ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 646 уникалност: 78.3%

Правен Въпрос

Налице ли е подлежащо на принудително изпълнение публично задължение, когато е деклариран данък в по-малък размер от дължимия и няма издаден акт за установяване на задължения от НАП?

Фактическа Обстановка

На ЕТ се отказва правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2012 г., съгласно ЗКПО, тъй като към 31.12.2012 г. не е заплатил 792,16 лв. ДДС, представляващи част от задълженията за септември 2012 г. Покана за доброволно изпълнение не е връчвана на търговеца. Установено е, че причината за невнасяне на задълженията по ЗДДС в срок е погрешно посоченият размер на сумата за приспадане, поради което са внесени в срок декларираните 62,30 лв., вместо дължимите 862,30 лв. Констатирано е, че задълженията според НАП – 792,16 лв., са внесени на 05.03.2013 г.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 80 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Г. Х. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 9173/2017

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

К. П. П. с ЕТ "Сънагро-Петър Петров" моли да бъде отменено решение № 1141/21.06.2017 г. по адм. д. № 758/2017 г. на АС - Бургас, с което е отхвърлена жалбата против РА № Р-02002016004935-091-001/09.01.2017 г. на ТД на НАП-Бургас като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в жалбата и в писмени бележки. Моли спорът да бъде решен по същество, като му бъдат присъдени разноски за двете инстанции.

Ответникът по касационната жалба Директора на Дирекция "ОДОП"-Бургас, редовно призован, не изпраща представител. По съображения в писмено становище моли решението като правилно да бъде оставено в сила, като му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, VIIІ отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и доводите в нея по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение административният съд е отменил РА № Р-02002016004935-091-001/09.01.2017 г. на ТД на НАП-Бургас, с който е определен данък за 2012 г. на ЕТ по ЗДДФЛ за внасяне 24 134,14 лв. с 9498,94 лв., извършено е прихващане с 10 221,72 лв. дължими за възстановяване по ЗДДС за м.6.2016 г. и е определена дължима сума за внасяне за данък 13 912,42 лв. с определените лихви. Задължението за данък е определено поради отказано право на преотстъпване на корпоративен данък за 2012 г. в размер 22 649,18 лв. по чл. 167, ал. 1, т. 1 от ЗКПО, тъй като ревизираното лице към 31.12.2012 г. не е заплатило 792,16 лв. данък върху добавената стойност по справката-декларация за м.9.2012 г. по данни от СУП и непризнато право на 5% на намаление на дължимия данък по чл. 53, ал. 3 от ЗДДФЛ в приложимата редакция от ДВ, бр. 99/2011 г. в размер 755,14 лв.

скрито платено съдържание: 789 думи;