ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

актуално 11 март 2020 870 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е да бъде възстановен на работа служител, който е подал предизвестие за прекратяване на трудовия си договор, но преди изтичането му е бил уволнен дисциплинарно, когато впоследствие дисциплинарното уволнение бъде отменено от съда, но след като е изтекъл срокът на предизвестието?

Оригинален Въпрос

Може ли да се възстанови на предишна работа работник или служител при дисциплинарно уволнение, извършено в срока на дадено предизвестие от него до работодателя за прекратяване на договора по чл. 326, ал. 1 КТ, ако заповедта за дисциплинарно уволнение е отменена, но междувременно е изтекъл срокът на предизвестието?

Противоречива Практика

В съдебната практика възниква противоречие по поставения въпрос. Част от съдилищата възприемат позицията, че когато заповедта бъде отменена като незаконосъобразна, служителят трябва да бъде възстановен на работа, дори и да е изтекъл срокът на подаденото от него предизвестие. Други съдилища посочват, че въпреки дисциплинарното уволнение, предизвестието си остава в сила. Когато заповедта бъде отменена и срокът по предизвестието е изтекъл, тогава служителят си е загубил правото да бъде възстановен по трудовото правоотношение – защото същото се счита за прекратено поради изтеклия срок. Образувано е тълкувателно дело по инициатива на състав на ВКС, за да бъде разрешено възникналото противоречие.

Резюме на Тълкувателно Решение

скрито платено съдържание: 132 думи;

ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 11 октомври 2012 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия,

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

ТАНЯ МИТОВА

ПЛАМЕН СТОЕВ

БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЖАНИН СИЛДАРЕВА

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

МАРИО ПЪРВАНОВ

СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЕМИЛ ТОМОВ

НАДЕЖДА ЗЕКОВА

АЛБЕНА БОНЕВА

НАДЯ ЗЯПКОВА

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЖИВА ДЕКОВА

СТОИЛ СОТИРОВ

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

МАРГАРИТА СОКОЛОВА

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ОЛГА КЕРЕЛСКА

СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ

ЗОЯ АТАНАСОВА

ЛЮБКА БОГДАНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

ВЕСКА РАЙЧЕВА

БОРИС ИЛИЕВ

КОСТАДИНКА АРСОВА

ДИАНА ХИТОВА

ЗЛАТКА РУСЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

МАРИЯ ИВАНОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

при участието на секретаря Б. Л. постави на разглеждане тълкувателно дело № 2 по описа за 2012 г. на ОСГК, докладвано от съдията ВЕСКА РАЙЧЕВА

С разпореждане от 26.03.2012 г. на Зам. председателя на Върховния касационен съд и Председател на ГК е образувано тълкувателно дело № 2/2012 г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска колегия по предложение на състав на Върховния касационен съд /ВКС/, гражданска колегия /ГК/, четвърто гражданско отделение /ІV г.о./, който на основание чл. 292 ГПК с определение от 07.11.2011 г. е спрял производството по гр. д. № 1737/2010 г. и е предложил на общото събрание на гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос:

Може ли да се възстанови на предишна работа работник или служител при дисциплинарно уволнение, извършено в срока на дадено предизвестие от него до работодателя за прекратяване на договора по чл. 326, ал. 1 КТ, ако заповедта за дисциплинарно уволнение е отменена, но междувременно е изтекъл срокът на предизвестието

Общото събрание на гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Едното становище, изразено в решение от 11.01.2011 г. по гр. д. № 275/2010 г. на ІІІ г.о. на ВКС е, че в посочената хипотеза ищецът следва да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност. Прието е, че уважаването на иска по чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ е в зависимост от уважаването на иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ - за отмяна на уволнението като незаконно и отмяната му, с изключение на срочните трудови договори, ако междувременно срокът е изтекъл. Когато дисциплинарното уволнение е извършено в срока на дадено предизвестие от работника или служителя до работодателя за прекратяване на договора по чл. 326, ал. 2 КТ, трудовото правоотношение не се прекратяват поради отправеното едностранно волеизявление на работника или служителя за прекратяване, т.к. отношенията не са се развили според неговата молба /прекратяването поради дисциплинарното уволнение е настъпило преди да настъпи прекратяването му поради изтичане срока на отправеното предизвестие от работника или служителя/.

Другото разбиране е изразено в решение от 20.04.2011 г. по гр. д. № 1833/2009 г. на ІV г.о. на ВКС, където е прието, че съобразно разпоредбата на чл. 326 КТ работникът или служителят може едностранно да прекрати трудовия договор с писмено предизвестие до работодателя и през това време на общо основание работодателят има право да налага дисциплинарни наказания, включително и уволнение, при нарушение на трудовата дисциплина като съвкупност от всички трудови задължения на работника или служителя, извършени преди или след предизвестието. В този случай при налагане на дисциплинарното наказание уволнение, трудовото правоотношение се прекратява преди изтичане на срока на предизвестието, но това не означава, че последното няма действие при отмяна на уволнението като незаконно. След изтичането на срока на предизвестието работникът или служителят вече не разполага със субективното потестативно право на възстановяване на предишната работа, тъй като и без дисциплинарното уволнение трудовият договор би бил прекратен по реда на чл. 326, ал. 1 КТ.

Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС приема за правилно второто от посочените становища, по следните съображения:

Трудовите договори се прекратяват при наличие на предвидени в закона основания за това. Същите са изчерпателно изброени в Кодекса на труда и само с друг закон могат да се създават специфични такива за прекратяване трудовите правоотношения с някои категории служители.

Разпоредбата на чл. 326 КТ установява основната уредба на едностранно прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работника или служителя. По своята правна същност предизвестието на работника или служителя за прекратяване на трудовото правоотношение, отправено до работодателя, е негово материално, субективно, преобразуващо трудово право. Субект на това право е работникът или служителят, който не е длъжен да мотивира волеизявлението си, достатъчно е само изразената от него воля да съдържа ясно и безусловно решение за прекратяване на трудовото правоотношение. Предизвестието трябва да е писмено /форма за действителност/ и да включва определен срок, след изтичането на който трудовия договор се прекратява. Отправеното предизвестие определя със сигурност края на съществуването на трудовото правоотношение с изтичане срока на същото.

скрито платено съдържание: 1804 думи;