ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

чака актуализация 12 юни 2020 726 уникалност: 95.9%

Правен Въпрос

Причинило ли е вреда на бюджета на ДОО Дружество, което е подало грешни данни за служител, ползващ обезщетение без да има достатъчно трудов стаж?

Фактическа Обстановка

Служител на Дружество ползва обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за периода 14.10.2015 г. – 19.11.2015 г., по издаден болничен лист. Обезщетението е ползвано неправомерно, тъй като служителят не е имал навършен 6-месечен осигурителен стаж. На 02.06.2016 г. е издадено разпореждане от НОИ на Дружеството – осигурител и същото е било задължено да внесе сумата от 321,71 лв., която е била изплатена неправомерно на осигуреното лице заради подадени грешни данни към НОИ. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 148 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на осми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИЕТА МИЛЕВА

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар и с участието на прокурора В. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № **/****

Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Териториално поделение на НОИ гр. Благоевград срещу решение № 1470 от 31.10.2016 г., постановено по адм. д. № 435/2016 г. по описа на Административен съд - Благоевград. Релевирани са оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост. Иска се отмяна на решението.

Ответникът - СОУ "Иван Вазов" гр. Благоевград, не е взело отношение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Последната е постъпила в предвидения в чл. 211, ал. 1 АПК 14-дневен преклузивен срок, подадена е от надлежна страна, за която решението на първоинстанционния съд е неблагоприятно и процесуално е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С оспорения съдебен акт, решаващият състав на Административен съд - Благоевград е отменил решение № 1040-01-30 от 27.06.2016 г. на директора на Териториално поделение на НОИ Благоевград и потвърденото с него разпореждане № РЖ-5-01-00145433 от 14.06.2016 г на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при Териториално поделение на НОИ Благоевград.

При извършената по реда на чл. 218, ал. 2 АПК служебна проверка, настоящият тричленен състав на Върховния административен съд констатира, че решението е валидно и допустимо.

Изводите на съда са обосновани със събраните доказателства, разгледани в тяхната съвкупност и при правилна преценка на относимостта им към нормите на материалния закон.

По първоначалното дело не е съществувал спор по фактическата обстановка, която се свежда до неправилно изплатено парично обезщетения за временна неработоспособност на М. Д. Д., тъй като същата не е имала предвидения в чл. 40, ал. 1 КСОшестмесечен осигурителен стаж. Органите на Териториално поделение на НОИ Благоевград са провели ревизионно производство на осигурителя СОУ "Иван Вазов" гр. Благоевград и след приключването му е издадено разпореждане № РЖ-5-01-00145433 от 14.06.2016 г на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при Териториално поделение на НОИ Благоевград, с което цитираният осигурител е бил задължен да внесе главница 321.71 лв. и лихва. След проведено оспорване по реда на чл. 117, ал. 1, т. 2, б. "в" КСО, разпореждането е било потвърдено с решение № 1040-01-30 от 27.06.2016 г. на директора на Териториално поделение на НОИ Благоевград.

скрито платено съдържание: 584 думи;