ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 17 март 2020 676 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Какви доказателства могат да бъдат събирани и преценявани, за да се докаже реалност на доставките?

Фактическа Обстановка

Дружество възлага на агенции извършване на рекламни услуги и изготвяне на различни рекламни материали. НАП ревизира Дружеството и приема, че сделките не са действително извършени, а са сключени с цел отклонение от данъчно облагане. Дружеството представя документи за тяхното сключване – приемно-предавателни протоколи, оферти, платежни документи и фактури, издадени от неговите доставчици. НАП не приема, че сделките са реално извършени, а също така не установява какви параметри на услугата са договорени. Данъчните не са убедени и относно точните уговорки между страните, като не установяват и да е налице отчетност по вече извършените сделки. НАП увеличава финансовия резултат на Дружеството с непризнатите разходите по сделките. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 111 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 16, ал. 1 ЗКПО

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на седми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 7817/2017

Производството е по реда на чл. 227 във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на "Глобъл Комюникейшън Нет" АД, срещу решение № 2930/27.04.2017 г., постановено по адм. д. № 4179/16 г., по описа на Административен съд гр. София /АС/.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като необосновано и постановено в нарушение на материалния закон, касационно основание по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК. По подробно изложени доводи в жалбата, писмените бележки и в съдебно заседание касаторът моли да бъде отменено обжалваното решение и по същество отменен РА. Претендира разноски.

Ответника по жалбата Директор на Дирекция "ОДОП" - София при ЦУ на НАП, чрез пълномощника си юрк. Тодорова излага доводи за правилност на решението в обжалваната част. Претендира юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение, за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, като взе предвид доводите на страните и извърши дължимата проверка по чл. 218 от АПК, приема от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на обжалване пред АС е бил Ревизионен акт /РА/ № Р-2225-1400188-091-001/01.09.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, в частта, в която е потвърден с решение № 302/22.02.2016 г., на директора на дирекция ОДОП гр. София, при ЦУ на НАП относно определения на "Глобъл Комюникейшън Нет" АД корпоративен данък за 2013 г. в размер 164 105,29 лв., ведно със съответните лихви.

За да постанови обжалваното решение от обективна страна съдът е приел за установено, че основната дейност на дружеството през ревизирания период е свързана с разработване на индивидуални решения по поръчка на клиенти, като предоставя услуги: достъп до интернет, пренос на данни и наем на преносна среда.

За 2011 г. година е увеличен финансовият резултат на жалбоподателя със сумата от 310 700,00 лв. на основание чл. 16, ал. 1 от ЗКПО във връзка с 16, ал. 2, т. 4 от ЗКПО, представляваща осчетоводени от дружеството разходи, по фактури с предмет услуги, които не са реално извършени. С процесната сума е намалена и декларираната от дружеството данъчна загуба в размер на 2 207 871,28 лв.

Процесните суми са по фактури подробно описани в РД с предмет на доставката фотоаудиовидео осигуряване за 2012 г., изработка на видеоклипове, рекламна кампания в интернет и рекламни материали издадени от "Бизнесинфоконсулт" ЕООД.

В хода на ревизията и в мотивите на обжалвания акт е прието, че доставчика и неговите предходни доставчици не установяват притежание на необходимата кадрова и материална обезпеченост за извършване на фактурираните достави, като е налице документиране на стопански операции, които реално не са извършени.

На същото правно основание за 2012 г. е увеличен финансовият резултат на жалбоподателя със сумата от 1 332 554 лв., представляваща осчетоводени в дружеството разходи по фактури издадени от "Бизнесинфоконсулт" ЕООД и "Васимпорт" ЕООД.

За установено съдът е приел, че като разход в годината по сч. сметка 601/разходи за материали/ и сч. сметка 602/разходи за външни услуги/ са отчетени 608 750,00 лв. по фактури подробно описани в РД с предмет на доставката презентации ТВ програмни схеми, изработка на рекламни аудио клипове по договор и дублаж издадени от "Бизнесинфоконсулт" ЕООД и 723 804,00 лв. с предмет на доставките изработка на рекламни флаери, плакати, дипляни и афиши, рекламна презентация издадени от "Васимпорт" ЕООД.

В хода на ревизията и от съда е прието, че търговските взаимоотношения между ревизираното лице касаят привидни сделки, като представените документите не отразяват реално извършени доставки, а представляват симулативни договорености с цел отклонение от данъчно облагане.

Установено е, че доставчика "Бизнесинфоконсулт" ЕООД не е открит на декларирания данъчен адрес, като от съда са обсъдени поотделно и в съвкупност представените от жалбоподателя договори и приемо-предавателни протоколи, оферти, както и платежни документи и фактури, издадени от предходни доставчици. Обсъдени са и представените от предходните доставчици доказателства. Относно доставчика "Васимпорт" ЕООД от съда са обсъдени представените от дружеството /вкл. по предходно ревизионно производство по ЗДДС/: приемо-предавателни протоколи, договори за доставка и договор за услуга, запитване за оферта, протокол за приета услуга "Мониторинг на телевизионните предавания" и "Мониторинг на специализираната преса в чужбина". Обсъден е договор за излъчване с Канал 3 и Травъл ТВ и медиен план към договорите за излъчване. Приложени са Заповед № 187/29.12.2010 г. на изпълнителния директор за организиране и провеждане на рекламна кампания 2011 г., ведомост за получени рекламни материали от определените за участието служители. Представени са и пътни листове за транспорт на служебните автомобили относно с разпространението на рекламните материали.

скрито платено съдържание: 1685 думи;