ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 май 2020 895 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се доказва осигурителен стаж при работодатели, които са заличени без правоприемници и които не са предали своите трудови архиви в НОИ?

Фактическа Обстановка

Лице подава заявление за отпускане на пенсия, като претендира признаване на трудов стаж за периода 1969 – 1996 г. в няколко предприятия. То получава отказ за отпускане на пенсия – на основание, че няма придобит осигурителен стаж към момента на подаване на заявлението (2014 г.). Отказът е постановен, тъй като работодателите на лицето са заличени, нямат правоприемници и не са предали документи за съхранение в НОИ. В УП-3 от едното дружество не е посочен нито адрес, нито имена на издателите, не са посочени и данни от разплащателни ведомости. За друго дружество са предоставени документи в архивите на НОИ, но там не фигурира такова лице. Вписванията в трудовата книжка на лицето не са оформени съгласно нормативните изисквания и не се приемат за доказателство съгласно КТ. От НОИ отказват отпускане на пенсия, а лицето обжалва постановеното решение.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 44 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на петнадесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. М. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на И. Б. Б. от с. Горна Малина, обл. София, срещу решение № 296 от 29.03.2016 г., постановено по адм. д. № 1002 по описа за 2015 г. на Административен съд - София област, с което е отхвърлена жалбата му срещу решение № 1012-22-70#1 от 05.10.2015 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - София област.

Изложени са съображения за необоснованост и материалноправни нарушения, относими към касационните основания за отмяна по чл. 209, т. 3 от АПК.

Ответникът Директорът на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - София област не е взел становище.

Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от надлежна страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна по следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - София област е решение № 1012-22-70#1 от 05.10.2015 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) - София област, потвърждаващо разпореждане № МП-03-29408#11/30.06.2015 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което на И. Б. Б. от с. Горна Малина е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 68, ал. 1 - 2 от КСО поради неизпълнение на условието за придобит общ осигурителен стаж 37 години и 8 месеца към датата на заявлението 01.12.2014 г.

С постановеното решение Административен съд - София област е отхвърлил жалбата, след като е обосновал правилния извод за издаване на оспорения акт от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон. Изводите на съда произтичат от преценката на събраните по делото доказателства, при която е установено, че за периодите 03.11.1969 г. - 28.10.1971 г., 05.11.1973 г. - 27.03.1979 г., 10.03.1983 г. - 29.05.1984 г. и 20.12.1993 г. - 26.12.1996 г. не са представени надлежни удостоверителни документи за установяване на придобит осигурителен стаж в АПК "Средец" и предприятията правоприемници.

скрито платено съдържание: 701 думи;