ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 710 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Какво значение имат при доказването на ВОД липсата на: кореспонденция между доставчик и получател на стоките, договор между доставчика и дружеството превозвач и командировъчните заповеди на шофьорите?

Фактическа Обстановка

Българско дружество – доставчик продава на две кипърски дружества лекарства, реализирайки ВОД по смисъла на ЗДДС. При ревизия НАП съставя ревизионен акт, с който определя, че българското дружеството дължи ДДС във връзка с доставките за кипърските дружества. Според данъчните служители няма доказателства за реално осъществен ВОД. Доставчикът оспорва по съдебен ред ревизионния акт, като за всяка доставка представя ЧМР товарителници, приемно-предавателни протоколи, пътни листи и др. Делото стига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Ч. С. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 на ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП против решение № 1851/17.10.2016 г. на Пловдивския административен съд, постановено по адм. д. № 736 по описа за 2016 г. на този съд. С решението е отменен Ревизионен акт № Р-16001315001034-091-001/16.12.2015 г., издаден от Н. Ж. К., на длъжност началник на сектор, възложил ревизията и М. Г. Д., на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 119/07.03.2016 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" - гр. Пловдив, с който на "Маргарита Данова" ЕООД, ЕИК 200921953, са установени допълнителни задължения за ДДС, в общ размер на 20165,26 лв. и съответните прилежащи лихви. Касаторът обжалва съдебното решение като твърди, че е неправилно, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необосновано и в нарушение на материалния закон - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Моли да бъде отменено обжалваното решение по подробни съображения, изложени в касационната жалба. Претендира заплащане на разноски за двете инстанции.

Ответникът - "Маргарита Данова" ЕООД, сочи в писмен отговор на адв. Н. Б. доводи за неоснователност на касационната жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, преценявайки допустимостта на касационната жалба, правилността на решението на релевираното основание и след служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК прие, че касационната жалба е подадена от страна по делото, в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна.

С обжалваното решение Административен съд - Пловдив е отменил Ревизионен акт № Р-16001315001034-091-001/16.12.2015 г., издаден от Н. Ж. К., на длъжност началник на сектор, възложил ревизията и М. Г. Д., на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 119/07.03.2016 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив, с който на "Маргарита Данова" ЕООД, ЕИК 200921953, са установени допълнителни задължения за ДДС в общ размер на 20165,26 лв. и съответните прилежащи лихви. За да постанови този резултат, съдът е установил, че предмет на спора са допълнително установените задължения за ДДС във връзка с декларирани от дружеството ВОД през м.05.2013 г., по фактура 500000003/24.05.2013 г. и за м.08.2013 г. по фактура 500000004/12.08.2013 г. и двете с получател "Menalik Trading" LTD - Кипър, а за м.12.2014 г., по фактура 200000007/30.12.2014 г. в размер 10393,47 лв., с получател "Delanet Holdings" LTD. Въз основа на съвкупен анализ на приложените по делото доказателства - ЧМР за всяка една ВОД, данъчни фактури за предоставените транспортни услуги, пътни листи, приемо-предавателни протоколи, доказателства за идентифициране на превозните средства и лицата извършили услугата, удостоверение за международни превози и данни за преминаване на ГКПП, както и показанията на св. Тонкев, съдът е приел, че ДЗЛ е доказало осъществяване на ВОД. Според решаващия съд доставките по процесиите фактури са достигнали до техните получатели, на територия на друга държава - членка на ЕС, при което е прехвърлено и правото на собственост върху вещите, определени по своя род. Органът по приходите не е установил обективни данни за наличие на данъчна измама, за която ревизираното лице е знаело или е трябвало да знае.

Решението е валидно, допустимо и правилно, поради което касационната инстанция го оставя в сила.

По делото не е спорно, че ревизираното лице, издало процесните три фактури, е регистрираното по ЗДДС. Основната му дейност е търговия с лекарства и други фармацевтични стоки, която се осъществява в аптеки в гр. Пазарджик. Получателите на доставяните лекарства - "Menalik Trading" LTD - Кипър и "Delanet Holdings" LTD са с валидни идентификационни номера. Касаторът оспорва изводите на съда, че стоките са транспортирани до Гърция и съответно е доказано осъществяването на ВОД. Твърди, че са налице разминавания относно мястото на получаване на стоките отразено в ЧМР и приемо-предавателния протокол във връзка с фактурата с получател "Delanet Holdings" LTD.

скрито платено съдържание: 1476 думи;