ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 859 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Осъществена ли е данъчна измама, когато новопостроени сгради са апортирани в новоучредени дружества, чиито дялове се прехвърлят на физическо лице?

Фактическа Обстановка

Дружество – доставчик е сключило предварителни договори с физическо лице, чрез които се задължава да му прехвърли дружествени дялове в новоучредени дружества. От съдържанието на договорите става ясно, че доставчикът трябва да построи сгради, които да апортира в новоучредените дружества. Впоследствие доставчикът трябва да прехвърли дяловете на тези дружества на физическото лице, което е страна по съответния договор и е направило авансова вноска. Според НАП чрез тези операции е осъществена данъчна измама, като са прикрити облагаеми доставки на недвижими имоти. Те издават ревизионен акт на доставчика, с който му начисляват ДДС до размера на получените плащания и лихви за забава. Дружеството – доставчик обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 81 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на тринадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от съдията ЕМИЛИЯ ИВАНОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Бояна дрийм резиденс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Яна Язова, № 14 А, ап. 7, представлявано от В. Х. А., срещу решение № 3957/13.06.2018 г. постановено по адм. д. № 4278 по описа на Административен съд София град за 2018 г. С атакуваното решение е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт № Р-22221017002134-091-001/18.12.2017 г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП-София, потвърден с решение № 432/26.03.2018 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София, с който допълнително е начислен ДДС в размер на 269 541.91 лв. главница и лихви в размер на 29 888.68 лв.

Касаторът твърди, че решението е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано. Според изложеното при оспорването, АССГ при постановяване на решението е изброил схематично аргументите за незаконосъобразност на ревизионния акт, но не ги е обсъдил в дълбочина и не е разкрил действителната правна природа на сключените договори.

Не е съобразено, че по ЗДДС органите по приходите не могат да обявят сделките за привидни и да начислят данък съгласно правилата на прикритата такава. Такова правилно се съдържа в разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от ЗКПО, но то касае преките данъци. Освен това, при прилагане на това правило би се пренебрегнал вещният ефект на прехвърлянето на недвижимите имоти. Чрез възприетите от органите по приходите конструкции е създаден нерешим правен абсурд, тай като настъпилият вещно-правен ефект не е признат за данъчни цели. По този начин за целите на гражданския оборот собственикът на обектите е един /съответното юридическо лице/, а за данъчни цели – друг /физическите лица по сключените предварителни договори/. При признаването на апортните вноски не се нарушава фискалната дисциплина, тъй като за събирането на косвения данък са налице достатъчно други гаранции.

По тези съображения се иска отмяна на атакуваното решение, както на оспорения ревизионен акт.

Претендира се присъждане на разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът - Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София, намира касационната жалба за неоснователна. Поддържа мотивите на потвърдителното решение постановено при обжалването по административен ред, както и тези изложени от първоинстанционният съд. Сключени са привидни договори, чрез които се цели да бъде прикрита осъществената предварителна продажба на имоти. По този начин е избегнато заплащането на ДДС.

Решението е правилно и моли да бъде оставено в сила.

Претендира присъждане на разноски.

Върховна административна прокуратура, чрез своя представител по делото изразява становище за допустимост на касационната жалба. Според изложеното в пледоарията по същество на спора, сделките които са сключени между лицата, макар да са законни целят да се избегне заплащането на ДДС. Правилно съдът е приел, че подадената от "Бояна дрийм резиденс" ЕООД жалба е неоснователна, поради което решението не страда от пороците посочени в касационната жалба и следва да бъде оставено в сила.

Върховен административен съд, състав на Осмо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените в нея касационни отменителни основания, както и валидността и допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, съгласно чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима, поради което се дължи разглеждането й по същество.

Предмет на съдебен контрол пред АССГ е бил ревизионен акт № Р-22221017002134-091-001/18.12.2017 г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП-София, потвърден с решение № 432/26.03.2018 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София, с който допълнително е начислен ДДС в размер на 269 541.91 лв. главница и лихви в размер на 29 888.68 лв.

Първоинстанционният съд е приел, че оспорения ревизионен акт е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. При преценка на неговата обоснованост и материална незаконосъобразност, решаващият състав е анализирал приобщените в хода на ревизията доказателства и установеното въз основа на тях от органите по приходите от фактическа страна, като е приел, че РА не противоречи и на материално правните разпоредби.

Основанията на съда, послужили му да отхвърли жалбата на "Бояна дрийм резиденс" ЕООД, се основават на следните установени по делото факти и обстоятелства: Ревизираното лице през проверявания период изгражда жилищен комплекс "The Royal". За осъществяваните дейности по строителството получава доставки на услуги и стоки, за които е упражнило право на данъчен кредит. 3а същия период дружеството е декларирало и извършени освободени доставки по чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС, с предмет "аванс за продажба на дружествени дялове", за които е издавало фактури без начислен ДДС.

скрито платено съдържание: 1906 думи;