ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 612 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Длъжността „Главен счетоводител“ представлява ли отчетническа дейност по смисъла на КТ, имайки предвид наличието на контролни и ръководни функции относно цялата финансова дейност на предприятието?

Фактическа Обстановка

Служителка заема длъжността „Главен счетоводител“ в държавно предприятие. В него се извършва вътрешен одит на касата и дейността на касиера. Установява се липса, възлизаща на 13 177,39 лв. Предявен е иск срещу главната счетоводителка – с аргумент, че тя е имала задължение да отговаря, ръководи, контролира и организира счетоводната отчетност и финансовата дейност на поделението. Вследствие на неизпълнение на горепосочените си задължения, тя е допуснала изплащане на парични средства от касата чрез документи, които нямат правна и счетоводна обосновка.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 116 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на осми април, две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Б. Б.

ЧЛЕНОВЕ:

М. П.

Б. И.

при секретаря Р. П. изслуша докладваното от съдията М. П. гр. дело № 6083/2014 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. П. А., [населено място], подадена от пълномощника и адвокат Н. К., срещу въззивно решение № 266 от 05.08.2014 г. по гр. д. № 1462/2013 г. на Великотърновския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 599 от 26.11.2012 г. по гр. д. № 1088/2012 г. на Районен съд - Горна Оряховица. С първоинстанционното решение В. П. А. е осъдена да заплати на Д. п. "Н. к. Ж. и." сумата от 13 177.39 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба - 23.05.2012 г., до окончателното и изплащане. Въззивният съд е приел, че ответницата по иска е работила при ищеца на длъжност "главен счетоводител". В изпълнение на Заповед № 65/20.01.2012 г. на Генералния директор на Д. п. "Н. к. Ж. и." в периода 23.01.2012 г. - 26.01.2012 г. е извършен вътрешен одит на касата и дейността на касиерката в поделението в [населено място]. Резултатите от одита са обективирани в Одитен доклад № О. 1201. Констатирана е липса в размер на 13 177.39 лв. Предявеният иск с правно основание чл. 207, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 211 от КТ е основателен, защото В. П. А. като главен счетоводител е отговаряла за спазване на счетоводното законодателство при осъществяване на имуществените и парични операции. Тя е имала задължение да организира, ръководи, контролира и отговаря за финансовата дейност и счетоводна отчетност на поделението. В резултат на неизпълнение на тези нейни задължения е допуснато изплащането на парични средства от касата на секцията чрез документи, които нямат счетоводна и правна обосновка. Вследствие на това е и финансовата липса. Поради бездействието и, изразяващо се в неорганизиране на счетоводната отчетност и финансовата дисциплина в поделението и неупражняването на контрол по нейното изпълнение, за предприятието са настъпили отрицателни финансови резултати. Ответницата е причинила вреда на ищеца виновно, под формата на небрежност, изразяваща се в намаление на имуществото му, която е пряка и непосредствена последица от противоправното и поведение. От приетата по делото счетоводна експертиза се установява, че е констатирана липса в размер на 13 177.39 лв., дължаща се на несъответствие между фактическата наличност на парични средства в касата, от една страна, и паричните средства по касова книга.

скрито платено съдържание: 782 думи;