ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 март 2020 770 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се докаже укриване на приходи чрез съпоставка с предходни периоди или приходи на конкуренти?

Фактическа Обстановка

Дружество в ликвидация с предмет на дейност производство на земеделски култури декларира по-малки от средните добиви на царевица, слънчоглед и пшеница спрямо други земеделски производители. Обявените количества са по-малки и в сравнение с предходен счетоводен период, като е отчетен отрицателен финансов резултат. НАП извършва ревизия и начислява на Дружеството корпоративен данък с мотива, че укрива приходи, след като е декларирало по-ниско производство, а недекларираните добиви, умножени по пазарните цени, представляват стойността на укритите доходи. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 80 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Ч. С. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на "Агро цвет" ЕООД - в ликвидация, със седалище в гр. Тръстеник, обл. Плевен, подадена чрез пълномощник адв. З. М. срещу Решение № 248 от 29.05.2018 г., постановено по адм. д. № 742/2017 г. по описа на Административен съд - Велико Търново, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт № Р-04000417000197-091-01/31.05.2017 г. на ТД на НАП - Велико Търново, потвърден с Решение № 237/22.08.2017 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) - Велико Търново.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на съдебното решение, поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон - касационни основания съгласно чл. 209, т. 3 от АПК. Оспорва извода на съда за доказаност на основанието по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК за провеждане на ревизия по особения ред. Счита, че Административен съд - Велико Търново неправилно е анализирал доказателствата по делото и е формирал краен извод за законосъобразност на ревизионния акт в нарушение на материалния закон. Иска отмяната на решението и постановяване на ново по същество на спора, с което да бъде отменен ревизионния акт. Претендира присъждане на разноски по делото.

Ответната страна - директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) - Велико Търново при ЦУ на НАП, чрез процесуален представител в писмен отговор, оспорва жалбата и моли съдът да постанови решение, с което остави в сила оспореното решение, както и присъди разноски за касационната инстанция.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на първо отделение намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

С обжалваното решение, Административен съд - Велико Търново (АСВТ) е отхвърлил жалбата на "Агро цвет" ЕООД - в ликвидация срещу Ревизионен акт (РА) № Р-04000417000197-091-01/31.05.2017 г. на ТД на НАП - Велико Търново, потвърден с Решение № 237/22.08.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - Велико Търново, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС за данъчни период м.12.2014 г. и м.12.2015 г. в общ размер на 93 748,56 лв. и лихви върху тях в размер на 17 966,59 лв. и задължения за корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. в общ размер на 47 659,14 лв. и лихви в размер на 8 255,69 лв., както и осъдил "Агро цвет" ЕООД - в ликвидация да заплати на Дирекция "ОДОП" - Велико Търново разноски в размер на 4 206,30 лева.

Установените с РА задължения в частта по ЗДДС и ЗКПО са в резултат на ревизионно производство, проведено по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК, поради наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК. Като фактически основания за провеждане на ревизията по особения ред, органите по приходите са посочили наличието на данни за укрити приходи, обосновано с твърдения, че при извършена съпоставка на декларираните от ревизираното лице (РЛ) по години средни добиви от пшеница, слънчоглед и царевица и средните добиви от други земеделски производители от региона се установило, че РЛ е декларирало по-ниски добиви. Разликите между декларираните от други земеделски производители средни добиви от пшеница, слънчоглед и царевица и тези, декларирани от РЛ са приети за недекларирани добиви, които умножени по продажните цени на съответните култури са приети за укрити приходи от продажбата на земеделска продукция. Като допълнителен аргумент за наличие на данни за укрити приходи, в решението на директора на Дирекция "ОДОП" - Велико Търново е посочено, че по счетоводни данни на РЛ себестойността на произведената продукция през 2014 г. и 2015 г. е по-висока от стойността на продадената през 2014 г. и 2015 г. продукция, поради което е отчетен отрицателен финансов резултат - загуба за двата периода.

скрито платено съдържание: 1458 думи;