ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 691 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Носи ли работодател имуществена отговорност за злополука, при която загива лице, полагащо труд без трудов договор?

Фактическа Обстановка

Физическо лице работи в предприятие, без да има сключен трудов договор. В предприятието става злополука, при която физическото лице е прегазено, докато помага да се оправи автомобил, който не е обезопасен. Смъртта е настъпила в обекта на дружеството. Родител на прегазеното лице предявява иск за обезщетение за неимуществени вреди от работодателя, позовавайки се на КТ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 88 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди и десетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С. С.

ЧЛЕНОВЕ:

Б. Т.

М. Ф.

при секретаря Р. П., като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр. д. № 671 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 и сл. от ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Б. А. Ж. от гр. В., чрез процесуалния му представител адв. С, против въззивното решение № 185 от 27 ноември 2008 г., постановено по в.гр. д. № 442 по описа на апелативния съд в гр. В. за 2008 г., с което решение № 638 от 16 юни 2008 г., постановено по гр. д. № 2* по описа на окръжния съд в гр. В. за 2007 г. е отменено в частта, с която е присъдено обезщетение по чл. 200 от КТ в полза на Б. А. Ж. в размер на 15 хиляди лева и искът срещу "Т" Е. - Д., е отхвърлен.

Касационният контрол е допуснат с определение № 765 от 14 юли 2009 г. поради наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК по правния въпрос следва ли да се ангажира отговорност на ответника по реда на чл. 200 от КТ в случай, че между пострадалия и ответника не е сключен трудов договор, макар и работна сила да е престирана.

По поставения въпрос касаторът сочи, че добросъвестното и трайно престиране на работна сила дава основание да се приеме, че следва да се ангажира отговорността на ответника по реда на чл. 200 от КТ, макар да не е бил сключен трудов договор.

Ответникът "Т" Е., със седалище и адрес на управление в гр. Д., чрез процесуалния си представител адв. Б, в отговор по реда на чл. 287, ал. 1 от ГПК изтъква, че решението на въззивния съд е в унисон с практиката на ВКС и представя решение на ВС от 1992 г.

скрито платено съдържание: 604 думи;