ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 768 уникалност: 94.8%

Правен Въпрос

Фактурите и тяхното осчетоводяване могат ли да служат като доказателство за прехвърляне на отделни мобилни апарати, ако в тях не е посочен IMEI номерът на устройствата?

Фактическа Обстановка

Дружество закупува мобилни телефони, като упражнява правото си на данъчен кредит при покупката. При издаването на фактурите обаче не са посочени IMEI номерата на мобилните телефони, които служат за тяхното индивидуализиране. Впоследствие НАП извършва ревизия и отказва ползването на данъчен кредит с основанието, че липсват доказани реални доставки на телефоните. Дружеството получател обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 85 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на осми май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Ц. Б. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 2733/2019

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика"-Варна против решение № 2521/31.12.2018 г. по адм. д. № 3562/2017 г. на Административен съд Варна, поправено с решение № 11/07.01.2019 г. за частта, с която е отменен РА № Р-03000317000845-091-001/31.08.2017 г. на ТД на НАП-Варна, потвърден с решение № 409/30.11.2017 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика"-Варна. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в жалбата. Моли решението да бъде отменено в частта, с която е отменен РА и да бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции и държавна такса за касационното обжалване.

Ответникът по касационната жалба със сегашно наименование "София Плод Деливъри" ЕООД, чрез адв. Кунев я оспорва и желае решението да бъде оставено в сила по съображения в писмен отговор по касационната жалба. Претендира разноски по представен списък и доказателства за заплатени суми.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, състав на първо отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е основателна.

С решението в отменителната част, поправено с констатирана ОФГ, административният съд е отменил частично РА за непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от "Гранд Фреш" ЕООД за д.п. м.09. и м.11.2015 г. като е приел, че фактурираните доставки на мобилни телефони са реално осъществени, позовавайки се главно на показанията на разпитан като свидетел управителя на дружеството-доставчик П. В..

В останалата част съдът е отхвърлил жалбата по отношение отказан данъчен кредит по фактури издадени от същия доставчик "Гранд Фреш" ЕООД с предмет "телекомуникационни услуги" като е приел, че същите не е доказано да са реално осъществени.

Решението в отхвърлителната част не е обжалвано и е влязло в сила.

Предмет на инстанционен контрол пред касационната инстанция по жалба на ДД"ОДОП"-Варна е решението в отменителната част.

Отказаният данъчен кредит е по фактури с предмет "мобилни телефони", издадени от "Гранд Фреш" ЕООД за д.п. м.09. и м.11.2015 г. като органите по приходите са се позовали на липса на доказани реални доставки по смисъла на чл. 6 и основание за отказ по чл. 70, ал. 5, вр. чл. 68 ЗДДС.

скрито платено съдържание: 945 думи;