ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 635 уникалност: 95.8%

Правен Въпрос

Доставка на стока или услуга, по смисъла на ЗДДС, са доставките с предмет „организиране на симпозиуми и изработката на рекламни книжа и табели“?

Фактическа Обстановка

Германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия, получава доставки от български дружества с предмет „организация на симпозиуми в България с лекари и лица, квалифицирани да разпространяват лекарствени продукти, и представяне на информационни материали“ (в т.ч. изработка на плакати, пациентски книжа, табели и др.). За тези доставки българските доставчици са начислили ДДС. НАП отказва право на приспадане и възстановяване на ДДС на получателя, като приема, че посочените доставки представляват рекламни услуги с мястото на изпълнение в Германия. Германското дружество обжалва решението, като спорът достига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 59 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на десети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар и с участието на прокурора Л. А. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на БЕРЛИН-ХЕМИ АГ, дружество, установено и регистрирано в Германия с ДДС № DE137202433, представлявано от адв. Ю. М., в качеството й на пълномощник против Решение № 8012 от 17.12.2015 г. постановено по адм. д. 4397/2015 г. по описа на Административен съд София град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Акт за прихващане и възстановяване № П-2200-1437448-004-01/11.12.2014 г., в потвърдената с решение № 307/27.02.2015 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" гр. София, с който не е признато право на приспадане на ДДС общо в размер на 18 309,56 лв., по фактури за доставка на рекламни материали на лекарствени продукти, описани в оспорвания АПВ по позиции № № 16, 17, 30, 31,32, 33, 34, 35, 38, 39, 51, 52, 53, 68, 88, 89, 91, 92, 97, 122, 136, 139, 142, 146, 147, 148, 154, 157, 159, 165, 168, 169, 170, 176, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 204 и 210.

В касационната жалба се излагат подробно мотивирани доводи за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.

Претендира се отмяна на решението и присъждане на разноски.

Ответникът по касационната жалба - Директорът на Дирекция "ОДОП", чрез процесуален представител оспорва касационната жалба, иска оставяне в сила на оспорения съдебен акт и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, осмо отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежно легитимирана страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, същата е процесуално допустима, разгледана по същество, е неоснователна поради следните съображения:

С Решение № 8012 от 17.12.2015 г. постановено по адм. д. 4397/2015 г. по описа на Административен съд София град, е отхвърлена жалбата на БЕРЛИН-ХЕМИ АГ срещу акт за прихващане или възстановяване № П-2200-1437448-004-01/11.12.2014 г. издаден от М. Т. П. - главен инспектор по приходите към ТД на НАП - София, в частта, потвърдена с Решение № 307/27.02.2015 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - София, при ЦУ на НАП.

скрито платено съдържание: 909 думи;