ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 717 уникалност: 96.4%

Правен Въпрос

Достатъчно ли е да бъдат представени договори и фактури, за да се докаже, че са реално осъществени консултантски услуги?

Фактическа Обстановка

НАП отказва право на приспадане на данъчен кредит на дружество. Данъчните констатират, че през ревизирания период то е изкупувало вземания чрез цесии, което е дейност, освободена от начисляване на ДДС. Дружеството заявява, че е предоставяло консултантски услуги, като представя договори и надлежно съставени и осчетоводени фактури. НАП не приема, че в действителност са осъществени претендираните услуги. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 78 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от съдията ЕМИЛИЯ ИВАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е образувано по реда на чл. 160, ал. 6 ДОПК, във връзка с чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на "Сириус Корпорейшън" ЕАД, представлявана от Д. И. К., срещу решение № 4661 от 11.07.2017 г., постановено по адм. д. № 9778 по описа на Административен съд София град за 2016 г.

С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт № Р-22220315009238-091-001 от 07.06.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, потвърден с решение № 1462 от 24.08.2016 г. на Директора на дирекция ОДОП София. Касаторът поддържа незаконосъобразност на постановеното решение на всички основания по чл. 208, т. 3 от АПК. Твърди, че първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, тъй като не е изпълнил задължението си относно разпределение на доказателствената тежест между страните. По този начин е затруднил организирането на защитата на ревизираното лице, както създал неяснота относно необходимите доказателства свързани с изясняването на поставения за разглеждане правен спор. Липсата на произнасяне относно тежестта на доказване е причина жалбоподателят да има пропуски в процеса на доказване, които са повлияли върху изводите на съда за законосъобразност на ревизионния акт. Съдебният състав, според касатора, не е положил дължимата грижа, във връзка с необходимостта от даване на указания на страните, което е негово служебно задължение вменено му по АПК. Допуснатото от съда нарушение на съдопроизводствените правила, е станало причина фактическата обстановка по спора да остане неизяснена, а това е основание решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от състав на съда.

Оспореното решение е постановено в нарушение на материалния закон и е явно необосновано. Отказаното право на данъчен кредит по процесните фактури, се базира изцяло на предположения и догадки, което е недопустимо. Фактите в ревизионното производство е необходимо да бъдат установени безспорно и въз основа на тях, както ревизиращите органи, така и съда следват да направят правните изводи и да достигнат до краен извод, по отношение на ревизираното лице възникнало ли е право да приспадне данъчен кредит.

Първоинстанционният съд, не е уточнил каква е необходимата квалификация на лицата осъществяващи консултантски услуги от името на ревизираното лице, а това е основен мотив за крайния му извод, че такива услуги не са осъществявани. Назначените във фирмата лица по трудов договор са технически персонал, но това не означава, че не могат да изпълняват и други задължения във връзка с трудовите им функции.

По горните съображения постановено решение подлежи на отмяна, като неправилно, постановено при нарушаване на съдопроизводствените правила и е необосновано.

Ответникът - Директора на Дирекция "Обжалване и данъчна осигурителна практика" - София, чрез своя процесуален представител, в открито съдебно заседание изразява становище за неоснователност на касационната жалба, предлага същата да бъде оставена без уважение. Решението, като правилно и законосъобразно постановено при пълнота на мотивите и след обсъждане на относимите доказателства следва да бъде оставено в сила. Неоснователни са заявените при обжалването касационни основания.

Претендира на юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция.

Върховна административна прокуратура, чрез участвалия по делото прокурор намира касационната жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна. Правилно АССГ е приел, че не са налице основания за признаване право на данъчен кредит, тъй като извършваните от дружеството услуги представляват финансови такива и същите по силата на чл. 46, ал. 1 от ЗДДС са освободени доставки. Не са допуснати твърдените в касационната жалба съществени процесуални нарушения от първоинстанционния съд. Решаващият състав подробно е обсъдил възраженията на жалбоподателя, като са изложени убедителни мотиви за крайния извод на съда, че по отношение на дружеството не е възникнало право на данъчен кредит. По тези съображения се предлага решението да бъде оставено в сила.

скрито платено съдържание: 1528 думи;