ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 872 уникалност: 97.4%

Правен Въпрос

Може ли да се докаже получаване на стоки от придобиващ в тристранна операция само с документ, изготвен от посредника, но с печат с наименованието на придобиващия?

Фактическа Обстановка

Българско дружество декларира редица сделки в качеството си на посредник в тристранни операции. Купувани са телефони от доставчици, базирани в ЕС, които са продавани на придобиващи в други държави в ЕС. НАП прави ревизия на българското дружество. С ревизионен акт му начислява ДДС, като не признава, че то е участвало в тристранни операции. Според НАП е налице ВОП. Данъчните не приемат транспорта за осъществен с оглед на представените товарителници. Като доказателства за получаването на стоките са представени писма, изготвени от посредника, с печат, носещ наименованието на придобиващия, и подпис на неидентифицирано лице. Данъчните обаче не приемат, че тези писма отговарят на изискванията на закона. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 71 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на тринадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БИСЕРКА ЦАНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) - Пловдив при ЦУ на НАП против Решение № 1822/10.08.2018 г. по адм. д. № 201/2017 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което отменен Ревизионен акт № Р-16001614003126-091-001/29.09.2016 г., издаден от Г. И. Н. на длъжност Началник Сектор при ТД на НАП - Пловдив в качеството й на орган възложил ревизията, и Б. Г. Ч. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в качеството му на ръководител на ревизията, в частите му, потвърдени с Решение № 837 от 27.12.2016 г. на директора на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП, с който за данъчни периоди м. 10, 11, 12.2013 г. на "Пинот трейдинг" ЕООД, са определени задължения за внасяне по ЗДДС в резултат на допълнително начислен ДДС за декларирани тристранни операции в общ размер от 2 268 226,90 лева - главници, ведно с прилежащи лихви за забава в размер общо на 644 846,67 лева. Касаторът твърди, че съдебното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост - отменителни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК. Излага доводи, че съдът неправилно е приел, че са налице материалноправните предпоставки на чл. 15 ЗДДС за квалифициране на доставките като тристранни операции, съответно, че на "Пинот Трейдинг" ЕООД, като посредник в тристранна операция следва да бъде признато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 73а ЗДДС, с аргументи, че доставките не са укрити и данни за тях са налични в счетоводството на ревизираното дружество. Според касатора, при условията на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС за ревизираното дружество не възниква право на приспадане на данъчен кредит, поради което такова не може да бъде упражнено. Счита, че изводите за признаване право на данъчен кредит на "Пинот Трейдинг" ЕООД са в противоречие и с решението на Съда на ЕС по съединени дела С-536/08 и С-539/08. По съображения подробно изложени в жалбата касаторът моли да бъде отменено решението и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде отхвърлена жалбата на дружеството против РА. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 18 269,22 лева за всяка една инстанция. В случай, че бъде потвърдено решението моли да бъде приложена нормата на чл. 161, ал. 3 от ДОПК.

Ответникът - "Пинот Трейдинг" EООД, в писмен отговор, подаден от адв. П. К., и в молба - становище от 07.02.2019 г., излага доводи за неоснователност на касационната жалба и моли съдът да остави в сила обжалваното решение. Претендира присъждане на разноски за касационната инстанция

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба в подробно становище по съществото на делото.

Върховният административен съд, осмо отделение, като взе предвид доводите на страните и установените по делото факти, на основание чл. 218 и чл. 220 АПК приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

С оспореното пред настоящата инстанция решение Административен съд - Пловдив е отменил Ревизионен акт № Р-16001614003126-091-001/29.09.2016 г., издаден от Г. И. Н. на длъжност Началник Сектор при ТД на НАП - Пловдив в качеството й на орган възложил ревизията, и Б. Г. Ч. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в качеството му на ръководител на ревизията, в частите му, потвърдени с Решение № 837 от 27.12.2016 г. на директора на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП, с който за данъчни периоди м. 10, 11, 12.2013 г. на "Пинот трейдинг" ЕООД, са определени задължения за внасяне по ЗДДС в резултат на допълнително начислен данък добавена стойност за декларирани тристранни операции в общ размер от 2 268 226,90 лева - главници, ведно с прилежащи лихви за забава в размер общо на 644 846,67 лева. Установените с РА задължения за ДДС, ведно с прилежащите лихви за забава са свързани с декларираните в дневниците за продажби за м. 10, 11, и м. 12.2013 г. от "Пинот трейдинг" ЕООД сделки като посредник в тристранни операции по процесните фактури, издадени към Plumona S.R.O; Autoimperium spol. S.r.o.; ВМВ Power tеchnolоgy, ZUMBIT s.r.o., Tablet distributors UK LTD и Arian treiding B.V. Въз основа на събраните при ревизията документи, включително и от обмен на информация, както и от установените обстоятелства за контрагентите, органите по приходите са достигнали до извод, че не са налице условията, визирани в чл. 15 от ЗДДС за третиране на операциите като тристранни. Приели са, че приложимата разпоредба е чл. 62, ал. 2 от ЗДДС. ВОП е с място на изпълнение на територията на страната и ДДС става изискуем от посредника, тоест от "Пинот трейдинг" ЕООД. Органите по приходите са коментирали и разпоредбата на чл. 73а от ЗДДС /стр. 24 от РД/ и са приели, че в процесния случай тя не може да бъде приложена.

За да отмени РА съдът е приел, че е издаден от компетентен орган, в предписаната от закона форма и при спазване на процесуалните правила за провеждане на ревизията, но в нарушение на материалния закон. Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото писмени доказателства, данните от представените формуляри SCAC 2004 по отношение на получателите по доставките и заключението на съдебно - счетоводната експертиза, съдът е приел, че са налице реално осъществени тристранни операции по смисъла на чл. 15 ЗДДС, съответно данъкът по тези тристранни операции е дължим от придобиващите лица (клиентите), противно на приетото от страна на ревизиращия екип. Според решаващия състав в процесния случай от анализа на доказателства по делото /вкл. и приетото заключение по ССчЕ/ е видно, че тези доставки не са укрити, данни за тях, а и за последващи такива се съдържат в счетоводството на жалбоподателя, налице са и доказателства за разплащане между съконтрагентите, начисляване на приходите, при тези факти следва да намери приложение чл. 73а ЗДДС, която е съобразена с принципа на самоначисляването. Подозренията на органите по приходите за наличие на данъчна измама не са оправдани с доказателства по преписката. Органите по приходите е следвало да съобразят това обстоятелство и на основание чл. 73а от ЗДДС (и по специално предложение последно от нея) да признаят и следващото се право на приспадане на данъчен кредит. Противното води до нарушение на принципите на данъчен неутралитет при облагане с ДДС. В тази връзка съдът се е позовал на практиката на Съда на Европейския съюз - решение по съединени дела С- 95/07 и С-96/07 (Еcotrade Spa) и решение по дело С-284/11 ("ЕМС - България Транспорт" ООД), както и практика на ВАС.

скрито платено съдържание: 1986 думи;