ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 695 уникалност: 95.5%

Правен Въпрос

От значение ли е за доказването на ВОД фактът, че получателят не е декларирал доставката ( ВОП) на стоките?

Фактическа Обстановка

Българско дружество осъществява ВОД за румънско дружество. От НАП не са съгласни, че има извършени ВОД, тъй като според тях транспортирането на стоките не е доказано. Един от аргументите, които изтъкват, е фактът, че румънското дружество не е декларирало доставките ( ВОП) пред румънските органи по приходите. Българското дружество оспорва констатациите на данъчните служители, като представя редица документи, чрез които да докаже извършването на ВОД: ЧМР товарителници, фактури, кореспонденция по имейл, данни за авансово плащане и др.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 79 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора С. П. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуален кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) - София при ЦУ на НАП против Решение № 5622/25.08.2015 г., постановено по адм. д. № 5608/2014 г. по описа на Административен съд - София град, с което е отменен Ревизионен акт № 2101309297/03.02.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с Решение № 708/24.04.2014 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив, с който на "Орвитекс Индустрис" ООД за данъчен период м.02.2013 г. е определено данъчно задължение по ЗДДС в размер на 14 713,91 лева, във връзка с непризнати вътреобщностни доставки, с получател румънското дружество Simco International Impex S.R.L. и осъдена Дирекция "ОДОП" - София да заплати на "Орвитекс Индустрис" ООД разноски в размер на 500 лева.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Счита за неправилен извода на административния съд за доказани вътреобщностни доставки по две фактури с получател румънското дружество Simco International Impex S.R.L., по съображения, че съдът не подложил на анализ обстоятелството, че румънското дружество не е декларирало получени доставки, не е представило документи за превоз на стоката и било установено разминаване в параметрите на фактурираните капаци по фактура и по международна товарителница. В заключение се претендира отмяна на оспореното решение и постановяване на друго, с което да се отхвърли жалбата на "Орвитекс Индустрис" ООД срещу издадения ревизионен акт. Претендира се и присъждане на юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

Ответникът - "Орвитекс Индустрис" ООД не взема становище по делото.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, преценявайки допустимостта на жалбата, правилността на обжалваното решение на предявените основания и след служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК прие за установено следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в срок и от страна по делото. Разгледана по същество, е неоснователна.

Производството пред Административен съд - София град (АССГ) е образувано по жалба на "Орвитекс Индустрис" ООД срещу Ревизионен акт (РА) № 2101309297/03.02.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с Решение № 708/24.04.2014 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив, с който на "Орвитекс Индустрис" ООД за данъчен период м.02.2013 г. е определено данъчно задължение по ЗДДС в размер на 14 713,91 лева, във връзка с непризнати вътреобщностни доставки ( ВОД), с получател румънско дружество Simco International Impex S.R.L.

За да отмени издадения РА, АССГ е приел, че същия е издаден от компетентен орган, в изискуемата от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила, но в противоречие с приложимия материален закон.

Този извод, АССГ е обосновал, след като е приел за неправилни правните изводи на приходната администрация, че документираните процесни доставки с получател румънското дружество Simco International Impex S.R.L. не следва да се третират като вътреобщностни доставки за целите на ЗДДС, от което следвал и неправилен правен извод в РА за начисляване на ДДС върху извършени облагаеми доставки на територията на страната.

След анализ на установената фактическа обстановка и събраните доказателства в хода на ревизията и съдебното производство, съдът е приел, че процесните доставки отговарят на формалните изискванията на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС за изпълнение на вътреобщностни доставки, като за изпращането и транспортирането на стоката са представени транспортни документи - ЧМР, в които румънското дружество е посочено като получател на стоките, мястото на доставянето е на територията на Румъния, и представените ЧМР са подписани от посочените в тях изпращач, превозвачи и получатели. Приел е, че осъществяването на ВОД се доказва с документите по чл. 45 ППЗДДС, тъй като представените ЧМР-та за всяка от двете фактурирани доставки доказва изпращането и транспортирането на стоките. Приел е, че в подкрепа на извода за реално изпълнение на ВОД били и представените пред съда доказателства за осъществена кореспонденция по имейл между ревизираното лице и румънското дружество, в която се съдържали всички основни параметри на доставките, както и извършеното авансово плащане по фактурираните доставки и осчетоводяването на фактурите при ревизираното лице, установено със заключение на ССчЕ. Приел е, че обстоятелството, че един от превозвачите не е декларирал доставки за румънското дружество, посочено като получател в ЧМР не може да обоснове извод за неизвършен транспорт, след като приходната администрация не е извършила насрещна проверка на посочения превозвач. По отношение на констатираното различие между посочените размери на капаците по фактури и ЧМР, съдът е приел, че различието се дължи на техническа грешка, като се е позовал на всички съпътстващи доставката документи - сертификати за качество, декларации за съответствие, заявки за конкретни доставки.

скрито платено съдържание: 1080 думи;