ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 658 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се докаже извършена доставка само на базата на фактури?

Фактическа Обстановка

Дружество закупува яйца от доставчик на стойност 60 000 лв., за което получава фактури. НАП извършва ревизия и издава акт на Дружеството с мотива, че липсват реални доставки и счетоводното отчитане е извършено в нарушение на законодателството. НАП увеличава счетоводния финансов резултат на Дружеството. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 78 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на тринадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 1328/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

С решение № 2127 от 28.11.2017 г., постановено по адм. д. № 3001/16 г. Административен съд - гр. Варна, втори състав, е отменил ревизионен акт № Р - 03001816000786 - 091 - 001/29.07.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Варна, в частта потвърдена с решение № 351/14.10.2016 г. на директора на Д"ОДОП" - гр. Варна, с която на ЕТ "Румен Христов - Руди", ЕИК 117684116, са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за данъчен период 2012 г. в размер на главница от 7 198,67 лв. и лихви в размер на 2 375,92 лв. С от решението съдът е отхвърлил жалбата на ЕТ "Румен Христов - Руди" в останалата й част и е осъдил жалбоподателят да заплати на Д"ОДОП" - гр. Варна разноски по делото по компенсация в размер на 25,40 лв.

Срещу постановеното решение на административния съд, в отхвърлителната му част, е подадена касационна жалба от Р. П. Х., в качеството му на ЕТ "Румен Христов - Руди", ЕИК 117684116 от гр. Русе, чрез пълномощника му адв. Ю. Д.. В същата се прави оплакване, че решението на първоинстанционния съд в обжалваната му отхвърлителна част е неправилно поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и е необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. В жалбата се излагат подробни доводи в подкрепа на оплакванията. Моли Върховния административен съд да постанови решение, с което да отмени решението на Варненския административен съд в обжалваната му част и да постанови друго такова по съществото на спора, с което да реши спора по същество, като отмени ревизионния акт и в тази му част. Претендира присъждане на разноски за двете инстанции.

Ответният по касационната жалба директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна чрез своя процесуален представител юрк. Петракиева взема становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсулско възнаграждение.

Срещу така постановеното решение, в отменителната му част за установени данъчни задължения за данъчен период 2012 г. е подадена касационна жалба от С. Х. П. в качеството му на директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна. В същата се прави оплакване, че решението на Варненския административен съд в обжалваната му част е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и е необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. В жалбата се излагат подробни доводи в подкрепа на оплакванията. Моли Върховния административен съд да постанови решение, с което да отмени решението на Варненския административен съд в обжалваната му част и да постанови друго такова по съществото на спора, с което да отхвърли жалбата изцяло. Претендира се присъждане на юрисконсулско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба ЕТ "Румен Христов - Руди" взема становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира заплащане на разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение, че касационните жалби са процесуално допустими, а по същество тази на директора на Д"ОДОП" - гр. Варна е основателна и следва да бъде уважена, а тази на едноличния търговец е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Върховният административен съд, състав на първо отделение, като прецени допустимостта на жалбите и наведените в тях касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

И двете касационни жалби са подадени в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна и са процесуално допустими. Разгледани по същество както следва: тази на ЕТ "Румен Христов - Руди", е неоснователна, а тази на Д"ОДОП" - гр. Варна е основателна.

С решението си Варненският административен съд е отменил ревизионен акт № Р - 03001816000786 - 091 - 001/29.07.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Варна, в частта потвърдена с решение № 351/14.10.2016 г. на директора на Д"ОДОП" - гр. Варна, с която на ЕТ "Румен Христов - Руди", ЕИК 117684116, са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за данъчен период 2012 г. в размер на главница от 7 198,67 лв. и лихви в размер на 2 375,92 лв., като е отхвърлил жалбата в останалата й част. Изложени са мотиви, че ревизионният акт е издаден от компетентен орган и не страда от пороци, водещи до неговата нищожност.

Съдът е описал подробно установената фактическа обстановка по време на ревизията, събраните в хода й доказателства, констатациите на органа по приходите относно установените преобразуване на финансовия резултат на едноличния търговец за данъчни периоди 2010 г. и 2012 г. и определените въз основа на това задължения за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ и съответните лихви за забава. Конкретно за 2010 г. е посочено, че на основание чл26, т. 2 във вр. с чл. 10, ал. 1 и 4 ЗКПО е извършено преобразуване на финансовия резултат на задълженото лице със сумата от 60 150,40 лв., съставляващи отчетени разходи по фактури, издадени от "ФС Изгрев 2008" - ЕООД за закупени яйца с констатации, че липсват данни за реални стопански операции и е нарушен основния счетоводен принцип за документална обоснованост на счетоводните операции. Съдът е посочил, че извършването на реални доставки по процесните фактури, а от там и предпоставки за осчетоводяване на разходите, е факт, който е изгоден за задълженото лице, поради което в негова тежест е да установи реалността на доставките. Предвид предмета на доставките е отбелязано, че за установяване на реалността следва да се установи факта на предаване на яйцата от доставчика на едноличния търговец. На стр. 5 от решението, съответно л. 92 от решението, съдът е изложил изводите си защо приема, че ревизионният акт е законосъобразен в тази му част, респективно, защо възраженията на жалбоподателя са неоснователни. Съдът е анализирал ангажираните от страната доказателства в тази насока: представени по време на ревизията пътни листи /л. 155 - 156 от преписката/, показанията на разпитания свидетел Халил Осман Ахмед, който е работил като шофьор към търговеца, сертификат за качеството на яйцата и заключение на вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза. Изложени са мотиви, че представените пътни листове не установяват превоз на стоката от склад на доставчика, тъй като отправният пункт в тях е посочен обект на търговеца на ул. "Тодор Каблешков"; показанията на разпитания свидетел установяват извършването на последващи доставки от склад на търговеца до негови клиенти. Представеният сертификат за качеството на яйцата е коментиран в смисъл, че той също не установява предаването на стоката, тъй като не може да се обвърже с конкретните доставки. Редовното водене на счетоводството на търговеца също е определено като обстоятелство, което не установява реалност на доставките. Посочено е, че липсват приемо-предавателни протоколи, превозни документи, данни за извършване на сделката при условията на т.н. "транзитни продажби", а фактът, че търговецът е извършвал последващи доставки с такъв тип стоки също не установява реалност на въпросните доставки. На основание гореизложеното е изграден извод, че жалбоподателят не е се справил с доказателствената тежест да установи, че фактурираните доставки са реални, поради което органите по приходите обосновано са приели, че фактурите не отразяват реални стопански операции и са преобразували финансовия резултат на основание чл. 26, т. 2 ЗКПО, съответно са определили допълнителни задължения за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ. По отношение на преобразуване на финансовия резултат за данъчен период 2012 г. е отбелязано, че органът по приходите е извършил преобразуване на финансовия резултат на търговеца със сумата 54 522,79 лв. на основание чл. 78 ЗКПО поради това, че въпросната сума не е отчетена от лицето съобразно изискванията на нормативен акт и е квалифицирана като приход от стопанска дейност. Решаващият съд е приел, че ревизионният акт е незаконосъобразен в тази му част на следните основания: използваният от органа по приходите метод за определяне на данъчната основа е относим при особената ревизия по чл. 122 ДОПК, а в случая ревизията е проведена по общия ред и това изключва въпросната разпоредба; вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза, която не е оспорена от страните, е установило, че счетоводните записвания в м.01.2012 г. са направени без реални приходи и разходи на парични средства в касата на търговеца и не са налице неотчетени приходи. На база на изложеното е изведен извод, че органът по приходите неправилно е коригирал финансовия резултат на основание чл. 78 ЗКПО, съответно определил допълнителни данъчни задължения, поради което ревизионният акт следва да бъде отменен в тази му част.

скрито платено съдържание: 1872 думи;