ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 21 май 2020 708 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как следва да се определи дължим данък на физическо лице, ако източникът на дохода е в режим на семейна имуществена общност?

Фактическа Обстановка

През 2009 г. съпрузи продават право на строеж за изграждане на сграда. Една част от имота е в режим на СИО, но друга идеална част е дарение на съпругата. Направена е ревизия на съпруга, като е установено, че има за плащане данък върху суми от продажба на имоти. Сумите са постъпили по сметка на съпруга, но същият твърди, че дължи данък само върху една част от тях, тъй като другите са приходи за съпругата му за идеална част, която тя е наследила. НАП издава ревизионен акт, който лицето обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 104 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на деветнадесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора М. Н. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП срещу Решение № 1838/06.08.2014 г., постановено по адм. д. № 739/2014 г. по описа на Административен съд - Пловдив, в частта, с която е отменен Ревизионен акт /РА/ № 091001833/30.08.2010 г. на орган по приходите в ТД на НАП - Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 797 от 01.11.2010 г. на директора на Дирекция"ОУИ", гр. Пловдив, с която на К. С. И., действащ в качеството си на ЕТ "СИМ-КО - Костадин Иванов", гр. Пловдив е определен допълнително данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. за сумата над 125,41 лв. до пълния размер на задължението от 13 144,37 лв., ведно със законните лихви над 4,33 лв. до 453,58 лв.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост и нарушение на материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Счита, че изводите на съда не са съобразени с разпоредбите на чл. 2 и чл. 6 ЗДДФЛ, тъй като преведените на ревизираното лице средства са трансформирани от него в лични депозити, а не са внесени в дружеството, чийто капитал е негова еднолична собственост. Сочи, че неправилно е определен дохода на лицето от продажбата на правото на строеж, възлизащ на 3/8 от получената сума. В подкрепа на тезите си излага подробни аргументи в жалбата и моли настоящата инстанция да отмени обжалваното решение и вместо него да постанови друго, по същество на спора, с което да отхвърли жалбата срещу оспорения ревизионен акт и в тази й част, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба - К. С. И., чрез процесуален представител, с писмен отговор и защита по същество изразява становище за нейната неоснователност.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на първо отделение, след като прецени валидността и допустимостта на решението в изпълнение на изискването на чл. 218 от АПК, както и наведените в жалбата касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационната жалба, инициирала настоящото производство, е депозирана срещу подлежащ на оспорване съдебен акт, от активнопроцесуално легитимирано лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, с оглед на което е допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - Пловдив е обосноваността и законосъобразността на Ревизионен акт /РА/ № 091001833/30.08.2010 г. на орган по приходите в ТД на НАП - Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 797 от 01.11.2010 г. на директора на Дирекция "ОУИ", гр. Пловдив, с която на К. С. И., действащ в качеството си на ЕТ "СИМ-КО - Костадин Иванов", гр. Пловдив е определен допълнително данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. за сумата над 125,41 лв. до пълния размер на задължението от 13 144,37 лв., ведно със законните лихви над 4,33 лв. до 453,58 лв.

За да обоснове преценката си за основателност на предявената жалба, съдът е приел, че оспореният РА е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма, при липса на нарушения на процесуалните правила, но е необоснован и противоречащ на материалния закон.

Това заключение е формирано въз основа на следните релевантни фактически констатации досежно обжалваната пред настоящата инстанция част от РА: Ревизията е проведена по особения ред на чл. 122, ал. 2 ДОПК след констатиране на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК. Установено е, че за 2009 г. ревизираното лице е подало ГДД, с която е декларира само доходи от прехвърляне на право на строеж, формиращи данъчна основа в размер от 12 602,83 лв. Върху посочената данъчна основа е начислен данък в размер от 1260,28 лв., който е внесен на 30.04.2010 г. С нотариален акт № 56/2009 г. за продажба на право на строеж от 19.06.2009 г. К. И. и съпругата му продават апартамент А05 и склад № С-05 от предвидената за изграждане сграда в ПИ с № 276, УПИ ХІІІ-276, кв. 25 по плана на "Кишинев-Смирненски", за сумата от 8058 евро. Според посочения нотариален акт, при подписването му, на продавачите е заплатена сумата от 4250 евро. С нотариален акт № 60/2009 г. за продажба на право на строеж от 19.06.2009 г. ревизираното лице и съпругата му продават на "МВГ-ЕНГ" ЕООД гараж № 3 и гараж № 4, от предвидената за изграждане сграда в ПИ с № 276, УПИ ХІІІ-276, кв. 25 по плана на "Кишинев-Смирненски", за сумата от 3380 евро, заплатена при подписването на договора. С нотариален акт № 57/2009 г. за продажба на право на строеж от 19.06.2009 г. е транслирана и собствеността върху гараж № 5 от предвидената за изграждане сграда в ПИ с № 276, УПИ ХІІІ-276, кв. 25 по плана на "Кишинев-Смирненски", за сумата от 3547,70 лв., заплатена при сключването на договора. С нотариален акт № 408/2009 г. за продажба на право на строеж от 13.11.2009 г. е прехвърлена собствеността върху гараж № 5 от предвидената за изграждане сграда в ПИ с № 276, УПИ ХІІІ-276, кв. 25 по плана на "Кишинев-Смирненски", за получената сума от 2087,80 лв. Тъй като предвидената за изграждане сграда в УПИ ХІІІ-267 е въведена в експлоатация с Удостоверение № 78 от 04.12.2009 г., приходните органи са приели, че през месец 12.2009 г. е доплатена сумата от 3808 евра /с левова равностойност от 7447,68 лв./ по нотариален акт с № 56/2009 г., в резултат на което полученият от ревизираното лице доход възлиза на 3723,84 лв. Констатирано е още, че през месец 12.2009 г. е доплатена сумата от 3800 евра /с левова равностойност от 7432,04 лв./ по нотариален акт с № 116/2008 г., от която 3716,02 лв. е доход, получен от К. И.. Така общият размер на приходите от продажба на право на строеж е определен на 17 718,99 лв., върху които са признати нормативно определени разходи в размер от 10 на сто или 1771,90 лв., а остатъка от сумата 15 947,09 лв. е приета за основа за облагане по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ, вместо декларираната от жалбоподателя основа в размер от 12 602,83 лв.

скрито платено съдържание: 1127 думи;