ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 18 март 2020 925 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е Дружество да представи чак пред съда доказателства за плащане на данък при източника, ако не ги е представило пред НАП по време на ревизия?

Фактическа Обстановка

Българско дружество има издадена фактура от немско дружество – за покупка на лиценз за технология. Българското дружество е осчетоводило посочената фактура. Закупеният лиценз за технология е заведен като нематериален дълготраен актив, с дата на завеждане 14.12.2010 г. За дата на въвеждане в експлоатация е записана 01.01.2011 г. Към 31.12.2012 г. не е извършено плащане към доставчика. НАП прави ревизия на българското дружество. Посочено е, че до приключване на ревизионното производство и до датата на издаване на ревизионен доклад, не са представени документи, доказващи платен данък при източника. НАП издава ревизионен акт и начислява данък при източника. Дружеството представя чак по време на първото съдебно заседание Искане за прилагане на СИДДО, декларация от притежателя на доходите и Удостоверение от държавата, където чуждестранното лице е местно. Издаден е ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 73 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на деветнадесети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

при секретар и с участието на прокурора В. Й. изслуша докладваното от съдията ТЕОДОРА НИКОЛОВА по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано по касационни жалби на Директора на Дирекция "ОДОП" Пловдив при ЦУ на НАП и на "Строителна механизация" АД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" 101, вх. А, ет. 3, ап. 7, представлявано от управителя С. Ж., чрез адв. И. Й., против Решение № 703 от 03.04.2015 г. по адм. д. № 2690 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив, съответно в частта му, с която по жалба на дружеството е отменен Ревизионен акт /РА/ № 16251300045 от 18.05.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 785 от 02.08.2013 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика", гр. Пловдив при Централно управление на НАП, в частта му, с която на дружеството е отказано да бъде признато право на данъчен кредит в общ размер на 60 166,98 лв. за отчетни периоди от 01.01.2008 г. до 30.04.2012 г. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните резултати за отделните периоди, установени са допълнително задължения към бюджета, както следва: корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2008 г. за разликата от 31000,00 лв. до 47370,00 лв., за отчетната 2009 г. в размер на 8 713,16 лв. и за отчетната 2011 г., в размер на 5000,33 лв., като са определени съответните лихви за просрочие при разчитането им с бюджета; определен е дължим данък по чл. 195 от ЗКПО за 2010 г. в размер на 58 674,90 лв., като са начислени съответните лихви за просрочие, и в тази, с която е отхвърлена жалбата на дружеството против РА, в частта му, с която е отказано да бъде признато право на данъчен кредит в общ размер на 62000,00 лв. по фактури № 747 от 22.10.2008 г.; № 751 от 25.10.2008 г.; № 773 от 03.11.2008 г.; № 784 от 20.11.2008 г.; № 736 от 03.10.2008 г.; № 740 от 19.10.2008 г.; № 781 от 18.11.2008 г.; № 782 от 19.11.2008 г.; № 803 от 01.12.2008 г.; № 809 от 02.12.2008 г.; № 816 от 03.12.2008 г.; № 820 от 04.12.2008 г. и № 830 от 05.12.2008 г., издадени от "Давида" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Витоша" № 90 и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните резултати за отделните периоди, установено е допълнително задължения към бюджета, за заплащане на корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2008 г. в размер на 31 000,00 лв., като са определени лихви за просрочие при разчитането му; определени са лихви по невнесени в срок дължими авансови вноски за корпоративен данък за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., съответно в размер на 3 478,49 лв., 1 270,94 лв., 1 741,57 лв. и 4 632,63 лв.; начислени са лихви за просрочие при разчитането на данък по чл. 195 от ЗКПО за 2009 г. в размер на 140,55 лв.; определени са лихви за просрочие при разчитането на данъци по чл. 204, т. 1, 2 и 3 от ЗКПО за периода 2008 г. до 2011 г., включително общо в размер на 690,00 лв.

В касационната жалба на ревизираното дружество се твърди, че съдебното решение в посочената част е неправилно като постановено при необоснованост и в противоречие с материалния закон - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК, изразяващи се в необосновани фактически изводи за недоказана реалност на доставките на СМР по фактури с издател "Давида" ЕООД в посочените данъчни периоди по ЗДДС. Поддържа се, че правото на данъчен кредит незаконосъобразно е отказано поради липса на технически и персонален капацитет на доставчика и на липса на регистрация на фискалното устройство, от което са издадени доказателствата за плащане по фактурите. Съдебното решение в тази част не зачита задължителната съдебна практика на Съда на ЕС, по тълкуване на разпоредби на Директивата за ДДС, която не допуска данъчно-задължено лице, което не е знаело и не е могло да знае, че сделката, в която участва е част от данъчна измама, да бъде санкционирано с отказ на правото на данъчен кредит. Иска се отмяна на съдебното решение в посочената част и отмяна на РА в тази част, както и присъждане на направените разноски.

Ответникът по тази жалба - директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив при ЦУ на НАП, оспорва жалбата по съображения в писмен отговор. Иска оставяне в сила на решението в тази част и претендира юрисконсултско възнаграждение.

В касационната жалба на ДД"ОДОП" се твърди, че съдебното решение в отменителната му част е неправилно, защото съдът необосновано приел за доказана реалността на доставките на "железни тръби" по фактурите на "Давида" ЕООД. Необосновани са фактическите изводи за доказано плащане по фактурите, след като придружаващите ги касови бонове са от нерегистрирано фискално устройство. Неправилно е интерпретирано експертното заключение относно влагането на стоките на конкретни строителни обекти на РЛ. Необосновани са фактическите изводи на АС относно доказаната реалност на доставките на СМР по фактурите на "Архиком ММ" ЕООД - не е доказано дружеството-доставчик да е извършило услугите. Пренебрегнати в тази връзка са доказателствата, че това дружество е разполагало с шест строителни работника за работа на четири обекта в различни населени места и заключението на вещото лице Ранделова, което не е категорично за последващи доставки с резултата на фактурираните услуги. Съдът не взел предвид, че и двата доставчика осъществяват дейност в предмета на дейност на РЛ, но за разлика от него нямат капацитет за извършване на доставките. Спорно е било именно дали РЛ само е извършило СМР, за които е наето от свои възложители или е наело реални подизпълнители. Това, че РЛ само е извършило строителните работи се налага и като се вземе предвид обема им, съпоставен с този на целия строителен обект. Целта на издаването на процесните фактури е неправомерно ползване от РЛ на данъчен кредит свързано с загуба на данъчни приходи за бюджета. Отменителното решение е неправилно и в частта му по ЗКПО като постановено в нарушение на чл. 10, ал. 4 вр. чл. 26, т. 2. Неправилно е отменен и определеният данък по чл. 195, ал. 1 ЗКПО, въз основа на доказателства, които ревизираното дружество е могло, но не е представило в административното производство по издаването на РА. Иска се отмяна на решението в посочената част и отхвърляне на жалбата против тази част на РА, както и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по тази жалба "Строителна механизация" АД, чрез адв. Йовчев, оспорва жалбата. Иска оставяне в сила на решението в тази част и присъждане на разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за частична основателност на касационната жалба на ДД"ОДОП" в подробно становище по съществото на делото.

скрито платено съдържание: 2453 думи;