АпС София - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

актуално 2 юли 2020 1085 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се доказва скрито съучастие, за да се обяви в несъстоятелност търговец, прикривал неплатежоспособен длъжник?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 подава молба до съда за обявяване в несъстоятелност на Дружество 2 – поради скритото му съучастие с Дружество 3. Дружество 1 е било в търговски отношения с Дружество 3, по което същото остава длъжник със сумата от 60 259, 83 Евро. С решение от 20.05.2010 г. по отношение на Дружество 3 е открито производство по несъстоятелност, но Дружество 1 не е надлежно уведомено и не предявява вземанията си. Тъй като Дружество 2 е било съдружник в Дружество 3, се твърди свързаност между лицата и е предявен иск за обявяването му в несъстоятелност в качеството му на скрит търговец.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 99 думи;

АпС София - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 9 състав в съдебно заседание при закрити врата на деветнадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: М. Ж.

В. Х.

при участието на секретаря В. К., като разгледа докладваното от съдия Ц. т.д.н. № 3435 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 613а, ал. 1 от ТЗ.

С решение № 925 от 09.06.2014 г., постановено по т.д. № 6749/2012 г.СГС VІ ТО 5 състав е отхвърлил молбата на "”П.”Г. Германия за откриване на производство по несъстоятелност на [фирма] на основание чл. 609 от ТЗ като неоснователна.

Недоволен от така постановеното решение е останал молителят, който в законоустановения срок е депозирал въззивна жалба срещу него с оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост. Твърди, че в решението си съдът не е съобразил обстоятелствата, свързани с осъществяването на предпоставките на специалното правно основание на чл. 609 от ТЗ. Твърди, че по делото от ангажираните от него доказателства е доказана неплатежоспособността на съдружника в ответното дружество - [фирма] и икономическата свързаност на двете юридически лица. Твърди, че съдът е направил извод за платежоспособност на ответника въпреки наличието на данни за вписани четири запора върху дружествен дял, което сочи на финансови затруднения на същото спрямо кредиторите му, в чиято полза са учредени залозите. Въззивникът оспорва извода на съда, че двете дружества имат различен предмет на дейност, позовавайки се на извадките от вписаните в ТР обстоятелства по партидите на същите.твърди, че съдът не е разгледал изричното му позоваване на чл. 42, ал. 2 от Регламент ЕО 1346/2000 на Съвета. Счита, че неплатежоспособността на [фирма] се потвърждава категорично от факта, че по отношние на неговия съдружник [фирма] е открито производство по несъстоятелност, предвид тяхната свързаност по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ. Счита за релевантен наведения от него още в молбата довод за недобросъвестност на длъжника му [фирма], който не го е уведомил за откритото производство по несъстоятелност, поради което е пропуснал да предяви процесното вземане в това производство. Поради това е поискал да бъде отменено решението на СГС и вместо него - постановено друго, с което да бъде открито производство по несъстоятелност на ответното дружество. Претендира направените разноски за двете инстанции.

Ответникът [фирма] не е взел становище по въззивната жалба.

Преди да се произнесе по същество, САС констатира, че въззивната жалба е подадена в законоустановения срок по чл. 633, ал. 2 от ТЗ от легитимирана страна в процеса, имаща правен интерес от обжалване на решението и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима. По същество намира следното:

Производството пред първата инстанция е образувано по молба на "П.”Г. за откриване на производство по несъстоятелност на [фирма] на основание чл. 609 от ТЗ. В същата се твърди, че молителят е в търговски отношения с [фирма] по четири фактури от 2008 г. за продажба и доставка на суровини и материали, по които това дружество останало задължено със сума в общ размер 60 259, 83 евро. Със съдебно решение от 20.05.2010 г. по отношение на дружеството-длъжник е било открито производство по несъстоятелност, без молителят да бъде уведомен за това, поради което последният пропуснал да предяви вземането си в производството. Тъй като дружеството-длъжник било съдружник в ответното, твърдейки свързаност между двете юридически ли.ца, молителят моли СГС да открие производство по несъстоятелност на ответника при условията на чл. 609 от ТЗ.

скрито платено съдържание: 1065 думи;