ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 24 април 2020 799 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се докаже трудова злополука, ако има разминаване в дните, в които предполагаемо се е случила тя?

Фактическа Обстановка

Физическо лице работи на трудов договор като общ работник. Лицето е временно командировано от работодателя си в Германия за периода 26.07.2015 г. – 30.09.2015 г. със задача – довършителни работи по ремонт на кораби. На 10.09.2015 г., докато почиства пода на кораба с вакуумна машина, тя засмуква изолирбанд. При опит да отстрани повредата машината засмуква дясната ръка на лицето до раменната кост. Вследствие на това ръката е счупена. Лицето подава документи пред НОИ, с които иска злополуката да бъде призната за трудова. Работодателят обжалва, с мотива, че на посочената дата лицето не е било на работа. С решение на директора на ТП на НОИ е отменено разпореждането и е постановено ново, с което злополуката е обявена за нетрудова. Лицето, от своя страна, обжалва това решение.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 116 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на тридесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИЕТА МИЛЕВА

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар М. С. и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от съдията ДИМАНА ЙОСИФОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл. 55 Кодекса на труда.

Образувано е по две касационни жалби, подадени съответно от директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ Смолян и от [фирма] - със седалище и адрес на управление - гр. [населено място], представлявано от управителя В. Б., чрез пълномощник адв. П., против решение № 160/28.04.2017 г., постановено по адм. д. № 6/2017 г. по описа на Административен съд Смолян, с което е отменено решение № 5101-20-33 -21/20.12.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Смолян, с което отменено разпореждане № 5101-20-33 -18/03.11.2016 на инспектор по осигуряването в сектор "КР НА ДОО" при ТП на НОИ - Смолян и вместо него е потвърдено разпореждане № 5101-20-33-18/03.11.2016 г. на инспектор по осигуряването в сектор "КР НА ДОО" при ТП на НОИ - Смолян, с което злополуката, станала с Х. Ш. Х. в нощна смяна на 9.09 срещу 10.09.2015 г. е приета за трудова злополука.

В двете касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствени правила и необоснованост, представляващи касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. В жалбите се излагат сходни съображения, според които съдът неправилно е достигнал до извода, че злополуката, настъпила с Х. Ш. Х., е трудова. В двете касационни жалби са изложени подробни съображения за необоснованост на съдебното решение и неправилно прилагане на чл. 55, ал. 1 от КСО, касаторите молят съдебното решение да бъде отменено. Претендират разноски за настоящата инстанция.

Ответникът по касационните жалби - Х. Ш. Х., чрез пълномощника адв. П., оспорва жалбите. В писмен отговор се излагат подробни съображения за правилност на съдебното решение. Претендира се присъждане на направените разноски за двете съдебни инстанции.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби.

Върховният административен съд, като взе предвид наведените доводи в жалбите и доказателствата по делото, намира следното.

Двете касационни жалби са допустими като подадени от надлежни страни, спрямо които първоинстанционното решение е неблагоприятно, при наличие на правен интерес и в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 АПК.

С обжалваното решение на Административен съд гр. Смолян е отменено решение № 5101-20-33 -21/20.12.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Смолян, с което отменено разпореждане № 5101-20-33 -18/03.11.2016 на инспектор по осигуряването в сектор "КР НА ДОО" при ТП на НОИ - Смолян и вместо него е потвърдено разпореждане № 5101-20-33-18/03.11.2016 г. на инспектор по осигуряването в сектор "КР НА ДОО" при ТП на НОИ - Смолян, с което злополуката, станала с Х. Ш. Х. в нощна смяна на 9.09 срещу 10.09.2015 г. е приета за трудова злополука.

За да постанови този резултат, първоинстанционният съд е приел, че са изпълнени всички предпоставки по чл. 55, ал. 1 от КСО, за да се признае злополуката, станала с Х. Х., за трудова, тъй като е осъществено внезапно травматично увреждане на същия при и по повод изпълнение на трудовите му задължения, което е довело до временна неработоспособност.

Настоящият касационен състав намира, че обжалваното съдебно решение е правилно. Първоинстанционният съд е изяснил релевантните по спора факти и обстоятелства, обсъдил е представените доказателства, които са относими, допустими и необходими, както и доводите на страните, въз основа на което е извел обосновани и правилни изводи.

От данните по делото се установява, злополуката е декларирана от Х. Ш. Х. с декларация за трудова злополука с вх. № 5101-20-33 от 26.10.2015 г. в Териториално поделение на НОИ - Смолян. Съгласно дадените писмени обяснения от лицето, около 02ч. и 30 мин. на 10.09.2015 г. в Германия, [населено място], на територията на завод [фирма], по време на изпълнение на служебните си задължения - при почистване на пода на пътнически кораб от абразив, вакуумната машина, с която си служи работникът, засмуква дясната му ръка, чак до раменната кост. В следствие на злополуката пострадалият е със счупване на горния край на лъчевата кост.

Установено, че Х. Ш. Х. е бил в трудово правоотношение с [фирма] на длъжност общ работник, с работно време - 8 часа, месечно възнаграждение в размер на 380 лв., със срок на изпитване - 6 месеца в полза на работодателя. На 23.07.2015 г., страните са сключили споразумение за временно командироване, считано от 24.07.2015 г., място на работа Германия, [населено място], с работно време 8 часа, със задача подготвителни и довършителни работи по ремонт на плавателни съдове. В споразумението е договорено в полза на работника да ползва три почивки в рамките на работния ден /8.00 до 17.00 часа/. Работодателят [фирма] е издал командировъчна заповед № 225 на Х. Х., общ работник, за държава Германия, [населено място] за периода 26.07.2015 г. - 30.09.2015 г.

Със Заповед №РД-10/28.10.2015 г. директора на ТП на НОИ - гр. Смолян е наредил да се проведе разследване на злополуката, станала на 10.09.2015 г. с Х. Х. - общ работник във [фирма], като е определил персонално състав на комисия, която да проведе разследването.

скрито платено съдържание: 1960 думи;