ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 885 уникалност: 80.9%

Правен Въпрос

Има ли право работодателят едностранно да оттегли отправено до служителя предизвестие за прекратяване на трудовия договор?

Фактическа Обстановка

Служител работи по безсрочен трудов договор на длъжността „Търговски пътник“. На 09.09.2013 г. работодателят отправя едностранно предизвестие до служителя, с което го уведомява, че поради закриване на част от предприятието и съкращаване на щата след 30 дни ще прекрати трудовия му договор. Със заповед от 02.10.2013 г. работодателят оттегля предизвестието за прекратяване на трудовия договор и разпорежда на служителя да се яви на работа. Служителят не се явява на работа и е уволнен дисциплинарно.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на двадесет и трети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Б. Б.

ЧЛЕНОВЕ:

М. П.

Б. И.

при участието на секретаря Р. П. като разгледа докладваното от съдията Б. Б. гр. д. № 1898 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решението на Софийския градски съд от 17.12.2014 г. по гр. д. № 9198/2014, с което е отменено решението на Софийския районен съд от 30.04.2014 г. по гр. д. № 52587/2013, като е отхвърлен предявеният иск за признаване незаконността на уволнението по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ. Обжалването е допуснато поради значението на материалноправния въпрос за правото на работодателя, след като е отправил до работника или служителя предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, да го оттегли без съгласието на работника или служителя.

По поставения правен въпрос Върховният касационен съд намира, че съгласно чл. 13 ЗЗД предложителят е обвързан с предложението до изтичането на срока, който е определен в него или е обикновено нужен според обстоятелствата, за да пристигне приемането. Тази обвързаност на предложителя е необходима, за да е възможно сключването на договора, когато пристигне приемането. Оттеглянето на предложението е възможно, но направеното предложение губи действието си, ако съобщението за оттеглянето пристигне преди или най-късно едновременно с предложението. Тези правила важат и при прекратяването на договора по взаимно съгласие (чл. 20а, ал. 2 ЗЗД и чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ). Същите правила обаче намират съответно приложение към едностранните волеизявления в случаите, в които законът допуска те да пораждат изменят или прекратяват права и задължения. Независимо от това дали възникването на правните последици на едностранните сделки е обусловено от достигането на волеизявлението до определен адресат (за разваляне или прекратяване на договор), или не е обусловено от такова достигане (за приемане или отказ от наследство), те установяват окончателни правни последици и не могат да бъдат оттегляни, след като са породили действието си. Едностранното волеизявление също може да бъде оттеглено преди да е породило действието си, но след това то става неоттегляемо. Това общо правило е възпроизведено в чл. 326, ал. 4, изр. 2 и 3 КТ, съгласно който работникът или служителят може да оттегли предизвестието за прекратяване на трудовия договор, ако съобщи за това преди или едновременно с получаването му. Прекратяването на трудовото правоотношение може да бъде осуетено и до изтичането на срока на предизвестието, но със съгласието на работодателя. Същото правило не е възпроизведено в чл. 328 КТ, но то важи в равна степен и при прекратяването на трудовото правоотношение с предизвестие от работодателя. Работодателят също може да оттегли предизвестието за прекратяване на трудовия договор, ако съобщи за това преди или едновременно с получаването му. Прекратяването на трудовото правоотношение също може да бъде осуетено и до изтичането на срока на предизвестието, но със съгласието на работника или служителя.

скрито платено съдържание: 842 думи;