адвокат Кръстев /от свое име, но за сметка на немския гражданин/ и длъжник "Хайдушки поляни" ООД. Извършени са оценки на активите на длъжника по изпълнителното дело, за което по делото са приети заключение с вх. № 1528 от 18.06.2013 г. и оценителна експертиза с вх. № 1545 от 21.06.2013 г. Изготвено е обявление за публична продан на активите на длъжника.

С Протокол за обявяване на купувач от 17.09.2013 г. на държавния съдебен изпълнител, адвокат Г. К. е обявен за купувач на: 1) урегулиран поземлен имот (УПИ) І-227, кв. 1 по плана на село Дебеляново, област Смолян, с площ от 1644 кв. м, ведно с построената в имота Техническа сграда (малка ВЕЦ) на цена от 601 150,00 лева; 2) УПИ ІІ-220, кв. 1 по плана на село Дебеляново, област Смолян, с площ от 1355 кв. м, ведно с построената в имота Битова сграда, с площ от 44 кв. м, на цена от 45 500,00 лева; 3) поземлен имот (ПИ) с № 013226, с площ от 379 кв. м, в землището на село Дебеляново, област Смолян, с начин на трайно ползване- пасище, мера, на цена от 500,00 лева; 4) на ПИ с № 012838, с площ от 2000 кв. м, в землището на село Дебеляново, област Смолян, с начин на трайно ползване- пасище, на цена от 20 150,00 лева; 5) турбина "CINK", тип 4,5В5Нх375/-L-PH, сер. № NA-00186/2002 г., на цена от 12 855,00 лева; 6) асинхронен генератор "Siemens" тип AD355C8ge, сер. № 175906/2002 г., на цена от 9 560,00 лева; 6) турбина "CINK", тип 4,5В5Нх450, сер. № NA-00187/2002 г., на цена от 12 855,00 лева; 7) асинхронен генератор "Koncar" тип 8AG405-08, сер. № 22006/2002 г., на цена от 10 020,00 лв.

скрито платено съдържание: 2082 думи;