ВС - Решение № **** от **.**.****, по Гражд. Дело № ***/****

чака актуализация 11 март 2020 656 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е работодател едностранно да промени мястото на работа на служител?

Фактическа Обстановка

В споразумение към трудов договор на преподавател в ЮЗУ като място на работа е посочена Катедрата по педагогика, която е част от Факултета по педагогика. Със заповед на ректора преподавателят (заемащ длъжността декан) е преместен от щата на Факултета по педагогика в щата на Факултета по психология. Преподавателят оспорва заповедта на ректора пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВС - Решение № **** от **.**.****, по Гражд. Дело № ***/****

Молбата за преглед по реда на надзора е неоснователна.

С решението на Б. районен съд, преглед на което се иска, е отменена заповед № 71/9.III.1993 г. на Ректора на Югозападен университет "Н. Рилски" - Б., с която е преместен Й. К. от щата на факултета по педагогика в щата на факултета по психология и предучилищна педагогика. Решението е мотивирано с довода, че е било извършено едностранно изменение съдържанието на трудовото правоотношение в нарушение на чл. 118, ал. 1 от КТ. Съдът е приел, че заповедта е издадена и в нарушение на чл. 10 от закона за академичната автономия на висшите учебни заведения, тъй като ищецът заема длъжност декан на факултета по педагогика, на който случай може да бъде освободен преди мандата му да изтече по негово желание или отзован по решение на органа, който го е избрал. Б. окръжен съд е приел изводите на районния съд за правилни, обосновани и законосъобразни, констатирал е, че не са допуснати нарушения по чл. 207 от ГПК.

Изводите на съдилищата за издаване на заповедта в нарушение на чл. 118, ал. 1 от КТ са законосъобразни.

скрито платено съдържание: 348 думи;