ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

актуално 12 март 2020 1065 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Дължи ли се допълнителен корпоративен данък при апорт на право на строеж, в замяна на който се придобиват акции?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 извършва непарична вноска, представляваща право на строеж, към Дружество 2, което му е дъщерно. В замяна на нея, Дружество 1 получава 100% от акциите от капитала на Дружество 2. След извършена ревизия от НАП установяват, че получените акции са с по-голяма стойност от тази, която е отразена в отчетите. Това означава, че счетоводната и данъчната печалба не са отчетени коректно. Данъчните издават ревизионен акт, който постановява допълнително задължение за корпоративен данък на Дружество 1. Актът се обжалва и делото достига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 57 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

РОСИЦА ДРАГАНОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 138/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК, вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Билд Инвест Варна" ЕООД, гр. Варна, чрез процесулен представител адв. Амуджиев срещу решение № 1816/20.10.2017 г., постановено по адм. д. № 2297/2016 г. по описа на Административен съд Варна, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт (РА) № Р-03000315007398-091-001/18.04.2016 г., издаден от орган по приходите при Териториалната дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) Варна, потвърден с решение № 195/13.07.2016 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Варна при Централното управление (ЦУ) на НАП, с който на "Билд Инвест Варна" ЕООД са установени допълнителни задължения за корпоративен данък на основание чл. 78 ЗКПО за 2012 г. в размер на 10 753,92 лева и лихви в размер на 3 331,26 лева. Дружеството е осъдено да заплати на Дирекция "ОДОП" - Варна при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 870 лв.

Изложени са съображения за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на решението, съставляващи касационни основания предвидени в чал. 209, т. 3 АПК. В жалбата се навеждат доводи, че първоинстанционният съд неправилно е приложил счетоводен стандарт СС 16 - материални дълготрайни активи, тъй като в настоящия случай се касаело за нематериални такива, а именно право на строеж. Касаторът е посочил, че е приложим СС 28 "Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия". Иска се отмяната му и съответно - отмяна на РА. Претендира разноски по представен списък и доказателства към него.

Ответникът - Директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна, в представена молба от гл. юрк. Стефанова за даване ход на делото, са изложени съображения по същество за оставяне в сила на решението и искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 870 лв.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, за което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Предмет на обжалване пред Административен съд Варна е бил РА, с който на "Билд Инвест Варна" ЕООД са установени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2012 г. в размер на 10 753,92 лева и лихви в размер на 3 331,26 лева, вследствие на коригиран в посока увеличение на основание чл. 78 ЗКПО годишен счетоводен финансов резултат на дружеството за 2012 г. със сумата от 107 539,26 лв., представляваща разликата между 187 000 лв. - на колкото е оценена по реда на чл. 72 от Търговския закон /ТЗ/ апортна вноска в дъщерно предприятие "Инвестиционни имоти Билд Инвест Варна" ЕООД право на строеж в парцел по плана на гр. Варна, в замяна на която са получени 100% от акциите на дъщерното дружество. Отчетената балансова стойност на отписания апортиран актив е в размер на 79 460,74 лв. в какъвто размер са и осчетоводени акциите, получени в замяна на апорта. Във връзка с апорта е извършено счетоводно отписване на нематериален дълготраен актив, като е дебитирана с/ка 221 "Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия" срещу кредитиране на с/ка 219 "Други нематериални дълготрайни активи" със сума в размер на 79 460,74 лв., без да е отразена разликата в размер на 107 539,26 лв.

Органът по приходите е посочил като правно основание разпоредбата на чл. 78 от ЗКПО, според която при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се коригира със сумата на приходите и разходите, които е следвало да бъдат отчетени през текущата година съгласно изискванията на нормативен акт, но не са отчетени от данъчно задълженото лице и неизпълнение разпоредби от относими към случая счетоводни стандарти. Нарушението при счетоводния отчет е на разпоредбата на чл. 13 ЗСч(отм.), във връзка с относимите счетоводни стандарти.

скрито платено съдържание: 1453 думи;