ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 761 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Доставка на стока или услуга, по смисъла на ЗДДС, е доставката с предмет „изработка и печат на рекламни материали“?

Фактическа Обстановка

Дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия, получава доставки в България с предмет „изработка и печат на рекламни материали“. НАП отказва на немското дружество право на възстановяване на ДДС по фактурите за доставките. Като основание за отказа си данъчните посочват, че предмет на доставките са услуги, следователно в този случай мястото на изпълнение е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност – т.е. Германия. След обжалване на отказа Административният съд приема, че предмет на доставките са стоки и доставчиците правомерно са начислили ДДС – и в такъв случай германското дружество има право на възстановяване. Спорът достига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 91 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "ОДОП" София при ЦУ на НАП срещу Решение № 1665 от 15.03.2017 г., постановено от Административен съд - София-град, по адм. д. № 3732 по описа на същия съд за 2015 г., с което е отменен Акт за прихващане или възстановяване № П-2200-1437449-004-01/11.12.2014 г., издаден от орган на приходите при ТД на НАП - гр. София в частта, в която е потвърден с Решение № 302/27.02.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП, поправено с Решение за поправка № 338/06.03.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" София при ЦУ на НАП.

В касационната жалба се релевират доводи за неправилност на решението, поради допуснати нарушения на материалния закон - касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Жалбоподателят твърди, че доставките с предмет изработка и печат на рекламни материали, макар да не представляват пряка реклама се включват в понятието рекламни услуги по смисъла на чл. 9 от ЗДДС, с оглед на което е приложим чл. 21 от ЗДДС. Иска се отмяна на съдебното решение и присъждане на юрисконсултско възнаграждение за всяка инстанция.

Ответникът - "БЕРЛИН-ХЕМИ" АГ, регистрирано в Германия, чрез адв. Минчева, оспорва касационната жалба и моли за оставяне в сила на първоинстанционното решение. Претендира присъждане на разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение счита, че касационната жалба е подадена от легитимирана страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима и основателна поради следните съображения:

С обжалваното решение Административен съд София-град е отменил Акт за прихващане или възстановяване № П-2200-1437449-004-01/11.12.2014 г., издаден от орган на приходите при ТД на НАП - гр. София в частта, в която е потвърден с Решение № 302/27.02.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП, поправено с Решение за поправка № 338/06.03.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП относно отказано право на възстановяване на ДДС в размер на 10 234.18 лв. по фактури за данъчен период 01.07.2013 г.- 30.09.2013 г., издадени от доставчиците "Лидер АДВ" ООД, "Фатум" ООД, "Дабъл Т" ООД, "Ра севън старс" ЕООД, "О Плюс" ЕООД и "Джи Пойнт" ООД.

скрито платено съдържание: 889 думи;