ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 595 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Доставка на услуги или стоки по смисъла на ЗДДС са доставките с предмет „изработка и печат“, „видеозаснемане и производство на филм“, „ печат на покана“ и „отпечатване на постери“?

Фактическа Обстановка

Дружество, установено на територията на Германия и регистрирано за целите на ДДС там, получава доставка в България от български дружества – с предмет „изработка и печат“, “видеозаснемане и производство на филм“, „печат на покани“ и „отпечатване на постери“. Предметът на дейност на дружеството – получател е производство на лекарствени продукти. Германското дружество иска да се възползва от правото си на възстановяване на ДДС по платените фактури в България. НАП не признава правото на приспадане на ДДС на дружеството – получател, тъй като са налице доставки на услуги и самият данък се дължи в Германия. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 66 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на шестнадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 - 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на БЕРЛИН-ХЕМИ АГ, дружество, установено и регистрирано в Германия с ДДС № DE137202433, представлявано от адв. Ю. М., в качеството й на пълномощник против Решение № 5659 от 04.09.2015 г. постановено по адм. д. 2976/2015 г. по описа на Административен съд София град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Акт за прихващане и възстановяване № П-2200-1437452-004-01/11.12.2014 г., с който не е признато право на приспадане на ДДС общо в размер на 13 176,77 лв. за доставките, документирани с фактури: № 20.. 1709/04.04.2013 г., № 0..13423/02.04.2013 г., № 0... 167/08.04.2013 г., № 0..169/16.04.2013 г., № 0..168/16.04.2013 г., № 0... 1855/17.04.2013 г. № 010..1619/26.04.2013 г., № 0..174/26.04.2013 г., № 0..173/26.04.2013 г., № 0..175/26.04.2013 г., № 0.. 176/26.04.2013 г., № 10.. 177/26.04.2013 г., № 0..181/08.05.2013 г" № 0.. 180/26.04.2013 г., № 0.. 178/26.04.2013 г., № 0..188/09.05.2013 г., № 0..1870/29.04.2013 г., № 100..12332/26.04.2013 г., № 0..190/17.05.2013 г., № 010..1630/28.05.2013 г., № 10.. 12486/28.05.2013 г., № 0..193/29.05.2013 г., № 0..1292/28.05.2013 г., № 0..192/29.05.2013 г., № 0..202/07.06.2013 г., № 0..204/07.06.2013 г., № 0..203/07.06.2013 г., № 0..205/07.06.2013 г., № 10..12699/27.06.2013 г.

В касационната жалба се излагат подробно мотивирани доводи за неправилно приложение на материалния закон на първоинстанционното решение, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Претендира се отмяна на решението и присъждане на разноски.

Ответникът по касационната жалба - Директорът на Дирекция "ОДОП", чрез процесуален представител оспорва касационната жалба, иска оставяне в сила на оспорения съдебен акт и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, осмо отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежно легитимирана страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, разгледана по същество, е неоснователна поради следните съображения:

С Решение № 5659 от 04.09.2015 г., постановено по адм. д. № 2976 от 2015 г. по описа на Административен съд София град, е отхвърлена жалбата на БЕРЛИН-ХЕМИ АГ срещу акт за прихващане или възстановяване № П-2200-1437452-004-01/11.12.2014 г., издаден от М. Т. П. - главен инспектор по приходите към ТД на НАП - София, в частта, потвърдена с Решение № 303/27.02.2015 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - София.

скрито платено съдържание: 900 думи;