ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 май 2020 805 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Могат ли да се считат доходи от лихви по предоставени заеми за доходи от стопанска дейност на ЕТ и могат ли да бъдат обложени с данък и осигуровки?

Фактическа Обстановка

Физическо лице има налични 5 820 000 лв. към 01.01.2006 г. Лицето твърди, че парите са от заеми, предоставени му от две дружества. НАП провежда проверка и установява, че през периода 2007-2011 г. лицето е предоставяло заеми на други физически и юридически лица, като е сключвало с тях договори за заем с 0% лихва (което само по себе си е незаконно и цели отклонение от данъчно облагане). Лицето е получило приходи от лихвите към заемите, които не е декларирало, като така е избегнато данъчно облагане. НАП издава ревизионен акт, с който определя на лицето данъчни задължения в общ размер 535 000 лв., както и задължения за осигуровки в размер 32 000 лв. Лицето обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 153 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

БИСЕР ЦВЕТКОВ

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Н. Х. изслуша докладваното от съдията БИСЕР ЦВЕТКОВ по адм. д. № ****/****

Производството е по гл. ХІІ от АПК във вр. с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на И. А. Х. срещу решение № 528/03.04.2017 г. на Административен съд Пловдив по адм. д. № 3347 по описа за 2014 г. в частта, с която е отхвърлена жалбата му против ревизионен акт /РА/ № 241400915/07.08.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, относно установените задължения за подоходен данък по чл. 48 ЗДДФЛ за данъчните 2007-2011 г. /за 2007 г. за сумата 45 129.97 лева, а за 2008 г. за сумата 37 910.50 лева, а за останалите отчетни периоди - изцяло/ с лихвите за забава, както и за задължения за ЗОВ за периода 15.02.2011 г. - 31.12.2011 г. /без да е прецизиран отхвърлителният диспозитив, но при мотиви за законосъобразно определяне на задълженията за ЗОВ и за лихви след 15.02.2011 г./ към фондове на ДОО и по сметка на НЗОК със съответните лихви за забава за вноските. Конкретните доводи на касатора са за грешка в познавателната дейност на съда при отказа му да отнесе към установените факти наличието на разполагаеми парични средства към 01.01.2006 г. в размер 5 820 000 лева с източник заеми от посочени в жалбата търговски дружества. Оспорва изводът за получени лихви по предоставени от него заеми, като доход от стопанска дейност подлежащ на облагане. Обжалва решението и в частта за разноските. Иска отмяна на обжалваната част на решението, а имплицитно и на съответната част от РА.

Ответника по касация - директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ДДОДОП/ Пловдив отрича основателността на касационната жалба. Иска присъждане на разноски за касационната съдебна инстанция.

Заключението на прокурора от Върховна административна прокуратура е за неоснователност на жалбата.

Като обсъди доводите на страните и в обхвата на проверката по чл. 218 от АПК, настоящият състав на Върховния административен съд прие за установено следното:

С оспорения пред АС Пловдив ревизионен акт, при ревизия проведена по правилата на чл. 122-124а от ДОПК и обоснована с предпоставките на чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 7 от ДОПК /позоваването на т. 2 е насложено при оспорването по административен ред/, в тежест на И. А. Х. са установени допълнителни задължения за подоходен данък по чл. 48 ЗДДФЛ за данъчни периоди 2007-2011 г. в общ размер 356 773.21 лева с корелативни закъснителни лихви общо 178 356.63 лева и задължения за задължителни осигурителни вноски /ЗОВ/ на самоосигуряващото се лице за 2007 - 2011 г.: към фондовете на държавното обществено осигуряване / ДОО/ в общ размер 25 315.10 лева с лихви за забава в общ размер 16 298.57 лева и по сметка на НЗОК в общ размер 9 196.80 лева с лихви за забава общо 3 489.98 лева.

Според приходната администрация във всички ревизирани данъчни периоди данъчният субект е получил доходи във формата на лихви по предоставени от него заеми на други физически и юридически лица. Доходът е изчислен в размер 8 % върху главницата и по договорите, в които лихвата е уговорена на 0% с позоваване на чл. 77 ЗДДФЛ във вр. с чл. 16 ЗКПО и за да се преодолеят последиците от отклонение от данъчно облагане. Изчислените по отчетни периоди доходи от лихва са съответно 190 891.53 лева; 252 736.69 лева; 235 081.57 лева; 365 553.25 лева и 297 213.47 лева.

Констатациите на органите по приходите са и за извършени от РЛ разходи надвишаващи декларираните и обложени доходи в 2007-2010 г. /за 2007 и 2008 г. не са подавани ГДД, а в ГДД за 2009 - 2011 г. са декларирани предоставени заеми/. Паричният недостиг /изчислен при съпоставка на приходите и разходите при разплащания в брой, като годишен сбор от моментни отрицателни разлики/ е определен за презюмиран доход. Размерът му по периоди е съответно 286 048.70 лева; 230 487.89 лева; 522 510.39 лева и 1 276.80 лева, като за 2010 г. не е обложен доходът от неустановен произход. Прието е, че към 01.01.2007 г. РЛ не е притежавало разполагаеми парични средства. Годишните данъчни основи са определени като общият размер на облагаемия доход за 2007 г. и доходът от стопанска дейност за останалите периоди са намалени с дължимите ЗОВ. Към тях са отнесени ставката по чл. 48 ЗДДФЛ за 2007 г. и ставките по чл. 48, ал. 1 и ал. 2 за другите данъчни периоди за определяне на размера на данъчното задължение.

скрито платено съдържание: 1668 думи;