ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 301 уникалност: 96.4%

Правен Въпрос

Отчетникът носи ли имуществена отговорност при установени липси вследствие на кражба?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е шофьор на камион, като в неговите задължения влизат товаро-разтоварни дейности и съхраняване на получените парични средства. На 11.01.2016 г. шофьорът оставя събраната сума в кабината на камиона си, за да разтовари останалата стока. По време на товаро-разтоварните дейности сумата е открадната, като това не се оспорва от работодателя. Установява се, че кабината на камиона е била заключена. Работодателят предявява иск срещу шофьора за възстановяване на липсващите парични средства.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 104 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в публичното съдебно заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Е. Т.

ЧЛЕНОВЕ:

Д. Д.

Г. Н.

при участието на секретаря Р. И., като изслуша докладваното от съдия Д. Д. гр. д. № 1464 по описа за 2018 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Н. Е. И. против решение № 12 от 9.01.2018 г., постановено по в. гр. д. № 798 по описа на Великотърновския окръжен съд, с което е отменено решение № 284 от 11.08.2017 г. по гр. д. № 1375 по описа за 2016 г. на Горнооряховския районен съд за отхвърляне на предявения от ЕТ "Мити-Димитър Пенов" иск с правно основание чл. 211 във връзка с чл. 207, ал. 1, т. 2 от КТ за осъждане на Н. Е. И. да заплати сумата 9 302, 17 лв., представляваща липса в пълния и размер, като е постановено друго решение, с което искът е уважен.

Касаторът твърди, че решението на Великотърновския окръжен съд е неправилно поради необоснованост, постановено е в нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила, поради което моли да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен.

Ответникът по касационната жалба едноличен търговец Д. Н. П., действащ под фирма ЕТ "Мити-Димитър Пенов", я оспорва и моли тя да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Трето отделение на Гражданска колегия, след като обсъди становищата на страните по посочените в жалбата основания за касация на решението, приема следното:

Касационната жалба на Н. Е. И. срещу решението на Великотърновския окръжен съд е допустима: подадена е от легитимирана страна в срока по чл. 283 от ГПК и срещу решение на въззивен съд, с което този съд се е произнесъл по иск с правно основание чл. 211 във връзка с чл. 207, ал. 1, т. 2 от КТ с цена 9 302, 17 лв. Решението е допуснато до касационно обжалване с определение № 725 от 2.11.2018 г. по настоящото дело на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК по два въпроса:

1. При наличието на кражба от трето лице достатъчно ли е да се приеме, че е оборена законовата презумпция за причиняване на липсата от отчетника при предявен срещу него иск по чл. 207, ал. 1, т. 2 от КТ?

2. Следва ли въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото и да постанови решение след тяхната съвкупна преценка?

скрито платено съдържание: 868 думи;