ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 727 уникалност: 87.2%

Правен Въпрос

Освободена доставка ли е извършването на финансово управление по договор за поръчка?

Фактическа Обстановка

Дружество – доверител сключва договор за поръчка с Дружество – довереник, в който е уговорено второто дружество да извършва услуги по финансово управление за първото. Довереникът се е разплащал с клиенти, събирал е дължими суми, представлявал е доверителя, давал му е отчет. При ревизия на довереника данъчните приемат, че той е предоставил облагаема доставка на услуги по договора с доверителя, извършвайки услуги по финансово управление. Довереникът оспорва констатациите, твърдейки, че осъществената от него дейност попада в обхвата на освободените доставки.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 71 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. С. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуален кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) - Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, против решение № 2476/08.12.2015 г., постановено по адм. д. № 1525/2015 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отменен ревизионен акт (РА) № Р-13-1403484-091-001 от 06.03.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 430/25.05.2015 г. на директора на дирекция "ОДОП" - Пловдив, в частта, с която на "Вели ойл" ЕООД допълнително е начислен ДДС за данъчен период м.12.2013 г. в размер на 25 224,36 лева и прилежаща лихва в размер на 2 921,36 лева и ДДС за данъчен период м.03.2014 г. в размер на 4 149,70 лева, ведно с прилежащи лихви в размер на 376,66 лева.

Касаторът оспорва решението с доводи за неправилност, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. По подробно изложени доводи претендира отмяна на оспореното решение и постановяване на друго по същество на спора, с което бъде отхвърлена жалбата на дружеството срещу издадения РА, в оспорената му част. Претендира разноски в размер на по 1521 лева за всяка инстанция.

Ответникът "Вели ойл" ЕООД, чрез пълномощника си адв. Б. П., в писмен отговор оспорва касационната жалба и моли за нейното отхвърляне.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура заявява становище за основателност на касационната жалба, като излага подробни доводи.

Върховният административен съд, Осмо отделение счита, че касационната жалба е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба е основателна, поради следните съображения:

Предмет на обжалване пред Административен съд (АС) - Пловдив е бил (РА) № Р-13-1403484-091-001 от 06.03.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 430/25.05.2015 г. на директора на дирекция "ОДОП" - Пловдив, в частта, с която на "Вели ойл" ЕООД допълнително е начислен ДДС за данъчен период м.12.2013 г. в размер на 25 224,36 лева и прилежаща лихва в размер на 2 921,36 лева, ДДС за данъчен период м.03.2014 г. в размер на 4 149,70 лева, ведно с прилежащи лихви в размер на 376,66 лева.

С обжалваното решение, АС - Пловдив е отменил РА, в обжалваната му част и осъдил Дирекция "ОДОП" - Пловдив да заплати разноски на "Вели ойл" ЕООД в размер на 350 лева.

За да постанови този резултат, АС - Пловдив е приел, че РА е издаден от материалнокомпетентен орган, в изискуемата форма, при липса на допуснати нарушения на административно производствените правила, но в противоречие с материалния закон.

От фактическа страна АС - Пловдив е приел за безспорно установено по делото, че по банкова сметка на "Вели ойл" ЕООД са постъпвали средства и са извършвани плащания към контрагенти, които не са негови преки доставчици или клиенти, а такива на Сигма ойл ЕООД. Тези операции се извършвали въз основа на договор за финансово управление от 15.03.2012 г., сключен между "Сигма ойл" ЕООД, в качеството на доверител и "Вели ойл ЕООД ", в качеството на довереник, срещу възнаграждение за довереника в размер на 3% от оборотните средства на дружеството.

С РА, приходната администрация е приела, че ревизираното лице "Вели ойл ЕООД е осъществило облагаема доставка на услуга по договора за финансово управление от 15.03.2012 г., за която е следвало да издаде фактура и начисли ДДС. И тъй като това не е сторено, с РА са определени оборотите на извършените плащания, които са формирали данъчната основа за облагане, а размера на дължимия ДДС е определен съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗДДС, като включен в договорната цена. С РА, допълнителните задължения за ДДС са определени на основание чл. чл. 82, ал. 1, вр. чл. 86 от ЗДДС.

Съдът е очертал като спорен по делото въпроса дали осъществената доставка по договора за финансово управление от 15.03.2012 г., сключен между "Сигма ойл" ЕООД и "Вели ойл ЕООД " е облагаема доставка на услуга или освободена доставка на финансова услуга по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, в каквато насока били доводите на жалбоподателя.

За да приеме, че доставката на услуга по договора за финансово управление е освободена доставка на финансова услуга, съдът е приел на първо место, че по делото са представени единствено доказателства за предоставени от "Вели ойл ЕООД " на "Сигма ойл" ЕООД услуги, изразяващи се в получаване по банкова сметка на суми от клиенти на "Сигма ойл" ЕООД и разплащане от "Вели ойл" ЕООД по банкови сметки с клиенти на "Сигма ойл" ЕООД, за което били дадени и съответните отчети на "Сигма ойл" ЕООД със съставени протоколи за прихващане.

скрито платено съдържание: 1726 думи;